Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Świadczenie usług polegających na wydawaniu posiłków dwudaniowych dla dzieci i młodzieży realizującej obowiązek szkolny na terenie placówki, do której uczęszczają oraz na wydawaniu posiłków jednodaniowych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie.

Ogłoszenie nr 15964 - 2017 z dnia 2017-01-29 r.

Sławno: Świadczenie usług polegających na wydawaniu posiłków dwudaniowych dla dzieci i młodzieży realizującej obowiązek szkolny na terenie placówki, do której uczęszczają oraz na wydawaniu posiłków jednodaniowych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, krajowy numer identyfikacyjny 531143700000, ul. ul. Mielczarskiego  1, 76100   Sławno, państwo Polska, woj. zachodniopomorskie, tel. 59 810 32 90, faks 598 105 452, e-mail mops_slawno@pro.onet.pl
Adres strony internetowej (URL): www.bip.mops.slawno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Miejski Ośrodek Pomoy Społecznej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Świadczenie usług polegających na wydawaniu posiłków dwudaniowych dla dzieci i młodzieży realizującej obowiązek szkolny na terenie placówki, do której uczęszczają oraz na wydawaniu posiłków jednodaniowych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przygotowanie i wydawanie posiłków dwudaniowych + kompot przez 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) dla dzieci i młodzieży realizującej obowiązek szkolny w placówkach: Szkole Podstawowej nr 1 oraz Gimnazjum Miejskim w Sławnie. Ilość wydawanych posiłków dwudaniowych ustalana będzie na podstawie informacji pisemnych sporządzanych przez pracownika socjalnego. Przygotowanie i wydawanie posiłków jednodaniowych przez 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku), oprócz dni wolnych od pracy, na bazie stołówek przy Szkole Podstawowej Nr 1 oraz Gimnazjum Miejskiego w Sławnie dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie, a w okresie wakacyjnym, tj. od 1.07.2017r. do 31.08.2017r. również dla uczniów i młodzieży będących dziećmi klientów Ośrodka. Ilość wydawanych posiłków jednodaniowych będzie ustalona na podstawie informacji pisemnych sporządzonych przez pracownika socjalnego.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

 

II.5) Główny Kod CPV: 55523100-3
Dodatkowe kody CPV:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

   

Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/12/2016
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT200063.28
WalutaPLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert1
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Mirosława Grzegorczyk,  ,  ul. Racibora 4/39,  76-100,  Sławno,  kraj/woj. zachodniopomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 216068.34
Oferta z najniższą ceną/kosztem
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem
Waluta: PLN

 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1lit. a  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Podstawową przesłanką zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki jest istnienie stanu faktycznego, polegającego na tym, iż usługa może być świadczona tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Zastosowanie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a w przypadku postępowania na żywienie dzieci podopiecznych MOPS w Sławnie uzasadnia fakt, iż jest to kontynuacja żywienia dzieci na terenie tych szkół. W szkołach działają stołówki, które są prowadzone przez podmiot zewnętrzny. W związku z tym nie ma możliwości wyboru innego wykonawcy, który mógłby prowadzić żywienie w szkole-realizować przedmiot zamówienia. Firma, realizująca zadanie związane z żywieniem dzieci, jest jedynym wykonawcą na terenie danej szkoły, która świadczy tego rodzaju usługę. Tak więc nie ma możliwości przeprowadzenia innego, konkurencyjnego trybu celem wyłonienia i wprowadzenia dodatkowego wykonawcy. Spożywanie posiłków przez uczniów szkoły, którzy są objęci pomocą MOPS w Sławnie może odbywać się tylko w miejscu do tego wyznaczonym i tylko w określonym czasie. Niemożliwe jest żywienie uczniów w innym miejscu i w innym czasie przez innego wykonawcę. Ponadto posiłki wydawane dzieciom, które są objęte pomocą MOPS powinny być takie same, jak te wydawane pozostałym dzieciom w danej szkole. Wprowadzenie innej firmy spowodowałoby wyróżnienie dzieci, którym Ośrodek pokrywa koszty żywienia, mogłoby to prowadzić do podziału, stygmatyzacji, a w konsekwencji do dyskryminacji tych dzieci. Art. 100 ustawy o pomocy społecznej mówi, iż w postępowaniu w sprawie świadczeń z pomocy społecznej należy kierować się przede wszystkim dobrem osób korzystających z pomocy społecznej i ochroną dóbr osobistych. Dlatego uznaje się w pełni za uzasadnione udzielenie zamówienia w trybie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze.

 

Załączniki do pobrania

Udzielenie zamówienia
1 29.01.2017.19.07.41_ogA_oszenie_o_udzieleniu_zamA_wienia.pdf 2017-01-29 19:07:41 118,2KB
2 29.01.2017.19.08.02_ogA_oszenie_o_udzieleniu_zamA_wienia.docx 2017-01-29 19:08:02 21,1KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Janiak 29-01-2017 19:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Janiak 29-01-2017
Ostatnia aktualizacja: Piotr Janiak 29-01-2017 19:39