Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przygotowanie i dowóz gorących posiłków jednodaniowych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społeczne w Sławnie

Przygotowanie i dowóz gorących posiłków jednodaniowych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społeczne w Sławnie
Numer ogłoszenia: 36715 - 2011; data zamieszczenia: 01.02.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Mielczarskiego 1, 76-100 Sławno, woj. zachodniopomorskie, tel. 59 810 32 90, faks 59 810 5452.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.mops.slawno.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przygotowanie i dowóz gorących posiłków jednodaniowych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społeczne w Sławnie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Oznaczenie CPV 55321000-6 2. Przedmiot zamówienia 1) Przygotowanie i dowóz gorących posiłków jednodaniowych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie - około 200 osób (dziennie) przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt (4 x drugie danie, 1x pierwsze danie - zupa z wkładką mięsną). 2) Miejsce dowozu posiłków - Stołówka w MOPS Sławno, ul. Mielczarskiego 1, w godzinach 10.30 - 11.00. 3) Wykonawca zapewni odbiór odpadków pokonsumpcyjnych w tym samym dniu do godziny 15.00. 4) Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia faktyczna liczba osób, korzystających z posiłków jednodaniowych może ulec zmianie. 5) Posiłki powinny być sporządzane z zachowaniem obowiązujących norm żywieniowych i sanitarnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225 ze zm.) oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie wyżej wymienionej ustawy. 6) Posiłki powinny być sporządzane według następujących norm ilościowych: zupa - 400 ml, dodatkowo do zupy kiełbasa 50g lub wkładka mięsna 50g oraz chleb 100g kotlet - 100 g gulasz - 150 g kurczak - 200 g ryba - 150 g wątróbka smażona - 150 g danie bezmięsne (pierogi, krokiety, naleśniki) - 250 g danie półmięsne (bigos, fasolka po bretońsku) - 250 g ziemniaki - 300 g kasza - 250 g makaron - 200 g ryż - 200 g surówka - 100 g napój - 200 ml (kompot, woda z sokiem, płynny kisiel; w przypadku drugiego dania) 7) Wszystkie posiłki wykonawca wykona zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia. Posiłki powinny być urozmaicone oraz posiadać wysoką wartość odżywczą. Te same potrawy nie mogą się powtarzać częściej niż co 10 dni..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.32.10.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.02.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykaz co najmniej 2 wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia o wartości nie mniejszej niż 130.000,00 zł każda w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (referencje) (załącznik nr 2 do SIWZ), Na potwierdzenie, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom zamawiającego należy przedstawić dokumenty potwierdzające wdrożenie systemu bezpieczeństwa żywności HACCP w jednostce realizującej przedmiot zamówienia. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 3 do SIWZ),

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 250.000,00 zł. Dokument ten wymagany będzie przed podpisaniem umowy, Przy składaniu oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie, że w przypadku wybrania jego oferty jako najkorzystniejszej, najpóźniej na dzień podpisania umowy przedłoży wymaganą polisę lub inny dokument ubezpieczenia. Zamawiający nie podpisze umowy z wykonawcą, w przypadku braku tego dokumentu. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, skutki nie podpisania umowy, będą traktowane jako uchylanie się wykonawcy od podpisania umowy.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 •  

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołują się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.mops.slawno.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Mielczarskiego 1 76-100 Sławno Tel.: 59 810 54 52 Fax: 59 810 54 52 Osoby do kontaktu: Annę Komorowską Grażyną Rybołowicz.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.02.2011 godzina 10:00, miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Mielczarskiego 1 76-100 Sławno Tel.: 59 810 54 52 Fax: 59 810 54 52 Sekretariat pokój 119.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Specyfikacja_istotnych_warunkA_w_zamA_wienia_2011.docx Po terminie otwarcia ofert 2011-02-01 14:39:50 38,3KB 212 razy
2 Formularz_oferty_ZaA_A_cznik_nr_1,_2011.docx Po terminie otwarcia ofert 2011-02-01 14:40:40 13,7KB 133 razy
3 wykaz_wykonanych_zamA_wieA__ZaA_A_cznik_nr_2_,_2011.docx Po terminie otwarcia ofert 2011-02-01 14:40:59 12,0KB 147 razy
4 Wykaz_osA_b_zaA_A_cznik_nr_3,_2011.docx Po terminie otwarcia ofert 2011-02-01 14:41:16 12,1KB 144 razy
5 OA_wiadczenie_art._22_ZaA_A_cznik_nr_4,2011.docx Po terminie otwarcia ofert 2011-02-01 14:41:34 12,8KB 139 razy
6 OA_wiadczenie_art._24_ZaA_A_cznik_nr_5,2011.docx Po terminie otwarcia ofert 2011-02-01 14:41:43 14,2KB 144 razy
7 WzA_r_umowy_zaA_A_cznik_nr_6,_2011.docx Po terminie otwarcia ofert 2011-02-01 14:42:18 17,8KB 171 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 OdpowiedAo.jpg Po terminie otwarcia ofert 2011-02-02 12:23:24 170,8KB
2 WyjaA_nienie.PDF Po terminie otwarcia ofert 2011-02-07 10:03:27 392,7KB
3 Odpowiedz.PDF Po terminie otwarcia ofert 2011-02-07 10:48:06 461,0KB
Wynik postępowania
1 zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf 2011-02-16 13:12:35 516,1KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Bolesta 01-02-2011 14:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-02-2011
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Bolesta 16-02-2011 13:12