Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Informacje ogólne

         Świetlica Opiekuńcza

                              „Nasze Wspólne Gniazdo”

                              w Sławnie

 

 

1. Siedziba Świetlicy Opiekuńczej „Nasze Wspólne Gniazdo” mieści się w Sławnie przy ul. Rapackiego 10 w pomieszczeniach Punktu Konsultacyjno- Informacyjnego ds. Uzależnień

2. Świetlica czynna jest przez pięć dni w tygodniu tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 12.00 do 18.00, w okresie wakacji i ferii od godz. 10.00 do 16.00.

3. Świetlica swoim działaniem obejmuje teren Miasta Sławno.

4. Dzieci i młodzież uczestnicząca w zajęciach mają prawo do przedstawienia własnych propozycji dotyczących różnorodnych form spędzania czasu wolnego.

5. Obowiązkiem uczestników jest:

- regularne uczestniczenie w zajęciach,

- utrzymanie w czystości i porządku rzeczy oraz przedmiotów własnych i stanowiących własność świetlicy,

- przestrzeganie czystości i higieny osobistej,

- życzliwy i kulturalny stosunek do współuczestników i pracowników świetlicy,

6. Działalność świetlicy finansowana jest w ramach środków:

- przekazanych w ramach zadania zleconego przez Urząd Miejski w Sławnie zgodnie z planem finansowym na dany rok kalendarzowy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych według klasyfikacji budżetowej oraz Miejskim Programem Uzależnień i Przemocy uchwalonym corocznie przez Radę Miejska w Sławnie.

- pozyskanych z innych źródeł /np. funduszy pomocowych, darowizn, sponsoringu, wolontariatu/.

7. Świetlica realizuje następujące funkcje:

- podejmuje równoległą pracę z dzieckiem i rodziną,

- prowadzi działalność środowiskową na rzecz dziecka i rodziny,

- przestrzega zasad respektowania dobra dziecka i poszanowania jego praw w wyborze metod pracy z wychowankami, preferuje samorządność i przygotowanie wychowanków do podejmowania samodzielnych wyborów i decyzji.

8. Świetlice tworzy się dla 30 dzieci w wieku od 7 do 16 lat z utrudnioną socjalizacją, zaburzeniami zachowania, mających trudności w nauce, wychowujących się w trudnych warunkach materialnych, wychowawczych z problemami uzależnień i przemocą w rodzinie.

9. Świetlica sprawuje opiekę częściową polegającą na uzupełnieniu tych funkcji rodziny, które nie mogą być prawidłowo wypełnione w określonym czasie i zakresie.

10. Zajęcia w świetlicy prowadzone są wg grup wiekowych dzieci /szkoły podstawowe, gimnazjum/.

11. Do zadań Świetlicy należy pomoc wychowankom w rozwiązywaniu trudności życiowych i rodzinnych, a w szczególności:

- pomoc w pokonywaniu trudności w nauce i uzyskaniu promocji do wyższej klasy,

- wspieranie rozwoju dziecka, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień,

- wdrażanie wychowanków do przestrzegania zasad współżycia społecznego, kształtowania właściwego stosunku i motywacji do nauki i pracy, podnoszenia kultury osobistej wychowanków, eliminowania zaburzeń zachowania, agresji, przemocy, wulgarności, uzależnień,

-współpraca z rodziną wychowanka, pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, podtrzymywanie emocjonalnych więzi dziecka z rodziną,

- organizację jednego posiłku / podwieczorek – ciepły napój, słodka bułka, owoce lub inne/,

- zabezpieczenie materiałów do zajęć manualnych prowadzonych na świetlicy,

- organizowanie pomocy materialnej dla wychowanka Świetlicy / w ramach zasiłków pozyskiwanych przez rodzinę wychowanka z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej/,

12. Pracą świetlicy kieruje kierownik będący jednocześnie wychowawcą.

13. Do zadań kierownika – wychowawcy świetlicy należą m.in. :

- odpowiedzialność za dyscyplinę i organizację pracy,

- prowadzenie dokumentacji wychowanków świetlicy i innej oraz dbałość o właściwą realizację planów i programów,

- opieka nad wychowankami świetlicy,

- sporządzanie corocznych planów pracy świetlicy, miesięcznych jadłospisów,

- składanie raz na pół roku informacji zespołu okresowej oceny sytuacji dziecka organowi prowadzonemu świetlicę,

- sporządzanie rocznych okresowych sprawozdań z działalności merytorycznej świetlicy,

- odpowiedzialność za powierzony sprzęt i wyposażenie świetlicy.

14. Pracownicy świetlicy:

- kierownik – wychowawca, wychowawca /dwa etaty/,

- socjoterapeuta,

- pracownik administracyjny świetlicy,

15. Osoby pomagające:

- psycholog /główne zatrudnienie w Punkcie Konsultacyjno – Informacyjny ds. Uzależnień i Przemocy przy którym działa świetlica/,

- zajęcia indywidualne motywacyjno- wspierające dla osób uzależnionych oraz zajęcia edukacyjne-grupy wsparcia dla osób uzależnionych / główne zatrudnienie w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym ds. Uzależnień i Przemocy przy którym działa świetlica/,

- pracownik obsługi /głównie zatrudnienie w Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym ds. Uzależnień i Przemocy/,

- wolontariusze.

16. Kierownik – wychowawca w realizacji swoich zadań współpracuje z organem prowadzącym.

17. Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem świetlicy sprawuje Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie, w porozumieniu w sprawach finansowych ze Skarbnikiem Miasta zgodnie z ustawą o rachunkowości i wysokości limitu środków określonych w budżecie miasta przeznaczonych na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i planu wydatków wg. klasyfikacji budżetowej..

18. Na świetlicy stosowany jest system kar i nagród wypracowany wspólnie z wychowankami, który jest im znany i pozostaje w dostępnym dla nich miejscu.

19. Świetlica przestrzega zasad, aby kary nie naruszały godności osobistej i praw wychowanka.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 16-06-2014 12:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-06-2014
Ostatnia aktualizacja: Aniela Szwajkosz 25-06-2014 14:21