Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Pracownik Socjalny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej


 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie
Ogłasza nabór na 2 stanowiska pracownika socjalnego

Nazwa jednostki: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie

Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy – 40 godzin tygodniowo

Rodzaj umowy: umowa o pracę


WYMAGANIA WARUNKUJĄCE DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W NABORZE

1. Posiadanie obywatelstwa polskiego.

2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych.

3. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie: w szczególności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządowi terytorialnemu, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karno-skarbowe.

4. Nieposzlakowana opinia.

5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownik socjalny.

6. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

1. Wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodne z art. 116,ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1508.), tj. spełnienie co najmniej jednego z poniższych warunków:

1)posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;

2) ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna;

3) do dnia 31 grudnia 2013r. ukończenie studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.

2. Umiejętność zastosowania i interpretacji przepisów prawa z zakresu ustaw:

  • o pomocy społecznej,

  • kodeksu postępowania administracyjnego,

  • o ochronie zdrowia psychicznego,

  • o przeciwdziałaniu przemocy,

  • innych ustaw i rozporządzeń związanych z realizacją zadań pomocy społecznej

WYMAGANIA DODATKOWE:

1. Umiejętność obsługi komputera na poziomie dobrym.

2. Umiejętność pracy w zespole.

3. Umiejętność skutecznej komunikacji, kreatywność, samodzielność, sumienność, obowiązkowość.

4.Umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy własnej.

ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU

1. Praca socjalna oraz przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny

2. Dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń

3. Udzielenie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej: skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań.

4. Opracowywanie indywidualnych planów pomocy i kontraktów socjalnych.

5. Podejmowanie interwencji w sytuacjach kryzysowych.

6. Występowanie o świadczenia pomocy w ramach obowiązku alimentacyjnego na rzecz osób ubiegających się o przyznanie pomocy społecznej.

7. Udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

8. Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych.

9. Współpraca i współdziałanie na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi, w celu przeciwdziałania i ograniczania negatywnych zjawisk społecznych, w tym ubóstwa.

10. Współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia mieszkańców.

WYMAGANE DOKUMENTY

1. Życiorys (CV) .

2. List motywacyjny.

3. Kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.

4 Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

5. Podpisane pisemne oświadczenia:

a) o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania w pełni z praw publicznych,

b) oświadczenie, że kandydat nie był skazany za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwa skarbowe i że nie figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym,

c) oświadczenie kandydata o niekaralności,

d) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na podjęcie pracy na stanowisku pracownika socjalnego.

Wszystkie dokumenty i oświadczenia należy własnoręcznie podpisać. Kserokopie składanych dokumentów powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

6. Dostarczyć oświadczenie z załącznika 1 (obowiązek informacyjny - rekrutacja)

7. Dostarczyć zgodę z załącznika 2 (zgoda mops rekrutacja)

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławnie, ul. Mielczarskiego1 (na parterze budynku w pokoju 119) w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

dotyczy naboru na stanowisko pracownika socjalnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławnie”

w terminie do dnia 21 grudnia 2018r.

Dokumenty, które wpłyną po upływie wskazanego terminu oraz oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani na podstawie analizy złożonych dokumentów, zostaną telefonicznie zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne.

Zastrzega się możliwość odwołania naboru bez podania przyczyny.

Złożonych dokumentów aplikacyjnych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nie zwraca. Dokumenty aplikacyjne niewykorzystane zostaną zniszczone. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji.


 

Dominika Wróbel

KIEROWNIK

Miejskiego Ośrodka

Pomocy Społecznej

w Sławnie


 


 


 

Załącznik 1

 

INFORMACJA

o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.

I. Administrator danych osobowych

Administratorem twoich danych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie, ul. Mielczarskiego 1, 76-100 Sławno.

II. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przez e-mail: iod@slawno.pl; telefon: 59 810 00 66; lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

III. Cele i podstawy przetwarzania

Przetwarzamy Twoje dane w związku z naborem na stanowisko pracownika socjalnego, do którego przystępuje kandydat składając dokumenty aplikacyjne. Mogą być również przetwarzane dane kandydatów w związku z realizacją zadań wynikających przepisów ustawy o pracownikach samorządowych oraz kodeksu pracy.

* w celu kontaktu z Tobą w związku z prowadzonym naborem na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO1);

 

* w związku z wymogami prawa zgodnie z art. 221 Kodeksu pracy Dz.U. z 2018 poz. 917 t.j. z dnia 2018.05.16 (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

IV. Odbiorcy danych

Twoich danych w trakcie postępowania rekrutacyjnego nie będziemy udostępniać innym podmiotom.

V. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VI. Okres przechowywania danych

  1. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy i przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzonym naborem,

  2. W przypadku wygrania naboru dokumenty aplikacyjne kandydata zostaną dołączone do akt osobowych i przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  3. Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów, będą wydawane zainteresowanym lub niszczone w sposób mechaniczny w terminie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata, który wygrał nabór.

  4. Dokumenty aplikacyjne kandydatów złożone, a nie związane z naborem zostaną zniszczone w sposób mechaniczny po upływie 1 miesiąca od dnia wpływu dokumentów.

VII. Twoje prawa:

Przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych

c) prawo do usunięcia danych.

Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli.

d) ograniczenia przetwarzania danych

Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.

e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego

f) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: iod@slawno.pl, zadzwoń pod numer: 59 810 00 66. Pamiętaj, przed realizacją Twoich uprawnień będziemy się musieli upewnić, że Ty to Ty, czyli odpowiednio Cię zidentyfikować.

VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Ciebie danych jest wymagane ze względu na konieczność dopełnienia przepisów prawa oraz ze względu na możliwość kontaktu w związku z rekrutacją.

Nie podanie ww. danych może skutkować wykluczeniem z procesu rekrutacji.

 

 

Powyższe informacje przeczytałem (am) i zrozumiałem (am).

 

Data, Czytelny podpis.

 

 

……………………………………………………………..

 

 

 

Załącznik 2

Przetwarzanie danych "zwykłych"

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie, 76-100 Sławno, ul. Mielczarskiego 1 w celu wzięcia udziału w rekrutacji na stanowisko pracownik socjalny oraz w celu kontaktu ze mną w tej sprawie.

c TAK c NIE

Informacja o prawie cofnięcia zgody

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.


 

Data, czytelny podpis


 

……………………………………………..

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1)

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aniela Szwajkosz 11-12-2018 13:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-12-2018
Ostatnia aktualizacja: Aniela Szwajkosz 30-10-2019 10:17