Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Rady Miasta Sławna w sprawie profilaktyki i opieki nad dzieckiem

Załącznik

do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Sławnie

z dnia................................


SYSTEM PROFILAKTYKI I

OPIEKI NAD DZIECKIEM

I RODZINĄ


MIASTA SŁAWNO

NA LATA 2009 -2015SPIS TREŚCI

 • I . Wstęp str. 3 - 4
 • II . Diagnoza skali zjawiska oraz zagrożeń str. 5 - 6 zjawiskami patologicznymi w środowisku młodzieży i dorosłych mieszkańców miasta Sławno
 • III. Bariery ograniczające prawidłowe funkcjonowanie dzieci str. 7 - 10 i młodzieży w środowisku lokalnym i szkolnym
 • IV. Cele strategiczne, operacyjne i zadania str. 11 -18
 • V. Uwagi końcowe str. 19
 • VI. Realizatorzy str. 19 -20

I. WSTĘP

Podstawą opracowania Gminnego Systemu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną jest art.17 ust. 1pkt. 13 z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej / Dz. u. Nr 64, poz. 593 z póź. zm./.

Zadania związane z opieką nad dzieckiem i rodziną od 01 maja 2004 roku realizowane są przez samorządy gminne, na które nałożone obowiązek wykonywania zadań związanych z tworzeniem Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieką nad Dzieckiem i Rodziną. Tak więc samorządy gminne w pełni odpowiadają za funkcjonowanie lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną, w tym również same finansują działania z tego zakresu z dochodów własnych.

Dokonujące się w Polsce zmiany, oprócz pozytywnych skutków, powodują pogłębienie wielu negatywnych zjawisk, takich jak bezrobocie, spadek dochodów ludności zwłaszcza ludności małych aglomeracji, brak poczucia stabilizacji życiowej i zawodowej, brak poczucia bezpieczeństwa socjalnego, poczucia osamotnienia, patologie. Wymienione zjawiska są przyczyną zagrożeń dla prawidłowego funkcjonowania rodziny. Czynniki te spowodowały zepchnięcie całej rzeszy osób i rodzin do systemu pomocy społecznej, Wiodącym problemem powodującym obniżeniem poziomu życia rodzin jest bezrobocie. Trudności w znalezieniu pracy mają również ludzie wykształceni, absolwenci szkół wyższych. Długotrwałe bezrobocie oznacza dla rodziny nie tylko drastyczne obniżenie dochodów, ale pociąga za sobą cały szereg dalszych problemów: poczucia krzywdy, frustracji, a także izolacji społecznej, pogorszenie stanu zdrowia, a także wzrost zjawisk społecznie niepożądanych i zachowań patologicznych.

Duża skala bezrobocia powoduje ubożenie znacznej części rodzin, spadek poziomu życia , narastającą agresję w życiu rodzinnym i społecznym oraz szereg patologii społecznych takich jak; alkoholizm, narkomania, zażywanie środków psychoaktywnych i inne.

Zjawiska te często prowadzą do rozpadu rodziny, a tym samym wzrostu liczby rodzin niepełnych, sierot społecznych czy też pogłębiają bezradność rodzin w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, przemocy w rodzinie. Rodziny te znajdują się w kręgu zainteresowania pomocy społecznej, otrzymują wsparcie w ośrodkach pomocy społecznej, ale ze względu na ograniczenia ustawowe, liczba rodzin wymagających wsparcia jest znacznie większa, bowiem zgodnie z obowiązującymi przepisami nie kwalifikują się one do świadczeń z pomocy społecznej.

Negatywne zjawiska wynikające z trudności na rynku pracy, braku stabilizacji warunków życia i ich drastycznego pogarszania się, poświęcania mniejszej ilości czasu dla rodziny z powodu konieczności ciągłego poszukiwania źródeł zarobkowania powodują wielkie zagrożenia dla rodziny i są źródłem wielu kryzysów. Dochodzi do tego redukcja szkolnych zajęć pozalekcyjnych – powoduje to konieczność organizowania opieki poza domem rodzinnym.

Z kolei brak efektywnego zorganizowania czasu wolnego jest jednym z powodów, które popychają dzieci w tzw. złe towarzystwo oraz do udziału w nieakceptowanych przez społeczeństwo formach życia. Taki stan rodzi słusznie obawy o przyszłość młodego pokolenia oraz perspektywy życiowe najsłabszych grup społecznych. Problemy te najbardziej odczuwane są w społeczności lokalnej, dlatego też winny być rozwiązywane w miejscu ich powstawania.

Pozostawienie rodzin bez fachowego wsparcia i różnorodnej pomocy specjalistycznej spowoduje wzrost zjawiska dalszej degradacji rodzin i skutkować będzie różnorodnymi konsekwencjami, którymi najbardziej zagrożone są dzieci.

Pomoc powinna być nakierowana na wykorzystanie zasobów rodzin, na wsparcie dziecka w rodzinie, w środowisku lokalnym przy wykorzystaniu grup samopomocowych, organizacji pozarządowych i innych instytucji działających na rzecz rodziny i dziecka; wsparcie instytucjonalne w sytuacji, gdy osoba, jej otoczenie, rodzina, środowisko lokalne, staje przed problemami, których samodzielnie nie potrafi rozwiązać. Formy wsparcia dziennego powinny być wykorzystane przed formami całodobowymi.

Pomoc powinna służyć odbudowie i podtrzymaniu umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnieniu ról społecznych poprzez:

 1. Wzmocnienie i wyzwalanie zasobów tkwiących w rodzinach.

 2. Wspieranie rodziców w ich funkcjach opiekuńczo – wychowawczych.

 3. Poprawę bezpieczeństwa socjalnego rodzin.

 4. Poprawę jakości życia rodzin zagrożonych ubóstwem i innymi problemami społecznymi.

 5. Zapewnienie równowagi i sprawiedliwego dostępu do socjalnej, oświatowej i kulturalnej infrastruktury.

  II. DIAGNOZA „ SKALI ZJAWISK ORAZ ZAGROŻEŃ ZJAWISKAMI PATOLOGICZNYMI W ŚRODOWISKU MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH MIESZKAŃCÓW MIASTA”


Poniższa diagnoza jest analizą materiału badawczego zgromadzonego w drugiej dekadzie marca 2007 roku w środowisku młodzieży szkół podstawowych, gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych na terenie Sławna. Istotą tego przedsięwzięcia było badanie audytoryjne na reprezentowanej dla badanej populacji próbie 1131 uczniów tych szkół, co stanowi w przybliżeniu 96% populacji wszystkich uczniów szkół na tym poziomie nauczania w mieście. Tylu bowiem było obecnych w poszczególnych szkołach w dniach badania ( tyle ankiet można zakwalifikować do analizy). W środowisku dorosłych badania zostały przeprowadzone na próbie 117 pełnoletnich mieszkańców Sławna. Tak skonstruowana próba odwzorowuje wiernie tendencję oraz stan mierzony za okres ostatniego roku, a także skalę zagrożeń zjawiskami patologicznymi badanej społeczności.

Badane zagadnienia i ujawnione problemy są ściśle powiązane z funkcjonowaniem społeczności lokalnych miejscowości w pobliżu dużej aglomeracji jaką jest Słupsk oraz z drugiej strony Koszalin, a także określonych tendencji i zachowań nauczycieli, rodziców, samorządu itp.

- Mówiąc o skali zjawisk patologicznych w środowisku młodzieży nie sposób nie wspominać o programach realizowanych w Sławnie, a zmierzających właśnie do zminimalizowania owych zjawisk. Pytana w ankietach młodzież o zaspokojenie potrzeb w tym względzie, wykazała, iż ponad połowa respondentów (52,2%) jest zadowolona z ilości oraz jakości realizowanych programów.

- Jednocześnie wskazywali, na możliwość poprawy skuteczności takich programów. Uznali oto, że najlepiej zrobi to policjantka (32,4%), nauczyciel ( 23,5%) lub zawodowy terapeuta (18%).

To jednak nie powinno uspokajać a wręcz przeciwnie, winno mobilizować do jeszcze intensywniejszych działań na rzecz minimalizowania skali zjawisk.


Postrzeganie problemów patologicznych w środowisku dorosłych mieszkańców miasta Sławna.

Niniejsza analiza oparta jest o wnioski płynące z materiału badawczego zgromadzonego w trakcie wykonanego w drugiej dekadzie marca 2007 roku badania na próbie 117 dorosłych ( pełnoletnich ) respondentów zamieszkałych w obrębie miasta Sławna.

Mieszkańcy miasta Sławna w dużej części borykają się z podobnym problemami bytowymi i właśnie to powoduje największe zagrożenia m.in. nadmiernym spożywaniem alkoholu. Wielkość aglomeracji jaką jest Sławno, w konsekwencji w wielu miejscach i sferach życia ograniczone poczucie anonimowości i taniej odwagi, powodują zapewne relatywnie większe poczucie swobody przez różne grupy mieszkańców miasta.

Sławno jest w rzeczywistości małym skupiskiem ludzkim, oddalonym w zasadzie od kulturotwórczych środowisk, a co za tym idzie kultura spożywania alkoholu nie jest wynikiem silnych oddziaływań grup społecznych w szczególny sposób dbających o zachowania uchodzące za wyszukane i koniecznie zgodne z kanonami ( nawet za cenę sztuczności owych zachowań).

Badania prowadzone było metodą wywiadu bezpośredniego ( face to face) w miejscu bytowania respondentów by uzyskać najbardziej wiarygodny wynik. Jednocześnie prowadzona była obserwacja uczestnicząca w obrębie badanych zagadnień i spraw.

Zasadniczymi problemami badawczymi były sprawy dotyczące zachowań w kwestii spożywania alkoholu, narkomanii oraz innych zjawisk przez pełnoletnich mieszkańców Sławna.


III. BARIERY OGRANICZAJĄCE PRAWIDŁOWE FUNKCJONOWANIEDZIECI I MŁODZIEŻY W ŚRODOWISKU LOKALNYM I SZKOLNYM

Zidentyfikowanie najważniejszych zagrożeń dotykających lokalną społeczność jednocześnie sugeruje, jak pomagać w rozwiązywaniu pojawiających się kwestii społecznych. Bariery, które ograniczają możliwość prawidłowego funkcjonowania dzieci i młodzieży w środowisku lokalny to:

- zła sytuacja materialna rodziny- brak miejsc pracy,

- brak zajęć pozaszkolnych, bardzo skromna oferta wypełniania czasu,

- niewielka możliwość znalezienia godziwej rozrywki w czasie wolnym,

- mała ilość instytucji pomagających w trudnej sytuacji,

- ograniczony dostęp do infrastruktury, sportowo – rekreacyjnej ( mała liczba placów zabaw, ścieżek rowerowych, niedostateczna baza sportowa),

- niewystarczające możliwości rozwoju zawodowego w wyniku niewystarczającej oferty dla młodzieży kończącej szkoły,

- słabe relacje interpersonalne z rodzicami a młodymi,

Z powyższych barier wynikają problemy z dziećmi i młodzieżą. Głównym problemem jest brak ofert na czas wolny dla dzieci i młodzieży oraz niewłaściwe relacje i więzi młodzi – rodzice – wychowawcy. Ważnym problemem jest również brak miejsc pracy dla młodych.

W celu poprawy istniejącej sytuacji miasto musi znaleźć odpowiednie warunki i możliwości aby poprawić sytuację dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym:

1. W zakresie kultury, sportu i wypoczynku :

- zwiększenie liczby sportowo – rekreacyjnych i kulturowych zajęć pozalekcyjnych i rozszerzenie ich finansowania,

- wzbogacenie ofert kulturalnych ,

- organizowanie imprez i zawodów rodzinnych,

- zwiększenie dostępności do urządzeń treningowo- rekreacyjnych,

- zwiększenie ilości klubów sportowych,

- rozbudowa infrastruktury sportowo -rekreacyjnej, ( place zabaw, ścieżki rowerowe, boiska, korty tenisowe),


2. W zakresie poprawy stanu zdrowia i sprawności fizycznej dzieci i młodzieży:

- promowanie zdrowego stylu życia,

- przeprowadzanie systematycznych badań okresowych i profilaktycznych,

- zapewnienie środków finansowych dla szkół na organizację kół sportowych dla najmłodszych klas gimnastyki korekcyjnej również dla dzieci w wieku przedszkolnym,

- wprowadzić cyklicznie biegi przełajowe dla dzieci i młodzieży,

- zwiększenie ilość zajęć wychowania fizycznego w szkołach,

3.W zakresie poprawy sytuacji dziecka niepełnosprawnego:

- wspieranie działań na rzecz tworzenia świetlic, dziennych ośrodków rehabilitacyjno – terapeutycznych dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

- tworzenie grup samopomocowych dla dzieci i rodziców,

- udzielanie pomocy, zaopatrzenie w sprzęt ułatwiający funkcjonowanie ,

- tworzenie klas integracyjnych,

-organizowanie imprez i festynów integracyjnych,

- udzielanie wsparcia materialnego i specjalistycznego również rodzinom dzieci niepełnosprawnych,

- likwidacja barier architektonicznych,

4. W zakresie poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży:

- stworzyć szeroką ofertę zagospodarowania czasu wolnego poprze bogate i atrakcyjne zajęcia i imprezy, w tym sportowe,

- monitorowanie miejsc newralgicznych na terenie miasta i zwiększenie patroli policyjnych,

- zapewnienie pomocy dzieciom i młodzieży w sytuacjach kryzysowych, ścisła współpraca placówek – oświatowo wychowawczych, z policją, kuratorami sądowymi, z MOPS w zakresie działalności informacyjnej i edukacyjnej na temat bezpieczeństwa i patologii występujących w środowisku( organizowanie spotkań pogadanek).

5. W zakresie wsparcia dzieci z rodzin ubogich:

- organizowanie różnorodnej pomocy materialnej ( przyznawanie stypendiów),

- organizowanie wypoczynku zimowego i letniego) rzeczowego ( dożywienie w szkołach i placówkach szkolno – wychowawczych, zakup wyprawek szkolnych),

- dofinansowanie wypoczynku dzieci i rodzin ubogich i patologicznych,

- doskonalenie form współpracy MOPS ze szkołami, przedszkolami, organizacjami poza rządowymi

- organizowanie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych, które potrzebują opieki i pomocy w różnorodnym zakresie ( tworzenie świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych).

6. Inne działania mające wpływ na poprawę sytuacji dzieci i młodzieży:

- integrowanie organizacji pozarządowych działających na rzecz społeczności lokalnej,

- zaktywizowanie wolontariatu i koordynacja ich działań,

- pozyskiwanie funduszy zewnętrznych i unijnych.

Sieć placówek oświatowych na terenie miasta Sławno tworzą 2 szkoły podstawowe, 1 gimnazjum, 3 szkoły ponadgimnazjalne oraz 4 przedszkola. W przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjum prowadzone jest dożywianie uczniów w formie obiadów. Placówki szkolne posiadają dostęp do internetu, korzystają z sal gimnastycznych, zatrudniają pedagogów, pielęgniarkę, logopedę.

Placówki te oferują dzieciom i młodzieży zajęcia dodatkowe m.in. koła zainteresowań, zajęcia rekreacyjno – sportowe, a dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zajęcia logopedyczne ( szkoły) wyrównawcze i korekcyjno – kompensacyjne. Szkoły współpracują z kuratorami sądowymi wymieniając się informacjami na temat sytuacji dziecka w rodzinie wspólnie poszukują możliwości pomocy i rozwiązywania problemów. Na bieżąco realizowana jest współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną. Prowadzone są badania uczniów określające sposób kształtowania uczniów. Skutkuje to dostosowaniem wymagań edukacyjnych do możliwości dziecka. Organizowane są również konsultacje z psychologiem dla rodziców w sprawach wychowawczych.

Pedagodzy wyżej wymienionych placówek określając problemy uczniów wykazują głównie na zjawisko przemocy w rodzinie i wśród rówieśników, dysfunkcje występujące w domu odnoszące się do uzależnień rodziców ich niewydolności wychowawczej i braku pozytywnych wzorców zachowań, co prowadzi do wzrostu znaczenia nieformalnych grup młodzieżowych. W tej sytuacji sprzyja brak ofert atrakcyjnego spędzania czasu wolnego. Bardzo dużym problemem jest ubożenie rodzin i bezrobocie powodujące konieczność wyjazdu jednego z rodziców za granicę w celach zarobkowych. Często jest to przyczyna rozbicia rodziny i narastanie problemów ich niewydolności wychowawczych.

Szkoły podejmują również działania profilaktyczne i naprawcze. Działania te dotyczą m.in. problemu uzależnień współpracując ściśle z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz z Policją. Placówki edukacyjne wskazują na konieczność prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych i psychoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży oraz rodziców. Natomiast w przedszkolach podkreślają potrzebę szerszego objęcia terapią logopedyczną dzieci od 3 roku życia oraz zatrudnienia psychologa i pielęgniarki. Niedobory wyspecjalizowanej kadry stanowią jeden z głównych problemów środowiska szkolnego i przedszkolnego. Ponadto pedagodzy zwracali uwagę na potrzebę poprawy bazy dydaktycznej i sportowej. Za niezbędne uznali również zwiększenie pomocy finansowej i rzeczowej dla rodzin ubogich oraz organizację czasu wolnego dla dzieci z tych rodzin w czasie ferii i wakacji ( wyjazdy na kolonie, obozy, wycieczki krajoznawcze).

Ponadto , pedagodzy podkreślali konieczność szerokiej dostępności do psychologa, terapeuty,. socjoterapeuty i doradcy zawodowego m.in. poprzez organizację zwiększania ilości świetlic środowiskowych lub innych placówek dla rodzin dysfunkcyjnych.

Zespół powołany do opracowania niniejszego dokumentu uznał, że działania zaprogramowane w ramach lokalnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną powinny służyć:

 • poprawie jakości funkcjonowania i bezpieczeństwa socjalnego rodziny,

 • wzmocnieniu systemu gwarantującego prawidłowy przebieg procesu wychowania,

 • poprawie sytuacji dziecka w środowisku szkolnym,

 • kształtowaniu właściwych postaw na rzecz rozwoju osobowego dziecka i młodzieży oraz społeczności lokalnej,

 • polepszeniu stanu zdrowia i sprawności fizycznej dzieci i młodzieży,

 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa rodziny, dzieci i młodzieży,

IV. CELE STRATEGICZNE, OPERACYJNE I ZADANIA

1. Cel Strategiczny

POPRAWA JAKOŚCI FUNKCJONOWANIA I BEZPIECZEŃSTWA SOCJALNEGO RODZINY

Cel operacyjny 1

Wzmocnienie rozwoju rodziny

Zadania:

 1. Diagnozowanie warunków i jakości życia rodziny przy współpracy z instytucjami i organizacjami zajmującymi się opiekom nad dzieckiem i rodziną.

 2. Realizowanie programów terapeutycznych i profilaktycznych służących rozwojowi rodziny.

 3. Wzmacnianie czynników zapobiegających dezorganizacji życia rodzinnego.

 4. Rozwijanie lokalnej bazy informacyjnej, edukacyjnej, opiekuńczej oraz zasad współpracy z rodziną w rozwiązywaniu problemów społecznych.

Cel operacyjny 2

Bezpieczeństwo socjalne rodziny umożliwiające realizowanie funkcji służących rozwojowi oraz osiąganiu samodzielności i zaradności.

Zadania:

1. Budowa zintegrowanego systemu chroniącego rodzinę przed utratą bezpieczeństwa socjalnego- wsparcie dla rodzin zagrożonych marginalizacją.

2. Rozwój systemu wsparcia i usług dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem lub innym członkiem rodziny.3. Animowanie społeczności lokalnej do działań samopomocowych w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej.


Cel operacyjny 3


Wspieranie rodzin zagrożonych ubóstwem.


Zadania:

 1. Realizacja świadczeń (socjalnych) dla rodzin zagrożonych ubóstwem.

 2. Wspieranie rodzin w wychodzeniu z ubóstwa poprzez pracę socjalną, poradnictwo socjalne i projekty socjalne.

 3. Aktywizowanie rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez włączenie ich w aktywne formy zwalczania bezrobocia.

 4. Zapewnienie dzieciom z rodzin o niskich dochodach posiłków w szkole, wyposażenie w podręczniki i przybory szkolne, wypoczynku w okresie ferii i wakacji zajęć w czasie wolnym od nauki, wycieczki, wyjazdy na basen, lodowisko.

2. Cel strategiczny

WZMACNIANIE SYSTEMU GWARANTUJĄCEGO PRAWIDŁOWY PRZEBIEG PROCESU WYCHOWANIA.


Cel operacyjny 1

Wzmacnianie systemu norm i wartości gwarantowanych prawidłowy przebieg procesu wychowania.

Zadania:

 1. Kontynuowanie i rozszerzenie istniejących programów profilaktycznych i edukacyjnych wspierających wychowanie dzieci i młodzieży.
 2. Wspieranie form aktywności sprzyjających uwrażliwieniu dzieci i młodzieży na potrzeby innych ludzi i budowaniu postaw prospołecznych oraz podejmowaniu działań na rzecz środowiska lokalnego.
 3. Poszerzenie profilaktyki szkolno- rodzicielskiej.

Cel operacyjny 2

Wspieranie rodziców w funkcjach opiekuńczo – wychowawczych.

Zadania:

 1. Dalszy rozwój lokalnej infrastruktury poradnictwa i pomocy dla rodzin niewydolnych wychowawczo, zagrożonych uzależnieniami i przemocą.
 2. Pedagogizacja rodziców ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb rozwojowych ich dzieci oraz umiejętności wychowawczych rodziców.
 3. Zajęcia informacyjno-warsztatowe dla dzieci i rodziców z zakresu komunikacji międzyludzkiej, rozwiązywania problemów, radzenia sobie ze stresem, profilaktyki uzależnień i przemocy.
 4. Tworzenie i rozwijanie grup interwencyjnych na szybką diagnozę problemów rodziny oraz pracę terapeutyczną z rodziną.
 5. Zaangażowanie wolontariatu do wspomagania rodziców w wychowaniu i opiece nad dziećmi i młodzieżą.
 6. Tworzenie grup wsparcia dla rodzin niewydolnych wychowawczo.


Cel operacyjny 3

Ochrona dzieci i młodzieży przed niedostosowaniem społecznym marginalizacją i wykluczeniem społecznym.

Zadania:

 1. Realizacja programów edukacyjno-wychowawczych, warsztatów profilaktyczno- wychowawczych z zakresu przeciwdziałających patologii społecznej dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki uzależnień i przemocy.

 2. Rozwój świetlic szkolnych, socjoterapeutycznych, ognisk wychowawczych, świetlic środowiskowych.

 3. Zwiększenie dostępu do różnych form pomocy psychologicznej, terapeutycznej i pedagogicznej.

 4. Tworzenie warunków do rozwoju różnych form doradztwa zawodowego.

3. Cel strategiczny

EDUKACJA DZIECI I MŁODZIEŻY

Cel operacyjny 1


Wzbogacenie standardowej oferty edukacyjnej i wspieranie dzieci i młodzieży uzdolnionej.


Zadania:

 1. Modernizowanie i doskonalenie procesów dydaktycznych sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi indywidualnemu, również umiejętności społecznych oraz twórczego działania.

 2. Wczesna diagnoza uczniów z problemami w nauce i wyrównywanie ich szans poprzez rozwój zespołów kompensacyjno-korekcyjnych i wyrównawczych.

 3. Wspieranie inicjatyw służących wszechstronnemu rozwojowi dzieci i młodzieży.

 4. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez wsparcie finansowe dla młodzieży.

 5. Rozwój i modernizacja infrastruktury oświaty.

 6. Wypracowanie procedury efektywnej selekcji wyróżniania, nagradzania i monitoringu rozwoju dzieci i młodzieży uzdolnionej.

 7. Wzbogacenie oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej.

Cel operacyjny 2

Wspieranie specjalnych potrzeb edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Zadania:

 1. Rozwój systemu usług wspierających proces edukacji uczniów niepełnosprawnych.

 2. Tworzenie warunków umożliwiających dostęp uczniów niepełnosprawnych do szkół ogólnodostępnych, w tym likwidacja barier architektonicznych.

4. Cel strategiczny

KSZTAŁTOWANIE WŁAŚCIWYCH POSTAW SPOŁECZNYCH NA RZECZ ROZWOJU OSOBOWEGO I SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ SPĘDZANIE CZASU WOLNEGO.

Cel operacyjny 1

Tworzenie i rozwijanie warunków służących aktywnemu uczestnictwu mieszkańców w kulturze i sporcie.

Zadanie:

 1. Dalszy rozwój i modernizacja bazy sportowej i kulturalnej na terenie miasta Sławno.

 2. Kontynuowanie ofert skierowanych do dzieci i młodzieży rozwijających umiejętności i zainteresowania.

 3. Inspirowanie i organizowanie imprez otwartych adresowanych do szerokiego grona odbiorców imprez integrujących rodzinę, widowni wielopokoleniowej.

 4. Zwiększenie dostępności i stworzenie warunków organizacyjnych i finansowych do optymalnego wykorzystania obiektów kulturowych i sportowych w czasie wolnym od nauki i pracy.

Cel operacyjny 2

Promocja i wspieranie form spędzania czasu wolnego sprzyjającego rozwojowi zainteresowań i integracji rodziny.

Zadania:

 1. Diagnozowanie potrzeb i oczekiwań środowiska lokalnego.

 2. Wspieranie i realizacja projektów służących zdrowemu stylowi życia, przeciwdziałanie uzależnieniom i biernym formą spędzania czasu wolnego.

 3. Organizowanie i wspieranie finansowe różnorodnych form sportowej rywalizacji i rekreacji.

 4. Organizowanie i finansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii, wakacji oraz wspieranie turystyki szkolnej.

 5. Poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych .

5. Cel strategiczny

PROMOCJA ZDROWIA I SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ.

Cel operacyjny 1:

Kompensowanie deficytów zdrowotnych oraz świadczeń i usług z zakresu ochrony zdrowia

Zadania:

 1. Prowadzenie cyklicznych badań stanu zdrowia dzieci i młodzieży.

 2. Inicjowanie i realizowanie programów prozdrowotnych ( higieny nauki i pracy, prawidłowego żywienia, wad postawy itd.).

 3. Ustawiczne szkolenie nauczycieli związane z promocją zdrowia, w tym zagrożeniem uzależnieniami.

 4. Wdrażanie programów edukacyjnych dla rodziców z zakresu uzależnień.

 5. Organizowanie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i rehabilitacji ruchowej dzieci i młodzieży.

Cel operacyjny 2:

Opieka zdrowotna nad dzieckiem niepełnosprawnym.

Zadania:

 1. Opracowanie miejskiej bazy danych dzieci niepełnosprawnych.

 2. Wspieranie programów rehabilitacyjnych przygotowujących młodzież niepełnosprawną do samodzielnego i niezależnego życia.

 3. Rozwój usług wsparcia dziennego stymulującego rozwój psychoruchowy dzieci niepełnosprawnych.

 4. Wspieranie programów sprzyjających tolerancji wobec osób niepełnosprawnych, umożliwiających przystosowanie dzieci zdrowych do codziennego funkcjonowania z niepełnosprawnością rówieśnika.

6. Cel strategiczny

BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY

Cel operacyjny 1:

Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa rodziny.

Zadania:

 1. Wprowadzenie procedur służących współpracy służb społecznych i interwencyjnych w zakresie przezwyciężenia patologii społecznej, wspólnych interwencji, wdrażania programów i przepływie informacji.

 2. Promocja programów profilaktyczno-edukacyjnych z Komendą Powiatową Policji

 3. Monitoring wizyjny miejsc publicznych szczególnie zagrożonych przestępczością i przemocą.

Cel operacyjny 2:

Profilaktyka i zmieszanie rozmiarów uzależnień.

Zadania:

 1. Realizacja programów edukacyjnych, profilaktycznych i terapeutycznych związanych z uzależnieniami adresowanych do dzieci, młodzieży i rodziców.

 2. Ustawiczne szkolenia nauczycieli służb społecznych i rodziców związane z zagrożeniem uzależnieniami, zwalczania i przeciwdziałania u dzieci i młodzieży.

Cel operacyjny 3:

Przeciwdziałanie agresji rówieśniczej, przemocy w rodzinie i molestowania dzieci.

Zadania:

 1. Monitoring obiektów szkolnych i innych placówek dla dzieci i młodzieży.

 2. Wdrażanie programów przeciwdziałania przemocy rówieśniczej, wykorzystywania i molestowania dzieci w rodzinie i środowisku.

 3. Rozwój lokalnej koalicji na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 4. Promocja instytucji udzielających pomocy np. Programu ,, niebieska linia”, telefonu zaufania itp.

 5. Tworzenie infrastruktury lokalnej zwalczającej przemoc w rodzinie.

V. UWAGI KOŃCOWE

Zapisy zawarte w programie będą realizowane w ramach przyjętych zadań w zależności od posiadanych środków finansowych przez samorząd i pozyskiwanych z zewnątrz.

Zakładane efekty realizacji programu:

 1. Gwarancja racjonalnego podejmowania działań w zakresie rozwiązywania problemów rodziny i dziecka;

 2. Zwiększenie możliwości na pozyskiwanie z budżetu państwa dodatkowych środków na różnorodne formy pomocy rodzinie;

 3. Skuteczne wspieranie rodzin dysfunkcyjnych;

 4. Rozwinięcie poradnictwa , zapobiegającego narkomanii i alkoholizmowi dzieci i młodzieży;

 5. Ograniczenie przestępczości wśród nieletnich;

 6. Utworzenie dodatkowych placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży;

 7. Zdrowy styl życia rodzin;

 8. Rozwój opiekuńczo – wychowawczy funkcji w placówkach oświatowych;

 9. Ścisła współpraca pomiędzy instytucjami, placówkami i organizacjami pozarządowymi w zakresie podejmowania wspólnych działań na rzecz rodzin dysfunkcyjnych;

Prezentowany program jest zgodny ze strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych dla miasta Sławno. Oczekiwanym efektem realizacji programu będzie poprawa stanu zdrowia i poczucia bezpieczeństwa socjalnego rodzin i ograniczenia patologii społecznej – zminimalizowanie negatywnych zachowań oraz stworzenie skutecznego systemu wsparcia rodzin i dzieci.

VI. REALIZATORZY PROGRAMU

W celu osiągnięcia zamierzonych celów, w realizację systemów profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną będą włączone instytucje i organizacje działające na terenie miasta Sławno.

 1. MOPS w Sławnie

 2. Szkoły Podstawowe

 3. Gimnazjum Miejskie w Sławnie

 4. Przedszkola Miejskie

 5. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 6. Miejski Zespół Interdyscyplinarny ds. Przemocy

 7. Sławieński Dom Kultury

 8. Sławieński Ośrodek Sportu i Rekreacji

 9. Powiatowa Komenda Policji w Sławnie

 10. Biblioteka Miejska w Sławnie

 11. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sławnie

 12. Organizacje Pozarządowe

 13. Kuratorzy zawodowi – Sądu Rejonowego Wydział III Rodzinny i Nieletnich w Sławnie

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Bolesta 02-09-2009 12:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-09-2009
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Bolesta 21-09-2009 13:32