Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Świadczenie usług polegających na wydawaniu posiłków dwudaniowych dla dzieci i młodzieży realizującej obowiązek szkolny na terenie placówki, do której uczęszczają oraz na wydawaniu posiłków jednodaniowych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie

Ogłoszenie nr 510415969-N-2021 z dnia 16.02.2021 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: Świadczenie usług polegających na wydawaniu posiłków dwudaniowych dla dzieci i młodzieży realizującej obowiązek szkolny na terenie placówki, do której uczęszczają oraz na wydawaniu posiłków jednodaniowych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Krajowy numer identyfikacyjny 53114370000000, ul. ul. Mielczarskiego  1, 76-100  Sławno, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 59 810 32 90, e-mail mops_slawno@pro.onet.pl, faks 598 105 452.
Adres strony internetowej (url): www.bip.mops.slawno.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Świadczenie usług polegających na wydawaniu posiłków dwudaniowych dla dzieci i młodzieży realizującej obowiązek szkolny na terenie placówki, do której uczęszczają oraz na wydawaniu posiłków jednodaniowych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie.

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

rzygotowanie i wydawanie posiłków dwudaniowych + kompot przez 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) dla dzieci i młodzieży realizującej obowiązek szkolny w Szkole Podstawowej nr 2 w Sławnie. Ilość wydawanych posiłków dwudaniowych ustalona będzie na podstawie informacji pisemnych sporządzonych przez pracownika socjalnego. Przygotowanie i wydawanie posiłków jednodaniowych przez 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku), oprócz dni wolnych od pracy, na bazie stołówki przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Sławnie oraz stołówki przy Placu Sportowym 1 w Sławnie, a w okresie wakacyjnym tj.: od 1.07.2021 do 31.08.2021 również dla uczniów i młodzieży będących dziećmi klientów Ośrodka. Ilość posiłków jednodaniowych ustalona będzie na podstawie informacji pisemnych sporządzonych przez pracownika socjalnego.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 55523100-3

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/12/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 155363.76
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 167792.86
Oferta z najniższą ceną/kosztem 167792.86
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 167792.86
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Podstawową przesłanką zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki jest istnienie stanu faktycznego, polegającego na tym, iż usługa może być świadczona tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Zastosowanie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a w przypadku postępowania na żywienie dzieci podopiecznych MOPS w Sławnie uzasadnia fakt, iż jest to kontynuacja żywienia dzieci na terenie tych szkół. W szkołach działają stołówki, które są prowadzone przez podmiot zewnętrzny. W związku z tym nie ma możliwości wyboru innego wykonawcy, który mógłby prowadzić żywienie w szkole - realizować przedmiot zamówienia. Firma, realizująca zadanie związane z żywieniem dzieci, jest jedynym wykonawcą na terenie danej szkoły, która świadczy tego rodzaju usługę. Tak więc nie ma możliwości przeprowadzenia innego, konkurencyjnego trybu celem wyłonienia i wprowadzenia dodatkowego wykonawcy. Spożywanie posiłków przez uczniów szkoły, którzy są objęci pomocą MOPS w Sławnie może odbywać się tylko w miejscu do tego wyznaczonym i tylko w określonym czasie. Niemożliwe jest żywienie uczniów w innym miejscu i w innym czasie przez innego wykonawcę. Ponadto posiłki wydawane dzieciom, które są objęte pomocą MOPS powinny być takie same, jak te wydawane pozostałym dzieciom w danej szkole. Wprowadzenie innej firmy spowodowałoby wyróżnienie dzieci, którym Ośrodek pokrywa koszty żywienia, mogłoby to prowadzić do podziału, stygmatyzacji, a w konsekwencji do dyskryminacji tych dzieci. Art. 100 ustawy o pomocy społecznej mówi, iż w postępowaniu w sprawie świadczeń z pomocy społecznej należy kierować się przede wszystkim dobrem osób korzystających z pomocy społecznej i ochroną dóbr osobistych. Dlatego uznaje się w pełni za uzasadnione udzielenie zamówienia w trybie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Janiak 16-02-2021 07:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Janiak 16-02-2021
Ostatnia aktualizacja: - 16-02-2021 07:37