Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Informacje ogólne - stypendia szkolne

STYPENDIA SZKOLNE

Podstawa prawna:
Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

 

Termin składania wniosków :


dla uczniów szkół do 15 września


dla słuchaczy kolegiów do 15 października

 

KTO MOŻE OTRZYMAĆ ?

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego przysługuje:
- Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych (...) - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
- Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
- Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

STYPENDIUM SZKOLNE MOŻE OTRZYMAĆ UCZEŃ:

znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.MIESIĘCZNA WYSOKOŚĆ DOCHODU NA OSOBĘ
w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528,00 zł netto (art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej )


STYPENDIUM NIE PRZYSŁUGUJE:

- uczniowi klasy zerowej
- uczniowi, który nie mieszka na terenie gminy
- uczniowi, który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza w danym roku szkolnym dwudziestokrotości kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.o świadczeniach rodzinnych.
 

STYPENDIUM SZKOLNE MOŻE BYĆ PRZYDZIELANE W FORMIE:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania oraz kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, a w szczególności w dodatkowych zajęciach nauki języków obcych, zajęciach wyrównawczych, sportowych, informatycznych i innych zajęciach poszerzających wiedzę i umiejętności ucznia, a także całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z wyjazdem śródrocznym w ramach tzw. „Zielonej szkoły”, wyjazdem na wycieczkę przedmiotową, uczestnictwem w edukacyjnych spektaklach teatralnych lub projekcjach filmowych,

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności na zakup podręczników, lektur, słowników, publikacji i komputerowych programów edukacyjnych pomocnych przy realizacji ścieżek edukacyjnych wskazanych we wniosku o przyznanie stypendium, a także na zakup:
a) zeszytów, przyborów szkolnych,
b) plecaka szkolnego – tornistra,
c) mundurka szkolnego,
d) stroju sportowego na zajęciach wychowania fizycznego,
e) kalkulatora,
f) innego rodzaju pomocy edukacyjnych,

3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, a w szczególności kosztów dojazdu do szkoły środkami komunikacji zbiorowej, zakwaterowania w bursie, internacie lub na stancji oraz wyżywienia w stołówkach szkolnych i internacie.WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE

Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego jest:

  • złożenie wniosku o przyznanie pomocy materialnej do 15 września

  • dołączenie do wniosku stosownych zaświadczeń o uzyskanych dochodach przez poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku,

Druk wniosku wraz załącznikami dostępny będzie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławnie w pokoju nr. 113 lub do pobrania na stronie http://bip.mops.slawno.pl/ w zakładce stypendia szkolne.

Wnioski składa się osobiście na odpowiednim druku w MOPS w Sławnie

Osoby pełnoletnie starające się o stypendium szkolne winny składać wnioski samodzielnie lub przez upoważnionego pełnomocnika

 


DOKUMENTOWANIE WYDATKÓW


1 Stypendia będą wypłacane jako zwrot poniesionych wydatków na podstawie dokumentów potwierdzających ich poniesienie.
2. Dokumentami tymi będą rachunki, faktury i inne imienne dowody wpłaty, związane z wydatkami (np. zakup podręczników, przyborów szkolnych, stroju gimnastycznego, innych pomocy naukowych esie, na który została przyznana pomoc materialna i potwierdzających celowość wydatków. Rachunki będą refundowane do wysokości kwoty przyznanego stypendium.

Powyższe dokumenty powinny zawierać:
- nazwę wystawcy,
- datę wystawienia/sprzedaży;

Data wystawienia dokumentu powinna zawierać się w okresie podanym w decyzji przyznającej stypendium szkolne.
- numer dokumentu,
- imię i nazwisko ucznia pełnoletniego, w przypadku ucznia niepełnoletniego imię i nazwisko rodzica ucznia lub opiekuna prawnego.
- pełną nazwę przedmiotu podlegającego refundacji – istotne jest by np. plecak, obuwie itp. miały adnotację „szkolne” lub sportowe.

Jeśli zakupiony towar nie ma tego przymiotnika w nazwie umieszczonej na fakturze/rachunku, to na odwrocie może potwierdzić to sprzedawca umieszczając pieczęć, opis i czytelny podpis.


3. Stypendia szkolne będą wypłacane przelewem na rachunek bankowy wnioskodawcy, bądź w kasie Banku Spółdzielczego w Sławnie w terminie wskazanym w decyzji.

4. Rodzice/opiekunowie prawni ucznia otrzymującego stypendium szkolne lub pełnoletni uczeń są obowiązani niezwłocznie powiadomić o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

STYPENDIUM SZKOLNE O CHARAKTERZE SOCJALNYM MOŻE ZOSTAĆ PRZEZNACZONE NA POKRYCIE KOSZTÓW:


•udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, rozwijających zainteresowania ucznia, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
•udziału w wyjazdach ze szkoły do teatru lub kina,
•udziału w wycieczkach szkolnych o charakterze edukacyjnym,
•nauki języków obcych,
•zajęć komputerowych,
•zajęć muzycznych,
•zajęć sportowych np. nauka: pływania, tańca,
•abonamentu internetowego tylko w okresie szkolnym

 

WYDATKI KWALIFIKOWANE DO STYPENDIUM
SZKOLNE:


•podręczniki, ćwiczenia,
•encyklopedie (w tym multimedialne),
•atlasy (geograficzne, historyczne, biologiczne),
•słowniki przedmiotowe i do nauki języków obcych (w tym multimedialne),
•zeszyty, okładki na zeszyty i podręczniki,
•tablice matematyczne, chemiczne, fizyczne i astronomiczne,
•mapy, globusy,
•drukarki, tusze do drukarek, papier,
•plecak szkolny lub tornister szkolny,
•przybory szkolne takie jak: pióra, długopisy, ołówki, linijki, ekierki, cyrkle, kalkulator, itp.
•przybory rysunkowe wymagane na zajęciach lekcyjnych np.: bloki, bruliony, bibuły, kredki, flamastry, farbki plakatowe, akwarele, pędzelki, plastelina, modelina, klej szkolny, materiały związane ze specyfiką szkół itp.
•instrumenty muzyczne wykorzystywane przez ucznia do nauki gry,
•sprzęt sportowy związany z uprawianą przez ucznia dyscypliną sportu (np. piłki, rękawice piłkarskie, kimono, itp.)
•stroje sportowe:

•stroju galowego wymaganego w szkole

Nie może być w ramach stypendium szkolnego czy zasiłku refundowany zakup codziennej odzieży i obuwia, umożliwiającego uczniowi uczęszczanie do szkoły (kurtka, buty itp.) oraz wsparcie finansowe rodziny w ich codziennej egzystencji, także tablet nie mieści się w wykazie wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego o charakterze socjalnym.


 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aniela Szwajkosz 19-05-2017 10:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-05-2017
Ostatnia aktualizacja: Aniela Szwajkosz 03-09-2019 12:01