Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Sprawozdanie za 2014 rok

Sprawozdanie z działalności

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie za rok 2014

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie swoją pracą dąży do przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. Swym działaniem obejmuje osoby lub rodziny, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej i finansowej m. in. sieroctwa, ubóstwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo - wychowawcze, trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomani, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej. Prawo do świadczeń przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej. Od dnia 1 października 2013 r. dla osoby samotnie gospodarującej jest nim dochód nie przekraczający kwoty – 542 zł., natomiast dla osoby w rodzinie – kwota 456 zł. Pomoc udzielana jest w formie rzeczowej i pieniężnej. W 2014 r liczba osób, którym na podstawie decyzji przyznano świadczenia z pomocy społecznej wyniosła 919. Najczęstszymi powodami przyznawanej pomocy było: bezrobocie, ubóstwo, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba.

Zasiłek okresowy – zasiłek ten wypłacany jest z powodu długotrwałej choroby, niepełnosprawności, bezrobocia, możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej rodziny a dochodem osoby lub rodziny. Minimalna wysokość zasiłku to kwota 20 zł. Z zasiłków okresowych w 2014 r. skorzystały 225 rodziny na łączną kwotę 528 960 zł.

Zasiłek celowy – zasiłek ten przyznawany jest w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby życiowej. Z zasiłków celowych skorzystały 202 rodziny na łączna kwotę 64 962, w tym przyznano 16 zasiłków celowych specjalnych na kwotę 4 633 zł. Zasiłek celowy specjalny przyznawany jest osobom lub rodzinom w szczególnie uzasadnionych przypadkach, które przekroczyły kryterium dochodowe osoby lub rodziny.

Zasiłek stały – zasiłek ten przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowitej niezdolności do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej; oraz pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Minimalna wysokość zasiłku to kwota 30 zł, maksymalna 529 zł. W roku ubiegłym z tej formy świadczeń korzystało 65 osoby na łączną kwotę 264 766 zł. Za 60 osób korzystających z tych świadczeń opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 23 143 zł. Ośrodek realizuje również rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w ramach którego prowadzi dożywianie dzieci i młodzież w placówkach szkolno – wychowawczych (obiady dwudaniowe) oraz gorące jednodaniowe posiłki dla najuboższej części społeczeństwa miasta Sławno. Z posiłków w roku 2014 korzystały 731 osoby a koszt posiłków wyniósł 685 537 zł. Ponadto zakupiono 97 paczek świątecznych dla dzieci na łączną kwotę 4 850 zł. W ramach programu rządowego w miesiącu grudniu przyznano 273 świadczeń na zakup żywności na kwotę 59 613 zł.

W budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie funkcjonuje również stołówka, w której wydawane są gorące posiłki dla podopiecznych tutejszego Ośrodka. Z tej formy pomocy skorzystały 203 osoby.

Ośrodek pokrywa również koszty pobytu 9 osób w domach pomocy społecznej, m.in. w Parsowie, Żydowie, Cetuniu, Nowogardzie - Smużyny, Włościborzu i Modrzewcu. Ogólny koszt tych świadczeń wyniósł 221 447.

W celu poszerzenia działalności, ośrodek pozyskuje pomoc rzeczową z zakładów pracy i przedsiębiorców oraz innych sponsorów. Pomoc ta jest wsparciem dla mieszkańców w formie:

a) drewna opałowego ze ścinki drzew - skorzystało 27 rodzin,

b) organizacji wigilii dla 78 osób samotnych i bezdomnych.

Ponadto Ośrodek prócz przyznawania i wypłacania świadczeń udziela również pomocy w postaci pracy socjalnej, która polega m.in. na: doradztwie, rozmowie, kontaktach z instytucjami, załatwianie lub pośredniczenie w załatwianiu spraw urzędowych, reprezentowanie interesów podopiecznych w innych instytucjach, załatwianie spraw mieszkaniowych i lokalowych, pomoc w uzyskaniu pracy, współpraca z policją, kuratorami, opiekunami prawnymi, szkołami, lekarzami, pielęgniarkami środowiskowymi. Priorytetowym zadaniem Ośrodka jest działalność środowiskowa, prowadzona przez pracowników socjalnych zatrudnionych w poszczególnych rejonach. Działalność pracowników socjalnych skupia się przede wszystkim na rozpoznaniu środowisk wymagających pomocy, ustaleniu ich potrzeb i wnioskowaniu o poszczególne formy pomocy oraz szeroko rozumianej pracy socjalnej polegającej na działalności zawodowej skierowanej na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzeniu warunków sprzyjających temu celowi. Realizując zadania zlecone gminy z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej asystent rodziny od stycznia do czerwca 2014 roku pracował z 18 rodzinami, a od lipca do grudnia – z 20 rodzinami. Rodziny korzystające z pomocy w formie asystenta rodziny to rodziny wielodzietne z problemami takimi jak: bezrobocie, alkoholizm, choroby psychiczne, niepełnosprawność, konflikty rodzinne, niezaradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych, niegospodarność, przemoc. Zgodnie z zapisami w art. 191 ust.9 i ust. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2013r., poz 135 z późn. zm) gmina ponosi część kosztów związanych z utrzymaniem dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych. W roku 2014 koszty za pobyt 25 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych wyniosły 60 779,76 zł zaś wydatki za pobyt 21 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych to kwota 194 352,62 zł.

     Przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławnie działa Zespół Interdyscyplinarny ds. przemocy w rodzinie, który został powołany Zarządzeniem Burmistrza Miasta Sławno Nr 61/2012 z dnia 27.02.2012 r. Zespół interdyscyplinarny to grupa specjalistów podejmująca się współpracy celem udzielenia pomocy osobom lub rodzinom, w których wystąpiło zjawisko przemocy. Celem głównym zespołu interdyscyplinarnego jest działanie profilaktyczne i pomoc rodzinom w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych, z którymi sami nie są w stanie sobie poradzić. Kolejną formą pomocy jaką świadczy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie jest działająca od miesiąca czerwca 2014 roku Karta Dużej Rodziny. Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio,natomiast dzieci: - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, - do ukończenia 25 roku życia - bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Kartę Dużej Rodziny wydano 24 rodzinom. Liczba członków rodzin wielodzietnych, które złożyły wnioski o Kartę Dużej Rodziny to 130 osób, w tym: - liczba rodziców (opiekunów) rodzin wielodzietnych - 43 - liczba dzieci rodzin wielodzietnych - 87.

    Osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, mogą być przyznane usługi opiekuńcze świadczone w środowisku. Usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne, należą do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym, natomiast specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi są realizowane przez gminę w ramach zadań zleconych. Zgodnie z art. 50 ustawy o pomocy społecznej osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Usługi te mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem. W 2014 roku usługami opiekuńczymi objęto 78 osób gdzie piekę sprawowało 12 opiekunek etatowych zaś 12 osobom przyznano specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które wykonywane były przez 3 opiekunki etatowe oraz 5 osób w ramach umowy zlecenia. Łączna liczba świadczeń (w godzinach) wynosi: - dla usług opiekuńczych – 25 608, - dla specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 4 990. Wydatki na ten cel wyniosły ogółem 562 629 zł

Umożliwienie prawidłowego funkcjonowania podopiecznych ośrodka w środowisku domowym to istota usług opiekuńczych. Większość z nich nie dopuszcza możliwości spędzenia schyłku swojego życia w obcym miejscu. Opiekunki w większości są osobami z wieloletnim doświadczeniem w pracy z osobami niepełnosprawnymi i starszymi. Niejednokrotnie akceptacja ze strony podopiecznych jest tak duża, że traktowane są jak najbliżsi członkowie rodziny. Właściwie zorganizowana opieka w domu osoby potrzebującej pomocy daje poczucie bezpieczeństwa i zaspokaja potrzebę kontaktu z kimś bliskim. Tylko w takich warunkach ludzie starsi, chorzy, niepełnosprawni mogą pozostać w miarę samodzielni i żyć własnym życiem w miejscu swojego zamieszkania. W ramach usług socjalnych świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej działa Grupa Wsparcia dla Seniorów, w której w 2014 roku uczestniczyło 36 osób ( kobiety w wieku 59-81 lat). Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu (poniedziałek, środa) oraz we wtorki zajęcia z obsługi komputera odbywały się w Bibliotece Miejskiej w Sławnie.

Przy Ośrodku działa Świetlica Opiekuńcza „Nasze Wspólne Gniazdo”, która od poniedziałku do piątku czynna jest w godzinach od 12:00 do 18:00. W dni wolne od nauki (ferie świąteczne, rekolekcje, ferie zimowe, wakacje) placówka czynna jest w godzinach od 10:00 do 16:00. W zajęciach świetlicowych uczestniczyło 24 dzieci (uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjum). Młodzież pochodzi z różnych rodzin, z problemem alkoholowym, rozbitych, niewydolnych wychowawczo, z rodzin borykających z kłopotami finansowymi – z bezrobociem.

Świetlica Opiekuńcza zapewniała dzieciom w szczególności:

a) pomoc w nauce i odrabianiu lekcji,

b)organizowanie zajęć gastronomicznych, sportowych, przyrodniczych, przyrodniczych,

teatralnych, komputerowych,

c) rozwijanie zainteresowań oraz uzdolnień plastycznych i muzycznych dzieci,

d) kultywowanie zwyczajów i tradycji polskich oraz kultury europejskiej,

e) rozwijanie wiedzy o kulturze i sztuce,

f) nauka zasad savoir – vivre,

g) programowanie profilaktyki zdrowotnej, przeciwdziałanie alkoholizmowi, nikotynizmowi,

narkomanii,

h) pomoc w sytuacjach kryzysowych, szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych osobistych.

W Świetlicy prowadzono zajęcia : rozwijające umiejętności manualne (zajęcia plastyczne, manualne np. lepienie z plasteliny, masy solnej), wzbogacające posiadane wiadomości, zaspokajające ciekawość świata (czytanie książek, oglądanie programów i filmów edukacyjnych, rozmowy i pogadanki z dziećmi, zabawy tematyczne, gry dydaktyczne i edukacyjne), kształtujące umiejętności: wypowiadania się na zadany i dowolny temat, formułowanie pytań i odpowiedzi na pytania (rozmowy z dziećmi, pogadanki, zabawy związane z zadawaniem pytań), kształtujące umiejętność wykorzystywania zdobytej wiedzy (konkursy, quizy, rozwiązywanie i układanie krzyżówek, zagadek, gry dydaktyczne, układanki, zabawy tematyczne, odrabianie prac domowych), wyzwalające ekspresje ruchową (zabawy ruchowe), zwiększające sprawność fizyczną, wyrabiające koordynację ruchową (gry i zabawy sportowe), relaksujące, wyciszające (dowolne zabawy dzieci).

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku realizował partnerski projekt systemowy pod nazwą „Szansa na rozwój” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet VII – Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Projekt skierowany był do grupy 15 osób, które na dzień przystąpienia do projektu spełniały przynajmniej jeden z warunków udziału tj., były w wieku aktywności zawodowej, bezrobotne, korzystały ze świadczeń pomocy społecznej, niepełnosprawne, zamieszkiwały miasto Sławno. Celem głównym projektu była poprawa sytuacji społeczno - zawodowej 10 kobiet i 5 mężczyzn w wieku aktywności zawodowej na terenie powiatu sławieńskiego (w tym miasta Sławno) w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku. Docelowo projekt miał na celu wyeliminowanie czynników prowadzących do wykluczenia społecznego, aktywizację społeczną, przywrócenie na rynek pracy oraz rozwiązywanie problemów konkretnej grupy społecznej, w tym także osób niepełnosprawnych, zakwalifikowanych do udziału w projekcie. Cele szczegółowe projektu opierały się na prowadzeniu działań o charakterze informacyjnym, edukacyjnym, aktywizującym i integracyjnym. Powyższe założenia były realizowane poprzez organizację kursów, warsztatów i szkoleń wynikających z potrzeb zakwalifikowanych do programu osób i przyczyniły się do zwiększenia kompetencji społecznych i zawodowych uczestników projektu. Organizacja w/w form edukacji podniosła samoocenę i poczucie własnej wartości beneficjentów projektu, zwiększyła motywację do zmiany własnej sytuacji życiowej, udoskonaliła umiejętności interpersonalne oraz pozwoliła nabyć umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

W 2014 roku całkowity budżet projektu wyniósł 158 060,51 zł, w tym wkład własny w wysokości 15 797,44 zł. W 2014 roku podobnie jak w poprzednich latach wsparcie kierowane było do osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych oraz niepełnosprawnych. W ramach projektu przewidziano dla beneficjentów różne formy wsparcia, które realizowane były w czasie trwania projektu tj., szkolenia, kursy, warsztaty oraz spotkania wyjazdowe połączone z aktywną edukacją i integracją. Założeniem projektu była aktywizacja zawodowa i społeczna osób mających trudności ze znalezieniem zatrudnienia, którym wsparcie może ułatwić drogę do usamodzielnienia i przezwyciężenia trudności życiowych. W tym celu przygotowano 11 kontraktów socjalnych oraz program integracji zawodowej i społecznej dla 4 osób niepełnosprawnych. Praca z uczestnikami realizowana była przez pracownika socjalnego zatrudnionego na potrzeby projektu. Świadczenie pracy socjalnej na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz niepełnosprawnych miało kluczowe znaczenie w projekcie, ponieważ miało się przyczynić do eliminowania różnego rodzaju barier, jakich doświadczają w/w osoby. Pracownik socjalny poprzez swoją działalność zawodową miał na celu pomoc osobom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz pełnienia odpowiednich ról społecznych dzięki stworzeniu warunków sprzyjających temu celowi. Praca socjalna polegała na regularnym kontakcie z uczestnikami, prowadzeniu rozmów z osobami objętymi projektem, udzielaniu porad w zakresie swoich kompetencji zawodowych, pomocy w rozwiązywaniu problemów dnia codziennego, informowaniu o poradniach i instytucjach udzielających wsparcia i pomocy w zależności od sytuacji i problemu, przygotowaniu oraz kierowaniu na odpowiednią ścieżkę wsparcia realizowaną w ramach projektu. Praca nad prawidłową realizacją projektu realizowana była przez Kierownika jednostki pełniącego rolę koordynatora projektu oraz Specjalistę ds. obsługi finansowej projektu, którzy odpowiedzialni byli za planowanie i organizowanie zadań w ramach projektu, nadzorem nad wykonaniem projektu pod względem finansowym, zgodnie z zakresem harmonogramu finansowo-rzeczowego projektu, organizowaniem zapytań ofertowych na działania prowadzone w ramach projektu zgodnie z wewnętrznym regulaminem Ośrodka oraz koordynowaniem działań niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu. Po zakończeniu rekrutacji pierwszym działaniem, które zostało podjęte było przeprowadzenie zajęć z doradcami zawodowymi. W ramach warsztatów omawiano tematy związane z zagadnieniami dotyczącymi rynku pracy i mechanizmów, które nimi rządzą, określono sylwetki zawodowe uczestników, dokonano bilansu mocnych i słabych stron beneficjentów. Każda z osób oceniła własne kwalifikacje i umiejętności w odniesieniu do ofert rynku pracy. Efektem tych działań było nabycie wiedzy przez uczestników z zakresu technik i metod poszukiwania pracy. Natomiast produktem ostatecznym warsztatów było sporządzenie przez doradców zawodowych dla każdego z uczestników Indywidualnych Planów Działania, w których określono bieżące kompetencje i zainteresowania osób, dokonano bilansu mocnych i słabych stron w aspekcie przyszłej pracy zawodowej oraz zaproponowano obszar zawodowy i związaną z tym zmianę lub uaktualnienie dotychczasowych kompetencji. Pod koniec maja odbyły się pierwsze grupowe i indywidualne warsztaty z psychologiem, które miały na celu wsparcie uczestników w rozwiązywaniu problemów psychologicznych dotyczących trudności życia codziennego, mających trudności ze znalezieniem zatrudnienia, którym wsparcie może ułatwić drogę do usamodzielnienia i przezwyciężenia trudności życiowych. Wsparcie indywidualne służyło nauce umiejętności rozumienia siebie, kierowania sobą, porozumiewania się z innymi, zwiększenia poczucia własnej wartości, nawiązywania pozytywnej więzi z otoczeniem, poszerzenia wiedzy z komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Wsparcie psychologa udzielane było systematycznie do końca listopada 2014 roku Kolejnym rozpoczętym działaniem było grupowe wsparcie socjoterapeutyczne prowadzone w formie warsztatów. W ramach tego, w dniach 6-8 czerwca 2014 roku, odbyły się trzydniowe warsztaty wyjazdowe o charakterze edukacyjno – integracyjnym w Centrum Zdrowia i Rekreacji Geovita w Dąbkach, gdzie miały miejsce zajęcia z psychologiem, socjoterapeutą oraz warsztaty teatralno - dramowe. Wyjazd miał na celu nie tylko edukację, ale również integrację grupy oraz pokazanie jak można mile spędzić czas z dala od trosk życia codziennego. Tematy omawiane na zajęciach poruszały kwestie budowania relacji rodzinnych, treningu interpersonalnego, umożliwiającego doświadczenia siebie w kontakcie z grupą, a także poznanie swoich możliwości oraz ograniczeń w sytuacji grupowej, budowanie obrazu siebie: samoocenę, myślenie na swój temat, dobre i złe strony osobowości oraz pokonywanie trudności w kontakcie z drugim człowiekiem. W czasie pobytu uczestnicy podczas zajęć z terapeutami poznali zagadnienia związane z dominującymi emocjami mającymi wpływ na życie człowieka. Dużo uwagi poświęcono również tematyce stresu, gdzie każda osoba nauczyła się określać indywidualnie jego poziom, poznała swoje cechy osobowości i wrażliwość emocjonalną na bodźce. Każdy z beneficjentów poznał sposoby radzenia sobie ze stresem oraz techniki relaksacyjne. Dużym powodzeniem cieszyły się także warsztaty teatralno–dramowe, na których uczestnicy uczyli się wyrażania swych emocji, nie tylko werbalnie, ale także poprzez ciało, mimikę i ruch. Zajęcia sprzyjały rozładowaniu napięcia i energii, przyniosły radość i satysfakcję, jednocześnie pozwalając na odkrywanie w sobie ukrytych zalet, przełamywania swoich barier, kompleksów i nieśmiałości. W dniu przyjazdu do Ośrodka odbyła się także uroczysta kolacja, podczas której wszystkim uczestnikom dopisywał świetny humor. W kolejnych miesiącach zajęcia wsparcia socjoterapeutycznego skupiały się na grupowych i indywidualnych konsultacjach, podczas których poruszano tematy komunikacji interpersonalnej, emocji i wartości, czy budowania poczucia własnej wartości. Po przerwie wakacyjnej, w połowie sierpnia rozpoczął się kurs komputerowy z fakturowaniem komputerowym i obsługą kas fiskalnych. Wymiar czasowy kursu wynosił 45h.
W ramach zajęć zostały poruszone następujące tematy: podstawy obsługi komputera w systemie Windows, komputerowa edycja tekstów (WORD), projektowanie obliczeń w arkuszu kalkulacyjnym (EXEL), Internet i poczta elektroniczna, obsługa kas fiskalnych: elementy prawa (prawo rzeczowe, zobowiązań i pracy), towaroznawstwo, dokumentacja handlowa i magazynowa, ćwiczenia w programie do fakturowania, proste faktury. Zajęcia miały charakter kursu mającego podniesienie kwalifikacji uczestników projektu wykorzystując aktywne metody nauczania, które pozwolą na umiejętne zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce. Szkolenie zakończyło się egzaminem wewnętrznym, który zdało 14 beneficjentów. Ponadto od września dwie uczestniczki rozpoczęły kurs prawa jazdy kat. B., który zadaniem było podniesienie szans na znalezienie zatrudnienia poprzez wzrost poziomu ich mobilności. Pod koniec tego samego miesiąca odbyła się jednodniowa wycieczka do Torunia. Program obejmował zwiedzanie Starego Miasta ( Rynek z Ratuszem Staromiejskim, Kamienica Pod Gwiazdą, kościół Wniebowzięcia NMP, , kamienice mieszczańskie, Dwór Artusa, pomnik Mikołaja Kopernika, Katedra św. Janów, Dom Kopernika, Kościół Ducha Św., mury miejskie z bramami oraz basztami) oraz Domu Kopernika Z kolei w październiku rozpoczęły się warsztaty nauki planowania udanego życia, w ramach których beneficjenci nabyli wiedzę związana z gospodarowaniem budżetem, udzielaniem pierwszej pomocy przedmedycznej, z zarządzaniem czasem i pracą własną oraz uczestniczyli w warsztatach w dziedzinie rozwoju osobistego. Pod koniec listopada rozpoczęły się kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe – kurs małej księgowości w wymiarze 42 h, w którym uczestniczyło 9 beneficjentek. Podczas szkolenia uczestniczki poznały m.in. zasady rejestracji działalności gospodarczej, podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej, wybór formy opodatkowania, zasady rozliczeń z ZUS i US, rozliczanie wynagrodzeń pracowników oraz z tytułów umów cywilnoprawnych, zasady sprawozdawczości w małych firmach. Natomiast trzech uczestników wzięło udział w kursie kierowcy/operatora wózków widłowych z wymianą butli gazowych. Poznali oni zagadnienia z zakresu budowy wózków jezdniowych, ładunkoznawstwa oraz bezpiecznej wymiany butli gazowych. W trakcie kolejnego kursu - elementy wizażu stylizacji i autoprezentacji z praktycznymi warsztatami z profesjonalną kosmetyczką i fryzjerem, który miał miejsce w grudniu nasi beneficjenci dowiedzieli się jak kreować własny wizerunek przy pomocy kosmetyków. Dało to ciekawe efekty, ponieważ wizażystka pokazała sztuczki, jak w łatwy sposób można wydobyć atuty swej urody i zmienić przez to swój wizerunek, a panowie uczestniczący w kursie poznali tajniki skutecznej autoprezentacji. Ostatnim kursem, który został zrealizowany w ramach projektu był kurs carvingu - „dekorowanie potraw i stołów”, na którym uczestnikom przedstawione zostały sposoby wykonywania dekoracji potraw i stołów, które można wykorzystać w życiu codziennym. Realizację projektu zakończyło wspólne spotkanie personelu projektu z uczestnikami, podczas uroczystego obiadu, na którym dokonano podsumowania jego realizacji w 2014 roku.

Realizując zadania zlecone gminom w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych w 2014 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie dokonał wypłaty świadczeń w łącznej w kwocie: 3 853 937,30

 1. Zasiłek rodzinny - 833 494, 00

 2. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka - 46 000,00

 3. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 847 190,00 zł

 4. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania - 99 000,00 zł

 1. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 52 140, 00 zł

 2. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - 50 800,00

 3. Dodatek do zasiłku rodzinnego na pokrycie wydatków związanych z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła - 2 970,00 zł

 4. Dodatek do zasiłku rodzinnego na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła - 13 300,00 zł

 5. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

  - 85 440,00 zł

 6. Zasiłek pielęgnacyjny z tytułu niepełnosprawności - 774 486,00 zł

 1. Świadczenie pielęgnacyjne - 367 764,00

 2. Specjalny zasiłek opiekuńczy - 33 003,00 zł

 3. Zasiłek dla opiekuna - 275 582,73 zł

 4. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 106 000,00

 5. Składka na ubezpieczenia emerytalno-rentowe - 133 659,00

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie w 2014 r. przyznał i wypłacił świadczenia:

Dodatek mieszkaniowy - jest formą pomocy przeznaczoną dla spełniających łącznie poniższe trzy warunki osób posiadających tytuł prawny do lokalu, spełniających kryterium dochodowe oraz zamieszkujących lokale mieszkalne spełniające kryterium metrażowe.

Wypłacono dodatek mieszkaniowy dla 244 rodzin na łączną kwotę - 130 718, 04

Dodatek energetyczny

Zryczałtowany dodatek energetyczny jest formą pomocy przeznaczoną dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy mającą na celu częściową rekompensatę kosztów zakupu energii elektrycznej.

Łączna kwota dodatku - 2 390, 53 zł.

   Realizując zadania zlecone gminom w zakresie wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego w 2014 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie dokonał wypłaty świadczeń w łącznej kwocie: 950 764 zł. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo. Świadczenia alimentacyjne przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza 725 zł. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie przekazał dłużnikom alimentacyjnym informacje o przyznaniu osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz informację o wysokości zobowiązań wobec Skarbu Państwa. Wszczęte zostały również z urzędu postępowania w przedmiocie ustalenia wysokości zobowiązań w stosunku do Funduszu Alimentacyjnego. Łączna liczba działań podjętych wobec dłużników alimentacyjnych wyniosła – 731.

Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń alimentacyjnych osobie uprawnionej, łącznie z ustawowymi odsetkami. Suma wpłat dokonanych przez dłużników alimentacyjnych na poczet należności z tytułu otrzymanych przez osoby uprawnione świadczeń alimentacyjnych wyniosła 191 413,06 zł.


Informacja dot. wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych w 2014 roku.

Lp.

Nazwa zasiłku/działania

Liczba świadczeń/działań

Wartość

1.

Świadczenie alimentacyjne.

 

950 764 zł

2.

Działania podjęte wobec dłużników alimentacyjnych, w tym:

a) informacja o działaniach i efektach,

b) informacja o dłużniku i jego zobowiązaniach wobec Skarbu Państwa,

c) wezwanie na wywiad alimentacyjny,

d) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wobec dłużnika alimentacyjnego,

e) decyzja o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych

f) poinformowanie powiatowego urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika,

g) zobowiązanie do zarejestrowania się jako bezrobotny bądź poszukujący pracy

g) przekazanie informacji gospodarczej do biura informacji gospodarczej,

h) wystąpienie o zatrzymanie prawa jazdy

i) złożenie wniosku o prokuratury o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 Kodeksu Karnego

j) wystąpienie o zwrot zatrzymanego prawa jazdy.

731

44

159

120

 

167


35

 

37


11

28


30

31

1

 

3.

Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tyt. wypłaconych świadczeń alimentacyjnych.

 

191 413,06 zł


 


 


 


 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aniela Szwajkosz 24-02-2015 13:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-02-2015
Ostatnia aktualizacja: Aniela Szwajkosz 12-07-2016 09:32