Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przygotowanie i dowóz gorących posiłków jednodaniowych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.mops.slawno.pl


Sławno: Przygotowanie i dowóz gorących posiłków jednodaniowych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie
Numer ogłoszenia: 14053 - 2014; data zamieszczenia: 22.01.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Mielczarskiego 1, 76-100 Sławno, woj. zachodniopomorskie, tel. 59 810 32 90, faks 59 810 5452.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.mops.slawno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przygotowanie i dowóz gorących posiłków jednodaniowych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Oznaczenie CPV 55321000-6 Przedmiot zamówienia: 1) Przygotowanie, dowóz i rozładunek gorących posiłków jednodaniowych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie - około 300 osób (dziennie) przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt (4 x drugie danie, 1 x pierwsze danie - zupa z wkładką mięsną). 2) Miejsce dowozu posiłków - Stołówka w MOPS Sławno, ul. Mielczarskiego 1, w godzinach 10.30 - 11.00. 3) Wykonawca zapewni odbiór odpadków pokonsumpcyjnych w tym samym dniu do godziny 14.30. 4) Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia faktyczna liczba osób, korzystających z posiłków jednodaniowych może ulec zmianie. 5) Posiłki powinny być sporządzane z zachowaniem obowiązujących norm żywieniowych i sanitarnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225 ze zm.) oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie wyżej wymienionej ustawy. 6) Posiłki powinny być sporządzane według następujących norm ilościowych dla jednego posiłku: zupa - 400 ml, dodatkowo do zupy kiełbasa 50g lub wkładka mięsna 50g oraz chleb 100g kotlet - 100 g gołąbek - 150 g gulasz mięsny - 150 g kurczak - 200 g ryba - 150 g wątróbka smażona - 150 g danie bezmięsne (pierogi, krokiety, naleśniki itp.) - 250 g danie półmięsne (bigos, fasolka po bretońsku itp.) - 250 g ziemniaki - 300 g kasza - 250 g makaron - 200 g ryż - 200 g surówka - 100 g (do każdego drugiego dania) napój - 200 ml (kompot, woda z sokiem, płynny kisiel; w przypadku drugiego dania). 7) Wszystkie posiłki wykonawca wykona w swoim przedsiębiorstwie bez możliwości powierzenia osobom trzecim, zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia. Posiłki powinny być urozmaicone oraz posiadać wysoką wartość odżywczą. Te same potrawy nie mogą się powtarzać częściej niż co 10 dni. 8) Posiłki wykonawca będzie dostarczał własnym transportem dopuszczonym do przewozu żywności, w specjalistycznych termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw. 9) Wykonawca przygotuje i dostarczy posiłki zachowując wymogi sanitarno-epidemiologiczne w zakresie używanych surowców i warunków produkcji oraz weźmie odpowiedzialność za ich przestrzeganie. 10) Wykonawca będzie podawał tygodniowy jadłospis w formie elektronicznej lub papierowej do wiadomości Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.32.10.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 03.03.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1) Wykaz co najmniej 2 wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł, każda w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (załącznik nr 2 do SIWZ). Na potwierdzenie, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom zamawiającego należy przedstawić dokumenty potwierdzające wdrożenie systemu bezpieczeństwa żywności HACCP w jednostce realizującej przedmiot zamówienia. 2) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (załącznik nr 7 do SIWZ). 3) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 3 do SIWZ).

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1)Aktualna decyzja właściwego inspektoratu sanitarnego w zakresie dysponowania pomieszczeniami dopuszczonymi do przygotowania posiłków obiadowych od surowca do gotowego wyrobu oraz dystrybucji gotowych posiłków w systemie cateringowym, znajdującymi się w Sławnie lub w odległości nie większej niż 20km od Sławna. 2) Aktualna decyzja sanepidu o prowadzeniu działalności cateringowej oraz dopuszczenie środka transportu do przewożenia żywności w termosach, posiłków w zbiorowym żywieniu.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać, że posiada ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę min. 200.000,00 zł

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;


 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołują się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mops.slawno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Mielczarskiego 1 76-100 Sławno Tel.: 59 810 54 52 Fax: 59 810 54 52 e-mail mops_slawno@pro.onet.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.02.2014 godzina 10:00, miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Mielczarskiego 1 76-100 Sławno sekretariat pok. 119.

IV.4.5) Termin związania ofertą: do 28.02.2014.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

  

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 22.01.2014.12.04.51_OgA_oszenie.odt 2014-01-22 12:04:51 28,0KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 22.01.2014.14.47.54_Specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia_2014.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-01-22 14:47:54 222,9KB 1097 razy
Wynik postępowania
1 10.02.2014.07.25.37_ZAWIADOMIENIE.pdf 2014-02-10 07:25:37 79,6KB
Udzielenie zamówienia
1 18.02.2014.07.00.27_ogA_oszenie_o_udzieleniu_zamA_wienia.pdf 2014-02-18 07:00:27 89,2KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aniela Szwajkosz 22-01-2014 12:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Rafał Szymczewski 22-01-2014
Ostatnia aktualizacja: Rafał Szymczewski 18-02-2014 07:00