Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Świadczenie usług polegających na wydawaniu posiłków dwudaniowych dla dzieci i młodzieży realizującej obowiązek szkolny na terenie placówki, do której uczęszczają oraz na wydawaniu posiłków jednodaniowych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie

Ogłoszenie nr 500018630-N-2018 z dnia 25-01-2018 r.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: Świadczenie usług polegających na wydawaniu posiłków dwudaniowych dla dzieci i młodzieży realizującej obowiązek szkolny na terenie placówki, do której uczęszczają oraz na wydawaniu posiłków jednodaniowych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Krajowy numer identyfikacyjny 531143700000, ul. ul. Mielczarskiego 1, 76100 Sławno, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 59 810 32 90, e-mail mops_slawno@pro.onet.pl, faks 598 105 452. Adres strony internetowej (url): http://bip.mops.slawno.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług polegających na wydawaniu posiłków dwudaniowych dla dzieci i młodzieży realizującej obowiązek szkolny na terenie placówki, do której uczęszczają oraz na wydawaniu posiłków jednodaniowych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie.
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przygotowanie i wydawanie posiłków dwudaniowych + kompot przez 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) dla dzieci i młodzieży realizującej obowiązek szkolny w Szkole Podstawowej Nr 3. Ilość wydawanych posiłków dwudaniowych ustalana będzie na podstawie informacji pisemnych sporządzanych przez pracownika socjalnego. Przygotowanie i wydawanie posiłków jednodaniowych przez 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku), oprócz dni wolnych od pracy, na bazie stołówki przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Sławnie dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie, a w okresie wakacyjnym, tj. od 2.07.2018r. do 31.08.2018r. również dla uczniów i młodzieży będących dziećmi klientów
Ośrodka. Ilość wydawanych posiłków jednodaniowych będzie ustalona na podstawie informacji pisemnych sporządzonych przez pracownika socjalnego.
II.4) Informacja o częściach zamówienia: Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 55523100-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/12/2017 IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 80148.26 Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1 w tym: liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0 liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: Dorota Szerszenowicz Usługi Gastronomiczne i Marketingowe Email wykonawcy: Adres pocztowy: ul. Sempołowskiej 3 Kod pocztowy: 76-100 Miejscowość: Sławno Kraj/woj.: zachodniopomorskie Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 86560.12 Oferta z najniższą ceną/kosztem 86560.12
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 86560.12 Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. Podstawową przesłanką zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki jest istnienie stanu faktycznego, polegającego na tym, iż usługa może być świadczona tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Zastosowanie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a w przypadku postępowania na żywienie dzieci podopiecznych MOPS w Sławnie uzasadnia fakt, iż jest to kontynuacja żywienia dzieci na terenie tych szkół. W szkołach działają stołówki, które są prowadzone przez podmiot zewnętrzny. W związku z tym nie ma możliwości wyboru innego wykonawcy, który mógłby prowadzić żywienie w szkole-realizować przedmiot zamówienia. Firma, realizująca zadanie związane z żywieniem dzieci, jest jedynym wykonawcą na terenie danej szkoły, która świadczy tego rodzaju usługę. Tak więc nie ma możliwości przeprowadzenia innego, konkurencyjnego trybu celem wyłonienia i wprowadzenia dodatkowego wykonawcy. Spożywanie posiłków przez uczniów szkoły, którzy są objęci pomocą MOPS w Sławnie może odbywać się tylko w miejscu do tego wyznaczonym i tylko w określonym czasie. Niemożliwe jest żywienie uczniów w innym miejscu i w innym czasie przez innego wykonawcę. Ponadto posiłki wydawane dzieciom, które są objęte pomocą MOPS powinny być takie same, jak te wydawane pozostałym dzieciom w danej szkole. Wprowadzenie innej firmy spowodowałoby wyróżnienie dzieci, którym Ośrodek pokrywa koszty żywienia, mogłoby to prowadzić do podziału, stygmatyzacji, a w konsekwencji do dyskryminacji tych dzieci. Art. 100 ustawy o pomocy społecznej mówi, iż w postępowaniu w sprawie świadczeń z pomocy społecznej należy kierować się przede wszystkim dobrem osób korzystających z pomocy społecznej i ochroną dóbr osobistych. Dlatego uznaje się w pełni za uzasadnione udzielenie zamówienia w trybie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze.

Załączniki do pobrania

Udzielenie zamówienia
1 25.01.2018.11.28.02_OgA_oszenie_nr_500018630.pdf 2018-01-25 11:28:02 203,4KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Janiak 25-01-2018 11:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Janiak 25-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Piotr Janiak 25-01-2018 11:31