Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Sprawozdanie za rok 2015

 

Sprawozdanie z działalności

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie

za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie swoją pracą dąży do przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. Swym działaniem obejmuje osoby lub rodziny, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej i finansowej m. in. sieroctwa, ubóstwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo - wychowawcze, trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomani, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

W 2015 roku ze świadczeń z pomocy społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławnie korzystało 900 rodzin. Najczęstszymi powodami przyznawanej pomocy było: bezrobocie, ubóstwo, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba.

Zasiłek okresowy – zasiłek ten wypłacany jest z powodu długotrwałej choroby, niepełnosprawności, bezrobocia, możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, rodziny a dochodem osoby lub rodziny.

Minimalna wysokość zasiłku 20 zł.

Z zasiłków okresowych w 2015 r. skorzystały 217 rodziny na łączną kwotę 474 774 zł, z tego dotacja z budżetu państwa wyniosła 474 774 zł, a środki własne 0 zł.

Zasiłek celowy – zasiłek ten przyznawany jest w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby życiowej.

Z zasiłków celowych skorzystało 205 rodzin na łączna kwotę 66 741 zł, w tym przyznano 15 zasiłków celowych specjalnych na kwotę 3 510 zł. Zasiłek celowy specjalny przyznawany jest osobom lub rodzinom w szczególnie uzasadnionych przypadkach, które przekroczyły kryterium dochodowe osoby lub rodziny.

Zasiłek stały – zasiłek ten przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowitej niezdolności do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej; oraz pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Minimalna wysokość zasiłku to 30 zł, maksymalna 604 zł.

W roku ubiegłym z tej formy świadczeń korzystało 62 osoby na łączną kwotę 271 978 zł.

Za 57 osób korzystających z tych świadczeń opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 23 658 zł.

Ośrodek realizuje również rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,w ramach którego prowadzi dożywianie dzieci i młodzież w placówkach szkolno – wychowawczych (obiady dwudaniowe) oraz gorące jednodaniowe posiłki dla najuboższej części społeczeństwa miasta Sławno. Z posiłków w roku 2015 korzystały 645 osoby a koszt posiłków wyniósł 624 704,82 zł. Ponadto zakupiono 135 paczek świątecznych dla dzieci na łączną kwotę 18 499,82 zł.

W ramach programu rządowego w miesiącu grudniu przyznano 248 świadczeń na zakup żywności na kwotę 106 795,36 zł.

W budynku MOPS Sławno funkcjonuje również stołówka,w której wydawane są gorące posiłki dla podopiecznych tutejszego Ośrodka. Z tej formy pomocy skorzystało 205 osób. Obecnie wydajemy 102 posiłków dziennie.

Ośrodek pokrywa również koszty pobytu 10 osób w domach pomocy społecznej, m.in. w Parsowie, Żydowie, Cetuniu, Nowogardzie-Smużyny, Włościborzu, Modrzewcu. Ogólny koszt tych świadczeń wyniósł 244 175 zł.

W celu poszerzenia działalności, ośrodek pozyskuje pomoc rzeczową z zakładów pracy i przedsiębiorców. Pomoc ta jest wsparciem dla mieszkańców w formie:

a) drewna opałowego ze ścinki drzew-skorzystało 25 rodzin

b) organizacji wigilii dla 80 osób samotnych i bezdomnych

Ponadto Ośrodek prócz przyznawania i wypłacania świadczeń udziela również pomocy w postaci pracy socjalnej, która polega m.in.: doradztwie, rozmowie, kontaktach z instytucjami, załatwianie lub pośredniczenie w załatwianiu spraw urzędowych, reprezentowanie interesów podopiecznych w innych instytucjach, załatwianie spraw mieszkaniowych i lokalowych, pomoc w uzyskaniu pracy, współpraca z policją, kuratorami, opiekunami prawnymi, szkołami, lekarzami, pielęgniarkami środowiskowymi.

Priorytetowym zadaniem Ośrodka jest działalność środowiskowa, prowadzona przez pracowników socjalnych zatrudnionych w poszczególnych rejonach. Działalność pracowników socjalnych skupia się przede wszystkim na rozpoznaniu środowisk wymagających pomocy, ustaleniu ich potrzeb i wnioskowaniu o poszczególne formy pomocy oraz szeroko rozumianej pracy socjalnej polegającej na działalności zawodowej skierowanej na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzeniu warunków sprzyjających temu celowi. Obecne warunki lokalowe pozwoliły nam na wprowadzenie nowych usług socjalnych, które korzystnie wpływają na realizację powyższych zadań ustawowych Ośrodka. Natomiast realizując pracę socjalną na rzecz rodzin patologicznych niezbędne jest zatrudnienie psychologa i socjoterapeuty na ¼ etatu, którzy jeden raz w tygodniu świadczyliby usługi na rzecz rodzin wymagających tej formy wsparcia. Pracownicy socjalni chcąc realizować powierzone mu zadania muszą ściśle współpracować z kadrą specjalistów, kierować, nadzorować udział klientów w terapii i konsultować osiągane efekty, planując długoterminowe programy pomocy i oddziaływania, sygnalizując o nowo powstających zagrożeniach. Zatrudnienie powyższe specjalistów pozwoliły na pełniejszą realizację i osiągnięcie skutecznych metod oddziaływania, , oraz osiągnięcie zamierzonych celów do których powołany jest Ośrodek.

Realizując zadania zlecone gminy z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej Ośrodek zatrudnia dwóch asystentów rodziny, którzy w okresie od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 r. pracowali z 20 rodzinami dysfunkcyjnymi. Rodziny korzystające z pomocy w formie asystenta rodziny, to rodziny wielodzietne z problemami takimi jak; bezrobocie, alkoholizm, choroby psychiczne, niepełnosprawność, konflikty rodzinne, niezaradność w sprawach opiekuńczo -wychowawczych, niegospodarność, przemoc.

W 2015 roku z terenu miasta Sławna umieszczono dwoje dzieci w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej oraz jedno w systemie pieczy zastępczej /niespokrewnina rodzina zastępcza/.

Dziesięć osób podjęło leczenie z uzależnienia od alkoholu i środków psychoaktywnych.

W związku ze zmianą miejsca zamieszkania zakończono współpracę z dwoma rodzinami.

Do trzech rodzin powróciły dzieci, w tym:

 • do dwóch rodzin dzieci powróciły na czas postępowania sądowego;

 • trzeciej rodzinie przywrócono prawa rodzicielskie.

W ramach wykonywanych obowiązków, asystenci współpracowali między innymi z instytucjami

takimi jak:

- placówki oświatowe: szkoły, przedszkola,

- służba zdrowia,

-Zespół Kurateli Sądowej,

- świetlica środowiskowa,

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie,

- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

 

W ramach podejmowanych działań, asystenci wykonywali w środowisku zadania:

- pomoc w sprzątaniu mieszkania, przygotowywania wspólnych posiłków,

- wspólne odrabianie zadań domowych z dziećmi,

- pomoc w trudnościach szkolnych

- pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy (sporządzanie CV klientów, przekazywanie aktualnych ofert pracy),

-pomoc w załatwianiu spraw urzędowych.

 

Ponadto praca asystentów rodziny skupiała się na:

- łagodzeniu konfliktów wewnątrzrodzinnych,

- pomocy w znalezieniu rozwiązań kompromisowych sytuacji problemowych.

Podejmowane działania miały na celu wzmocnienie kompetencji wychowawczych rodziców poprzez edukację w zakresie prawidłowych postaw rodzicielskich, organizacji czasu wolnego dzieciom, stawiania wymogów, granic przy zastosowaniu odpowiedniego systemu kar i

nagród.

Zgodnie z art. 191 ust.9 i ust.10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępcze Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie ponosi część kosztów związanych z utrzymaniem dzieci w Placówkach Wychowawczych i w rodzinach zastępczych. Od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 r. koszty za pobyt 31 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych wyniosły 88 136,45 zł zaś wydatki za pobyt 22 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych to kwota 284 027,90 zł.

Osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, mogą być przyznane usługi opiekuńcze świadczone w środowisku. Usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne, należą do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym, natomiast specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi są realizowane przez gminę w ramach zadań zleconych.

Zgodnie z art. 50 ustawy o pomocy społecznej osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Usługi te mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Przyznanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych następuje w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez Kierownika Miejskiego Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie. W decyzji określa się zakres, okres, miejsce świadczenia usługi oraz odpłatność. Usługi mogą być odpłatne lub nieodpłatne w zależności od wysokości dochodu osoby lub rodziny, której są świadczone.

Odpłatność w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi określa tabela zawarta w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku, w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Natomiast odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze określa Uchwała Nr XXVII/159/2008 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 30 czerwca 2008r.

W 2015 roku usługami opiekuńczymi objęto 74 osoby. Opiekę sprawowało dwanaście opiekunek etatowych.

Od stycznia do grudnia 2015 roku wobec dziesięciu świadczone były specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznym przez dwie opiekunki etatowe oraz dwie osoby w ramach umowy zlecenia.

Łączna liczba świadczeń (w godzinach) wynosi:

- dla usług opiekuńczych – 26 312h

- dla specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 4 409h

Wydatki na ten cel wyniosły ogółem: 626 145 zł, z tego:

- dotacja wojewody – 97 407 zł,

- środki miasta – 528 738 zł.

Umożliwienie prawidłowego funkcjonowania podopiecznych ośrodka w środowisku domowym to istota usług opiekuńczych. Większość z nich nie dopuszcza możliwości spędzenia schyłku swojego życia w obcym miejscu. Opiekunki w większości są osobami z wieloletnim doświadczeniem w pracy z osobami niepełnosprawnymi i starszymi. Niejednokrotnie akceptacja ze strony podopiecznych jest tak duża, że traktowane są jak najbliżsi członkowie rodziny.

Właściwie zorganizowana opieka w domu osoby potrzebującej pomocy daje poczucie bezpieczeństwa i zaspokaja potrzebę kontaktu z kimś bliskim. Tylko w takich warunkach ludzie starsi, chorzy, niepełnosprawni mogą pozostać w miarę samodzielni i żyć własnym życiem w miejscu swojego zamieszkania.

Kolejną formą pomocy jaką świadczy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie jest działająca od miesiąca czerwca 2014 roku Karta Dużej Rodziny.

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny.

Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, natomiast dzieci:

- do 18 roku życia lub do ukończenia nauki,

- do ukończenia 25 roku życia

-bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności

Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

Na przestrzeni 2015 roku zrealizowano zadania dla podanych poniżej ilości rodzin:

Liczba Rodzin, które złożyły wniosek o Kartę Dużej Rodziny 42

Liczba wydanych kart w tym: 206

Liczba rodziców (opiekunów) rodzin wielodzietnych 76

Liczba dzieci rodzin wielodzietnych 130

Realizując zadania zlecone gminom w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie dokonał wypłaty świadczeń w łącznej w kwocie: 2 957 794,64 zł. Zadanie to finansowane są ze środków z budżetu państwa.

 1. zasiłek rodzinny 777 305, 00 zł

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

 • rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka

 • opiekunowi faktycznemu dziecka

 • osobie uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony)

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:

 1. 18 roku życia

 2. nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia

 3. 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek przysługuje osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Od 1 listopada 2015r. wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

 • 89,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;

 • 118,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;

 • 129,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia;

2. dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka 37 000,00 zł

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje jednorazowo w wysokości 1000 zł. Przysługuje on matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka. Dodatek przysługuje opiekunowi faktycznemu dziecka w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia, jeżeli nie został przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka. W przypadku wystąpienia o przysposobienie więcej niż jednego dziecka lub urodzenia więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu dodatek przysługuje na każde dziecko. Wniosek o dodatek składa się do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia.
 

3. dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 104 465,80 zł

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje w wysokości 400 zł miesięcznie. Przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką, uprawnionemu do urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż przez okres:

 • 24 miesięcy kalendarzowych

 • 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu

 • 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

4. dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania 90 520,00 zł

Dodatek przysługuje w wysokości 185 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 370,00 zł na wszystkie dzieci. W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160 zł na wszystkie dzieci. Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:

 • drugi z rodziców dziecka nie żyje

 • ojciec dziecka jest nieznany

 • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone

Dodatek przysługuje również osobie uczącej się, jeżeli oboje rodzice osoby uczącej się nie żyją.

5. dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia 6 600,00 zł

6. dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia 35 740,00 zł

Dodatek przysługuje miesięcznie w wysokości 80 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia i 100 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.
Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:

 • do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności

 • powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności

7. dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 44 700,00 zł

Dodatek przysługuje raz w roku, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego, w wysokości 100 zł na dziecko. Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego. Dodatek przysługuje również na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne.  Wniosek o wypłatę dodatku składa się do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne.

8. dodatek do zasiłku rodzinnego na pokrycie wydatków związanych z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła 3 654,00 zł

9. dodatek do zasiłku rodzinnego na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła 9 294,00 zł

Dodatek przysługuje przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego. Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie uczącej się:

 • w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności - w wysokości 105 zł miesięcznie na dziecko albo

 • w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej - w wysokości 63 zł miesięcznie na dziecko.

10. dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 92 650,00 zł

Dodatek przysługuje rodzinie wielodzietnej w wysokości 90 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.
Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka.

11. zasiłek pielęgnacyjny z tytułu niepełnosprawności 756 738,00 zł

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Zasiłek pielęgnacyjny wynosi 153 zł miesięcznie i przysługuje:

 • niepełnosprawnemu dziecku

 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności

 • osobie, która ukończyła 75 lat

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.

12. świadczenie pielęgnacyjne 633 320,00 zł

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem przysługuje matce lub ojcu dziecka , innym osobom na których ciąży obowiązek alimentacyjny, albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Osobie innej niż spokrewniona w pierwszym stopniu, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku gdy nie ma osoby spokrewnionej w pierwszym stopniu, albo gdy osoba ta nie jest w stanie sprawować w/w opieki.

13. specjalny zasiłek opiekuńczy 82 177,00 zł

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia

25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788 i 1529) ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza obowiązującego kryterium dochodowego dla osób otrzymujących świadczenia rodzinne tj. kwoty 764,00 zł

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 520,00 zł. Miesięcznie.

14. Zasiłek dla opiekuna 144 767,90 zł

Zasiłek dla opiekuna jest przyznawany osobą z tytułu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny, której prawo do świadczenia pielęgnacyjnego wygasło z mocy prawa na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r.

15. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 90 000,00 zł

Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka przyznaje się jednorazowo w wysokości 1000 zł na jedno dziecko. Zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka. Wniosek o wypłatę zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego - terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

16. składka na ubezpieczenia emerytalno-rentowe 48 858,94 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie w roku 2015 rozpatrywał wnioski i wypłacał przysługujące niżej wymienione świadczenia:
 

Dodatek mieszkaniowy

Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy przeznaczoną dla spełniających łącznie poniższe trzy warunki osób posiadających tytuł prawny do lokalu, spełniających kryterium dochodowe oraz zamieszkujących lokale mieszkalne spełniające kryterium metrażowe.

 • 317 wypłaconych dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę 295 285, 97 zł

Dodatek energetyczny

Zryczałtowany dodatek energetyczny jest formą pomocy przeznaczoną dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy mającą na celu częściową rekompensatę kosztów zakupu energii elektrycznej.

 • 186 wypłaconych dodatków energetycznych na łączną kwotę 2 797, 71 zł

Realizując zadania zlecone gminom w zakresie wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego w 2015 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie dokonał wypłaty świadczeń w łącznej kwocie: 923 632,00 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.

Świadczenia alimentacyjne przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza 725 zł. i wypłacane są w wysokości zasądzonej przez sąd nie większej jednak niż 500 zł na dziecko.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie przekazał dłużnikom alimentacyjnym informacje o przyznaniu osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz informację o wysokości zobowiązań wobec Skarbu Państwa. Wszczęte zostały również z urzędu postępowania w przedmiocie ustalenia wysokości zobowiązań w stosunku do Funduszu Alimentacyjnego. Łączna liczba działań podjętych wobec dłużników alimentacyjnych /np. wnioski o wstrzymanie prawa jazdy, wnioski do prokuratury o ściganie za przestępstwo z art 209 kpk, wywiady alimentacyjne, decyzje o uznaniu za dłużnika alimentacyjnego, i inne/ - wyniosła 696.

Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń alimentacyjnych osobie uprawnionej, łącznie z ustawowymi odsetkami. Suma wpłat dokonanych przez dłużników alimentacyjnych na poczet należności z tytułu otrzymanych przez osoby uprawnione świadczeń alimentacyjnych wyniosła 191 980,48 zł

 

Informacja dot. wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych w 2015 roku.

Lp.

Nazwa zasiłku/działania

Liczba świadczeń/działań

Wartość

1

Wypłaty świadczeń alimentacyjnych

696

923 632,00 zł

2

Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tyt. wypłaconych świadczeń alimentacyjnych

----------------------------

191 980,48 zł

 

Przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławnie funkcjonuje Grupa Wsparcia Seniora. W 2015 roku Grupa liczyła 35 osób (kobiety w wieku 59-82 lata). Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu (poniedziałek, środa) oraz we wtorki zajęcia z obsługi komputera, które odbywały się w Bibliotece Miejskiej w Sławnie.

Formy zajęć:

Spotkania okolicznościowe:

- Dzień Babci, Walentynki, Dzień Kobiet, Dzień Seniora, Wieczór Wigilijny – m.in.:

 • Występy artystyczne przedszkolaków SDK z okazji Dnia Babci,

 • Walentynki z filmem pt. ,,Nietykalni” w Bibliotece Miejskiej w Sławnie oraz koncert ucznia Szkoły Muzycznej w Sławnie Gracjana Krzemieńca,

 • Uroczystość Dnia Seniora w SDK w Sławnie i udział w spektaklu pt. ,,Konopielka”,

 • Wieczór Wigilijny z udziałem zaproszonych gości,

 • Spotkanie noworoczne i udział w koncercie w SDK w Sławnie.

Spotkania okazjonalne:

- obchody imienin, urodzin i rocznic m.in.:

 • Raz w miesiącu organizowane w/w uroczystości powiązane z indywidualną prezentacją zamiłowań, zainteresowań i hobby uczestniczek grupy.

Spotkanie ze specjalistami i ciekawymi ludźmi:

- bankowiec, lekarz, pielęgniarka, dietetyk, kosmetyczka, samorządowiec, podróżnik m.in.:

 • 21.01.2015. – spotkanie w Bibliotece Miejskiej z podróżnikiem panem Piotrem Kowalczykiem,

 • 16.02.2015. – spotkanie z dziennikarką i podróżniczką panią Magdą Omilianowicz,

 • 04.03.2015. – spotkanie w Urzędzie Miejskim w Sławnie z samorządowcem panią Margaretą Sadowską – dot. historii Ratusza w Sławnie,

 • 11.03.2015. – spotkanie z aktorem Teatru Dramatycznego w Koszalinie panem Wojciechem Brodą-Żurawskim – monodram na podstawie książki E. Redlińskiego pt. ,,Konopielka”,

 • 25.05.2015. – spotkanie z pielęgniarką środowiskową panią A. Ludwikowską,

 • 16.09.2015. – spotkanie z podróżnikiem panem Janem Wyrwasem.

Zorganizowane wyjścia grupy:

- Sławieński Dom Kultury, np.:

 • Zwiedzanie Sali wystaw np. wystawa fotograficzna na temat ,,70 lat polskiego Sławna”

 • Udział w koncertach, spotkaniach i projekcjach filmowych, np. film pt. ,,Casablanka” w ramach DKF.

- Biblioteka Miejska w Sławnie, np. odczyty, spotkania autorskie, imprezy, wystawy, m.in.:

 • 11.05.2015. – spotkanie z poetą i pisarzem panem F. J. Klimkiem - ,,Bo koty są dobre na wszystko”,

 • 8.07.2015. – spotkanie z poetką i pisarką panią Anną Zielińską - ,,Moja twórczość”,

 • 30.11.2015. – spotkanie z poetą, pisarzem i podróżnikiem panem Janem Wyrwasem.

Zorganizowane wyjazdy grupy:

- basen, grota solna w Hotelu ,,Król Plaza” w Jarosławcu (co najmniej raz w miesiącu)

- wycieczki krajoznawczo – turystyczne:

 • 16.06.2015. – wycieczka autokarowa do Szwajcarii Kaszubskiej:

 1. Lubiana – świat porcelany,

 2. Gołubie – Ogród Botaniczny,

 3. Kartuzy – Muzeum Kaszubskie,

 4. Chmielno - Muzeum Garncarstwa.

 • Wycieczka ,,Regionalbusem”.

Ruch na świeżym powietrzu:

- spacery, piesze wycieczki, zajęcia ruchowe, wycieczki rowerowe i nordic walking m.in.:

 • 6.05.2015. – wycieczka rowerowa do Gwiazdowa,

 • 1.07.2015. – wycieczka rowerowa do Pomiłowa,

 • 22.07.2015. – piknik w leśniczówce w Ugaciach,

 • 2.09.2015. – spacer nordic walking do Warszkowa,

 • Ćwiczenia na siłowni w plenerze.

Zajęcia świetlicowe:

- zajęcia kulinarne (wypiek ciast, chleba, sporządzanie ciekawych potraw i sałatek),

- gry stolikowe, układanki typu puzzle,

- zajęcia plastyczne,

- zajęcia krawieckie,

- generalne porządkowanie pomieszczeń grupy (raz w miesiącu).

Rozwój fizyczny i psychiczny – ruch zapobiega bólom kręgosłupa:

- zajęcia na Sali OSiR w Sławnie:

 • Ćwiczenia ogólnorozwojowe,

 • Ćwiczenia rozciągające,

 • Gry i zabawy ruchowe z wykorzystaniem sprzętu.

- spacery, piesze wycieczki,

- kąpiel w basenie, grota solna.

Kurs komputerowy w Bibliotece Miejskiej w Sławnie.

Prowadzenie dokumentacji Grupy:

- dziennik zajęć,

- gazetki ścienne,

- kronika wydarzeń Grupy,

- artykuły w prasie lokalnej,

- wystawa fotograficzna w pomieszczeniach Grupy.

Przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej działa także Świetlica Opiekuńcza ” Nasze Wspólne Gniazdo”, która czynna była od poniedziałku do piątku w godzinach od 12:00 18:00 zaś w dni wolne od nauki (ferie świąteczne, ferie zimowe, letnie) placówka czynna była w godzinach od 10:00 - 16:00.

Na przestrzeni 2015 roku w zajęciach świetlicy uczestniczyło 27 dzieci.

W zajęciach uczestniczyli uczniowie ze szkoły podstawowej i gimnazjum. Młodzież przyjmowana była według kryteriów: wychowujące się w niekorzystnych warunkach, pochodzące z rodzin dysfunkcyjnych zagrożonych uzależnieniami, o niskim statusie materialnym, korzystających z pomocy opieki społecznej, którym rodzice nie zapewniają opieki w czasie wolnym od nauki; chcące rozwijać swoje talenty, zainteresowania i zdolności a rodzina nie zapewnia im takich możliwości; pierwszeństwo w przyjęciu do świetlicy mają dzieci, których oboje rodzice pracują. Szczególnie częstymi problemami wśród rodzin dzieci uczęszczających w zajęciach świetlicowych jest samotne rodzicielstwo i problem alkoholowy. W świetlicy zatrudnionych jest dwóch pracowników na umowę-zlecenie, których wspomaga jeden wolontariusz.

W placówce podejmowano następujące zadania:

1. Rozwój intelektualny wychowanków

 wychowankowie mieli możliwość skorzystania z pomocy wychowawców i wolontariuszki w zakresie odrabiania zadań szkolnych. Pomoc w nauce stanowi największą część dziennego czasu. Dzieci mają duże trudności w nauce, niepowodzenia szkolne, część zagrożona jest brakiem promocji do następnej klasy .

-zajęcia dotyczyły również prowadzenia dodatkowych działań związanych z zaburzeniami w zakresie czytania i pisania, usprawniania funkcji manualnych, wzrokowych, słuchowych; usprawniania techniki czytania i pisania; obejmowały ćwiczenia utrwalające pisownię. Ze szczególnym naciskiem na zabawy edukacyjne, gry planszowe i komputerowe, kształtujące umiejętność wykorzystywania zdobytej wiedzy (konkursy, quizy, rozwiązywanie i układanie krzyżówek, zagadek, gry dydaktyczne, układanki, zabawy tematyczne, odrabianie prac domowych). Ponadto pedagog udzielał rodzicom wskazówek dotyczących pracy z dzieckiem oraz pomagał w uświadomieniu i kształtowaniu właściwych postaw wychowawczych w zakresie niedociągnięć wychowanków.

2. Stymulowanie twórczej aktywności wychowanków:

Zajęcia muzyczne. Zajęcia wokalne obejmowały: wykonywanie ćwiczeń naprężających i rozluźniających ciało, wypracowanie właściwej postawy podczas śpiewu; rozśpiewywanie, relaksację przy muzyce, naukę nowych piosenek. Występy muzyczne towarzyszyły przedstawieniom z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Matki oraz „Dziewczynki z zapałkami” z okazji Spotkania Opłatkowego. Młodzież brała udział w 4 koncertach organizowanych przez Szkołę Muzyczną oraz warsztatach wokalnych przeprowadzonych przez kierownik Szkoły Muzycznej p. Ewę Telecką. Uczestniczyli również w koncercie Ernestinum Big Band, który odbył się w Sławińskim Domu Kultury. Pod koniec roku trwały przygotowania do koncertu Kolęd, który odbędzie się w styczniu 2016 r. jako efekt współpracy Pogotowia Opiekuńczego, Szkoły Muzycznej oraz Świetlicy.

Zajęcia plastyczne.  Zajęcia dotyczyły: lepienia plastelinymalowania farbami akrylowymi i plakatowymi, rysowanie konturów, wypełnianie konturów, wytwarzania wyrobów z masy solnej i zdobienie ich; wykonywania dekoracji metodą origami; dekorowanie cekinami kul ze styropianu; wykonywania scenografii do przedstawień; wprowadzenia techniki malowania farbami olejnymi. Wykonywanie dekoracji z okazji Halloween, Dnia Babci i Dziadka, Dnia Matki, ozdób wielkanocnych i bożonarodzeniowych oraz dekorowanie tablic oraz okna. Dzieci przygotowywały upominki wielkanocne dla osób zaprzyjaźnionych ze świetlicą.

Zajęcia sportowe – zajęcia odbywały się raz w tygodniu na sali gimnastycznej i na co dzień w świetlicy oraz na świeżym powietrzu, jeśli pozwalała na to pogoda. Polegały na ogólnym usprawnianiu i zwiększaniu kondycji oraz koordynacji ruchowej dzieci. Ważne było również przekazanie młodzieży zasad współdziałania w grupie oraz zdrowej rywalizacji.

Zajęcia komputerowe – doskonalenie umiejętności informatycznych. Umiejętność posługiwania się komputerem pozwoliła dzieciom nie odbiegać od kolegów i koleżanek, które posiadają taki sprzęt w domu.

Zajęcia socjoterapeutyczne- były realizowane przez  socjoterapeutę, w zajęciach uczestniczyły wszystkie dzieci w grupach po 6 osób. Celem zajęć było uruchomienie procesów psychokorekcyjnych  ukierunkowanych na eliminowanie lub na zmniejszanie zaburzeń  zachowania u dzieci i młodzieży, otwierające na współpracę, umiejętność formułowania swoich potrzeb, kształcenie postawy asertywnej.

Ponadto w Świetlicy prowadzono zajęcia:

- wzbogacające posiadane wiadomości, zaspokajające ciekawość świata (czytanie książek, oglądanie programów i filmów edukacyjnych, rozmowy i pogadanki z dziećmi, zabawy tematyczne, gry dydaktyczne i edukacyjne),

- kształtujące umiejętności: wypowiadania się na zadany i dowolny temat, formułowanie pytań i odpowiedzi na pytania (rozmowy z dziećmi, pogadanki, zabawy związane
z zadawaniem pytań)

- - wyzwalające ekspresje ruchową (zabawy ruchowe),

- relaksujące, wyciszające (dowolne zabawy dzieci),

Praca wychowawcza z dziećmi i młodzieżą uwzględniała zainteresowania, potrzeby i oczekiwania uczniów. Świetlica oferowała następujące formy pracy z dziećmi: pomoc w nauce, pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych i osobistych, współpracę z rodziną wychowanków, rozmowy indywidualne i porady wychowawcze. Zajęcia prowadzone były w grupach zróżnicowanych pod względem wieku, temperamentu i zasobu doświadczeń.

Podczas zajęć odbywały się pogadanki na temat wartości i postaw moralno – etycznych człowieka. Młodzież oglądała filmy i programy edukacyjne, które prowokowały do dyskusji. Dzieci poprzez obecność na świetlicy izolowana była od środowisk patologicznych, przynajmniej na czas pobytu. Podczas zajęć zwracano uwagę na wychowanie patriotyczne i prorodzinne z naciskiem na wartość rodziny. Promowano zdrowy styl życia bez nałogów oraz uprawianie sportu i sprawność fizyczną.

Wychowankowie poprzez zajęcia w świetlicy mają możliwość rozwoju relacji społecznych, uczą się działań przedsiębiorczych i gospodarności, odpowiedzialności za wspólne dobro. Dzieci z pełną świadomością mogły liczyć na wyrozumiałość względem ich problemów, akceptacje i pomoc dostosowaną do potrzeb.

Wychowawcy współpracowali z pedagogami szkolnymi, wymieniali informacje dotyczące sytuacji rodzinnej i szkolnej wychowanków, to także możliwość obustronnego kontaktu w sytuacjach szczególnie trudnych (kryzysach szkolnych, rodzinnych i rówieśniczych).

Wychowawcy świetlicy szczególną uwagę zwracają na zachowania przejawiające się agresją fizyczną i słowną wśród uczniów oraz łamanie podstawowych zasad życia w grupie i społeczeństwie szkolnym, eliminowanie zachowań negatywnych wobec siebie poprzez tłumaczenie ich złego wpływu na poczucie dobrego samopoczucia w grupie. Zwracają też uwagę na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej, wdrażanie uczniów do przestrzegania przyjętych zasad, wyrażania swoich potrzeb, przekonań i uczuć oraz dostrzegania ich u innych (kształtowanie postawy asertywnej), ćwiczenie umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami.

Ponadto:

-w styczniu 2015. zorganizowano w świetlicy Dzień Babci i Dziadka, Bal Karnawałowy

- w ferie 2015 zorganizowano wyjazd na lodowisko do Koszalina,

-w miesiącu marcu świętowano Dzień Kobiet i powitanie wiosny

- w kwietniu zorganizowano Zajączka Wielkanocnego oraz wyjście do pizzerii Pinokio

- w miesiącu maj- czerwiec obchodzono uroczyście Dzień Mamy i Taty oraz Dzień Dziecka

- recytacje wierszyków podczas 4 koncertów organizowanych w Szkole Muzycznej

- udział w koncercie Ernestinum Big Band w Sławińskim domu Kultury

- obejrzenie wystawy Zbigniewa Stanisławskiego w Sławińskim Domu Kultury

- wyjścia do kina

- w miesiącu lipcu wyjazd na Kolonie Profilaktyczną do Ełku

- wyjazdy w okresie wakacji szkolnych do Doliny Charlotty, Dobrzycy oraz Darłówka

- przedstawienie „ Dziewczynka z zapałkami” zagrane podczas Spotkania Opłatkowego oraz występu przed rodzicami

-udział w konkursie recytatorskim organizowanym przez Sławiński Dom Kultury

- udział w konkursach plastycznych Biblioteki Miejskiej

- odwiedziny w Straży Pożarnej oraz Komendzie Policji w Sławnie

- organizowanie zabaw tanecznych i imprez z okazji Dnia Dziecka, Andrzejek lub Halloween

- udział w imprezach organizowanych przez Sławiński Dom Kultury oraz Biblioteka Miejska

- w odstępach miesięcznych obchodzono uroczyście urodziny wychowanków z tradycyjnym tortem i życzeniami kształtujące umiejętność wykorzystywania zdobytej wiedzy (konkursy, quizy, rozwiązywanie i układanie krzyżówek, zagadek, gry dydaktyczne, układanki, zabawy tematyczne, odrabianie prac domowych).

Świetlica Opiekuńcza zapewniała dzieciom w szczególności:

a) pomoc w nauce i odrabianiu lekcji,

b) organizowanie zajęć gastronomicznych, sportowych, przyrodniczych, przyrodniczych, teatralnych, komputerowych,

c) rozwijanie zainteresowań oraz uzdolnień plastycznych i muzycznych dzieci,

d) kultywowanie zwyczajów i tradycji polskich oraz kultury europejskiej,

e) rozwijanie wiedzy o kulturze i sztuce,

f) nauka zasad savoir – vivre,

g) programowanie profilaktyki zdrowotnej, przeciwdziałanie alkoholizmowi, nikotynizmowi, narkomanii,

h) pomoc w sytuacjach kryzysowych, szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych,

i) pracę wychowawczą w celu kształtowania postaw pożądanych i pomocy w prawidłowym rozwoju ich osobowości, nabywanie różnych umiejętności społecznych, koniecznych do samodzielnego funkcjonowania w dorosłym życiu.

Wychowawcy świetlicy prowadzą zajęcia zgodnie z programem pracy dydaktyczno-wychowawczej, realizując założone w nim cele:

- zapewnianie wszechstronnej opieki dzieciom przebywającym w świetlicy przed i po lekcjach,
- dbanie o prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny dzieci,

- przyswajanie dzieciom nawyków kultury dnia codziennego,

- przeciwdziałanie agresji, integracja zespołu uczniów,

- zapoznanie dzieci z kulturą i tradycjami własnego kraju i krajami Unii Europejskiej,

- rozwijanie indywidualnych zdolności i zainteresowań,

- przyzwyczajanie dzieci do dokładnego, systematycznego i samodzielnego odrabiania lekcji,

- rozwijanie zainteresowań życiem przyrody i prawidłowego stosunku do niej,

- pogłębianie, rozszerzanie i utrwalenie wiadomości z różnych dziedzin.

Całkowity koszt funkcjonowania Świetlicy w roku 2015 wyniósł 113 720,43 zł i został sfinansowany ze środków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miejskim w Sławnie.

 

                                                                     Kierownik

                                                                                                               Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                    w Sławnie

                                                                            Dominika Wróbel

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aniela Szwajkosz 27-01-2016 13:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-01-2016
Ostatnia aktualizacja: - 27-01-2016 13:33