Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Świadczenie usług polegających na wydawaniu posiłków dwudaniowych dla dzieci i młodzieży realizującej obowiązek szkolny na terenie placówki, do której uczęszczają oraz na wydawaniu posiłków jednodaniowych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie

Ogłoszenie nr 510012310-N-2019 z dnia 20-01-2019 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: Świadczenie usług polegających na wydawaniu posiłków dwudaniowych dla dzieci i młodzieży realizującej obowiązek szkolny na terenie placówki, do której uczęszczają oraz na wydawaniu posiłków jednodaniowych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Krajowy numer identyfikacyjny 531143700000, ul. ul. Mielczarskiego 1, 76100 Sławno, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 59 810 32 90, e-mail mops_slawno@pro.onet.pl, faks 598 105 452.
Adres strony internetowej (url): www.bip.mops.slawno.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Świadczenie usług polegających na wydawaniu posiłków dwudaniowych dla dzieci i młodzieży realizującej obowiązek szkolny na terenie placówki, do której uczęszczają oraz na wydawaniu posiłków jednodaniowych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przygotowanie i wydawanie posiłków dwudaniowych + kompot przez 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) dla dzieci i młodzieży realizującej obowiązek szkolny w placówkach: Szkole Podstawowej nr 1 oraz Gimnazjum Miejskim w Sławnie. Ilość wydawanych posiłków dwudaniowych ustalana będzie na podstawie informacji pisemnych sporządzanych przez pracownika socjalnego. Przygotowanie i wydawanie posiłków jednodaniowych przez 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku), oprócz dni wolnych od pracy, na bazie stołówek przy Szkole Podstawowej Nr 1 oraz Gimnazjum Miejskiego w Sławnie dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie, a w okresie wakacyjnym, tj. od 1.07.2019r. do 31.08.2019r. również dla uczniów i młodzieży będących dziećmi klientów Ośrodka. Ilość wydawanych posiłków jednodaniowych będzie ustalona na podstawie informacji pisemnych sporządzonych przez pracownika socjalnego.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 55523100-3

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31/12/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 174041.66
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Mirosława Grzegorczyk
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Racibora 4/39
Kod pocztowy: 76-100
Miejscowość: Sławno
Kraj/woj.: zachodniopomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 187964.99
Oferta z najniższą ceną/kosztem 187964.99
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 187964.99
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. Podstawową przesłanką zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki jest istnienie stanu faktycznego, polegającego na tym, iż usługa może być świadczona tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Zastosowanie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a w przypadku postępowania na żywienie dzieci podopiecznych MOPS w Sławnie uzasadnia fakt, iż jest to kontynuacja żywienia dzieci na terenie tych szkół. W szkołach działają stołówki, które są prowadzone przez podmiot zewnętrzny. W związku z tym nie ma możliwości wyboru innego wykonawcy, który mógłby prowadzić żywienie w szkolerealizować przedmiot zamówienia. Firma, realizująca zadanie związane z żywieniem dzieci, jest jedynym wykonawcą na terenie danej szkoły, która świadczy tego rodzaju usługę. Tak więc nie ma możliwości przeprowadzenia innego, konkurencyjnego trybu celem wyłonienia i wprowadzenia dodatkowego wykonawcy. Spożywanie posiłków przez uczniów szkoły, którzy są objęci pomocą MOPS w Sławnie może odbywać się tylko w miejscu do tego wyznaczonym i tylko w określonym czasie. Niemożliwe jest żywienie uczniów w innym miejscu i w innym czasie przez innego wykonawcę. Ponadto posiłki wydawane dzieciom, które są objęte pomocą MOPS powinny być takie same, jak te wydawane pozostałym dzieciom w danej szkole. Wprowadzenie innej firmy spowodowałoby wyróżnienie dzieci, którym Ośrodek pokrywa koszty żywienia, mogłoby to prowadzić do podziału, stygmatyzacji, a w konsekwencji do dyskryminacji tych dzieci. Art. 100 ustawy o pomocy społecznej mówi, iż w postępowaniu w sprawie świadczeń z pomocy społecznej należy kierować się przede wszystkim dobrem osób korzystających z pomocy społecznej i ochroną dóbr osobistych. Dlatego uznaje się w pełni za uzasadnione udzielenie zamówienia w trybie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Janiak 20-01-2019 19:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Janiak 20-01-2019
Ostatnia aktualizacja: - 20-01-2019 19:18