herb BIP - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie

Informacje ogólne - stypendia szkolne

STYPENDIA SZKOLNE

Podstawa prawna:
Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.)

 

Termin składania wniosków :


dla uczniów szkół do 15 września 2016r.


dla słuchaczy kolegiów do 15 października 2016r.KTO MOŻE OTRZYMAĆ ?


Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego przysługuje:
- Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych (...) - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
- Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
- Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.


STYPENDIUM SZKOLNE MOŻE OTRZYMAĆ UCZEŃ znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.MIESIĘCZNA WYSOKOŚĆ DOCHODU NA OSOBĘ w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514,00 zł netto (art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U. Z 2016 poz.930)).


STYPENDIUM NIE PRZYSŁUGUJE:
- uczniowi klasy zerowej,
- uczniowi, który nie mieszka na terenie gminy
- uczniowi, który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza w danym roku szkolnym dwudziestokrotości kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.o świadczeniach rodzinnych.

 

STYPENDIUM SZKOLNE MOŻE BYĆ PRZYDZIELANE W FORMIE:1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania oraz kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, a w szczególności w dodatkowych zajęciach nauki języków obcych, zajęciach wyrównawczych, sportowych, informatycznych i innych zajęciach poszerzających wiedzę i umiejętności ucznia, a także całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z wyjazdem śródrocznym w ramach tzw. „Zielonej szkoły”, wyjazdem na wycieczkę przedmiotową, uczestnictwem w edukacyjnych spektaklach teatralnych lub projekcjach filmowych,

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności na zakup podręczników, lektur, słowników, publikacji i komputerowych programów edukacyjnych pomocnych przy realizacji ścieżek edukacyjnych wskazanych we wniosku o przyznanie stypendium, a także na zakup:
a) zeszytów, przyborów szkolnych,
b) plecaka szkolnego – tornistra,
c) mundurka szkolnego,
d) stroju sportowego na zajęciach wychowania fizycznego,
e) kalkulatora,
f) innego rodzaju pomocy edukacyjnych,

3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, a w szczególności kosztów dojazdu do szkoły środkami komunikacji zbiorowej, zakwaterowania w bursie, internacie lub na stancji oraz wyżywienia w stołówkach szkolnych i internacie.WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE
 

Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego jest:

  • złożenie wniosku o przyznanie pomocy materialnej,

  • dołączenie do wniosku stosownych zaświadczeń o uzyskanych dochodach przez poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku,

Druk wniosku wraz załącznikami dostępny będzie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławnie w pokoju nr. 113

Wnioski składa się osobiście na odpowiednim druku w MOPS w Sławnie

Osoby pełnoletnie starające się o stypendium szkolne winny składać wnioski samodzielnie lub przez upoważnionego pełnomocnika


DOKUMENTOWANIE WYDATKÓW

1 Stypendia będą wypłacane jako zwrot poniesionych wydatków na podstawie dokumentów potwierdzających ich poniesienie.

2. Dokumentami tymi będą rachunki, faktury i inne imienne dowody wpłaty, związane z wydatkami (np. zakup podręczników, przyborów szkolnych, stroju gimnastycznego, pokrycia kosztów dojazdu, innych pomocy naukowych np. komputer, biurko itp.) wystawione w okresie, na który została przyznana pomoc materialna i potwierdzających celowość wydatków. Rachunki będą refundowane do wysokości kwoty przyznanego stypendium.

Powyższe dokumenty powinny zawierać:
- nazwę wystawcy,
- datę wystawienia/sprzedaży;

Data wystawienia dokumentu powinna zawierać się w okresie podanym w decyzji przyznającej stypendium szkolne.
- numer dokumentu,
- imię i nazwisko ucznia pełnoletniego, w przypadku ucznia niepełnoletniego imię i nazwisko rodzica ucznia lub opiekuna prawnego.
- pełną nazwę przedmiotu podlegającego refundacji – istotne jest by np. plecak, obuwie itp. miały adnotację „szkolne”.

Jeśli zakupiony towar nie ma tego przymiotnika w nazwie umieszczonej na fakturze/rachunku, to na odwrocie może potwierdzić to sprzedawca umieszczając pieczęć, opis i czytelny podpis.

3. Stypendia szkolne będą wypłacane przelewem na rachunek bankowy wnioskodawcy, bądź w kasie Banku Spółdzielczego w Sławnie w terminie wskazanym w decyzji.
4. Rodzice/opiekunowie prawni ucznia otrzymującego stypendium szkolne lub pełnoletni uczeń są obowiązani niezwłocznie powiadomić o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

STYPENDIUM SZKOLNE O CHARAKTERZE SOCJALNYM MOŻE ZOSTAĆ PRZEZNACZONE NA POKRYCIE KOSZTÓW:

 


•udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, rozwijających zainteresowania ucznia, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
•udziału w wyjazdach ze szkoły do teatru lub kina,
udziału w wycieczkach szkolnych o charakterze edukacyjnym,
•pobytu na tzw. „zielonej szkole”,
•nauki języków obcych,
•zajęć komputerowych,
•zajęć muzycznych,
•zajęć sportowych np. nauka: pływania, tańca, jazdy konnej, itp.
•abonamentu internetowego (tylko abonament bez aktywacji),
•czesnego za naukę,
•obowiązkowego ubezpieczenia grupowego od następstw nieszczęśliwych wypadków
•dojazdu do szkół poza miejscem zamieszkania ucznia na zajęcia pozalekcyjne.

 

WYDATKI KWALIFIKOWANE DO STYPENDIUM
SZKOLNE:


•podręczniki, ćwiczenia,
•lektury szkolne i opracowania do lektur,
•książki rozwijające zainteresowania ucznia,
•encyklopedie (w tym multimedialne),
•atlasy (geograficzne, historyczne, biologiczne),
•słowniki przedmiotowe i do nauki języków obcych (w tym multimedialne),
•zeszyty, okładki na zeszyty i podręczniki,
•tablice matematyczne, chemiczne, fizyczne i astronomiczne,
•mapy, globusy,
•komputer, oprogramowanie systemowe do komputera, peryferia komputerowe (mysz, klawiatura, słuchawki, głośniki), nośniki danych (dyskietki, płyty, pendrive),
•drukarki, tusze do drukarek, papier,
•multimedialne programy edukacyjne,
•plecak szkolny lub tornister szkolny,
•przybory szkolne takie jak: pióra, długopisy, ołówki, linijki, ekierki, cyrkle, kalkulator, itp.
•przybory rysunkowe wymagane na zajęciach lekcyjnych np.: bloki, bruliony, bibuły, kredki, flamastry, farbki plakatowe, akwarele, pędzelki, plastelina, modelina, klej szkolny, materiały związane ze specyfiką szkół itp.
•instrumenty muzyczne wykorzystywane przez ucznia do nauki gry,
•sprzęt sportowy związany z uprawianą przez ucznia dyscypliną sportu (np. piłki, rękawice piłkarskie, rolki, rower, kimono, strój kąpielowy, klapki na basen, czepek, itp.)
•stroje sportowe:

gry edukacyjne,
•okulary korekcyjne
•stroju galowego wymaganego w szkole
•biurko, krzesło i lampka do biurka.


Nie może być w ramach stypendium szkolnego czy zasiłku refundowany zakup codziennej odzieży i obuwia, umożliwiającego uczniowi uczęszczanie do szkoły (kurtka, buty itp.) oraz wsparcie finansowe rodziny w ich codziennej egzystencji, także tablet nie mieści się w wykazie wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego o charakterze socjalnym.


 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aniela Szwajkosz 19-05-2017 10:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-05-2017
Ostatnia aktualizacja: Aniela Szwajkosz 19-05-2017 11:00