Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nabór na dwa wolne stanowiska Referent do Spraw Świadczeń

OGŁOSZENIE O NABORZE NA DWA WOLNE STANOWISKA

REFERENT DO SPRAW ŚWIADCZEŃ


 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie ogłasza nabór na dwa wolne stanowiska Referenta do spraw świadczeń.

Nabór dotyczy zatrudnienia w pełnym wymiarze pracy na okres 6 miesięcy z możliwością przedłużenia.

1.Wymagania niezbędne:

  • wykształcenie wyższe administracyjne lub ekonomiczne

  • posiadanie obywatelstwa polskiego lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,

  • posiadanie nieposzlakowanej opinii,

  • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,

  • niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ściganie z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  • znajomość przepisów wynikających z:

- Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016r., poz. 195);

- Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia wychowawcze (Dz. U. z 2016r., poz. 214);

- Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2015r., poz.23).

2. Wymagania dodatkowe:

- biegła obsługa komputera i innego sprzętu biurowego,

- dobra organizacja pracy, samodzielność, dokładność,

- kreatywność, umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista,

- sprawna i profesjonalna obsługa interesantów,

- doświadczenie w pracy biurowej (minimum 6 m-cy)

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

Realizacja zadań wynikających z Ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, tj.:

- wydawanie i przyjmowanie wniosków, prowadzenie postępowań i przygotowanie projektów decyzji w sprawach świadczenia wychowawczego na zasadach określonych w ww. ustawie z wykorzystaniem systemu informatycznego,

-tworzenie list wypłat,

-sporządzanie sprawozdań i zapotrzebowań na środki finansowe,

-wydawanie zaświadczeń w sprawach związanych ze świadczeniem wychowawczym,

-prowadzenie postępowania egzekucyjnego w administracji,

-egzekucja nienależnie pobranych świadczeń,

-przetwarzanie danych w systemie informatycznym.

4. Wymagane dokumenty:

-życiorys (CV),

-list motywacyjny,

-kopia dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie,

- inne dokumenty poświadczające ewentualne doświadczenie zawodowe lub ukończone kursy i szkolenia,

-oświadczenie kandydata opatrzone własnoręcznym podpisem o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne

przestępstwo skarbowe,

- oświadczenie kandydata opatrzone własnoręcznym podpisem o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych,

- oświadczenie opatrzone własnoręcznym podpisem treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb

niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz..U. z 2015 poz.2135 z późn. zm.)

oraz ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 z późn. zm.)”

-kwestionariusz osobowy,

5.  Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławnie: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

6. Warunki pracy na danym stanowisku pracy:

- miejsce pracy znajduje się na parterze budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie, wewnątrz budynku znajdują się schody, budynek jest wyposażony w windę.

- praca w pełnym wymiarze czasu pracy z wykorzystaniem sprzętu komputerowego,

- wymuszona pozycja ciała,

- wysiłek głównie umysłowy.

- oświetlenie światłem naturalnym i sztucznym

- praca zespołowa, związana przede wszystkim z kontaktem z klientami, wymagająca dobrej organizacji pracy własnej

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie, ul .R. Mielczarskiego 1 pokój nr 119 w zamkniętej kopercie z dopiskiem :

 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze.”

Dokumenty należy składać do dnia 10.10.2016 do godziny 12:00

Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławnie zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławnie przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonać odbioru swoich dokumentów.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie nie odsyła dokumentów kandydatom.

Po upływie 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru nieodebrane dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po terminie określonym powyżej nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie oraz tablicy informacyjnej w budynku MOPS Sławno.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aniela Szwajkosz 29-09-2016 12:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-09-2016
Ostatnia aktualizacja: Aniela Szwajkosz 29-09-2016 12:14