Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Sławno, dnia 05 grudnia 2014 roku


 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na świadczenie usług informatycznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławnie

 

 1. Zamawiający:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie

ul. Mielczarskiego 1

76- 100 Sławno

NIP 499-042-88-73

tel. 59 810 32-90, fax 59 810 54-52

e-mail: mops_slawno@pro.onet.pl

II. Szczegółowy opis przedmiot u zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług informatycznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławnie, a w szczególności:

 • zapewnienie serwisu i utrzymania sprawności i aktualizacji w zakresie wykonywanych czynności przy użyciu oprogramowania dziedzinowego dostarczanego przez Sygnity, ZETO Koszalin, Sputnik oraz innych dostawców oprogramowania, włącznie z bardzo dobrą znajomością merytoryczną programów POMOST, Płace i Kadry, Płatnik oraz Funduszu Alimentacyjny, Świadczenia Rodzinne, Finanse i Budżet, Dodatki Mieszkaniowe, Dodatki Energetyczne,

 • przeprowadzaniem instruktaży i konsultacji w zakresie obsługi komputerów i oprogramowania zainstalowanych na stanowiskach pracy,

 • doradztwem w zakresie zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania,

 • zorganizowanie, nadzorowanie i wykonywanie archiwizacji baz danych, danych osobowych oraz innych zbiorów w oparciu o Politykę Bezpieczeństwa, jak również Instrukcję Zarządzania Systemiami Informatycznymi, wdrożonymi u Zamawiającego,

 • zarządzaniem panelem administracyjnym wraz z administrowaniem mechanizmu serwera internetowego Biuletynu Informacji Publicznej,

 • zarządzaniem panelem administracyjnym w Elektronicznym Biurze Obsługi Interesanta (E-BOI),

 • czuwaniem nad bezpieczeństwem sieci, jej zabezpieczeniem i rozbudową,

 • zarządzanie i serwisowanie serwera centrali telefonicznej – konfiguracja w każdym zakresie – wymagana autoryzacja firmy SLICAN,

 • instalowaniem aplikacji na komputerach znajdujących się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławnie,

 • nadzorem nad sprzętem komputerowym, diagnozowaniem i usuwaniem problemów związanych z naprawą sprzętową ( Odpłatność wyłącznie za podzespoły po stronie Zamawiającego) oraz drukarkami włącznie z serwisowaniem,

 • pełnieniem obowiązków wynikających z wdrożonej u Zamawiającego Instrukcji Zarządzania Systemami Informatycznymi oraz Polityki Bezpieczeństwa Informacji – ABI, ASI, dokonywanie zmian oraz aktualizacji dokumentów związanych z przestrzeganiem Ustawy o Ochronie Danych Osobowych,

 • doborem, instalacją i przywracaniem systemów operacyjnych,

 • konfiguracją sieci, dostępu do internetu i poczty e-mail,

 • opieką gwarancyjną nad sprzętem komputerowym i sprzętem peryferyjnym - obecnym i zakupionym w trakcie trwania umowy, dostarczenie do serwisu gwarancyjnego w przypadku uszkodzenia podzespołów,

 • bezpłatnym dojazdem do siedziby Zamawiającego, nie mniej niż 3 razy w tygodniu,

 • w sprawach pilnych i awariach niezwłoczny przyjazd na wezwanie.

 

Zamawiający informuje, że w użytkowaniu na terenie ośrodka 22 stanowiska komputerowe oparte na systemie operacyjnym Windows oraz 2 serwery oparte na systemie Linux.

Rozliczenie odbywać się będzie raz w miesiącu, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, na koniec każdego miesiąca kalendarzowego, przedstawionej Zamawiającemu.

Wykonawca powinien posiadać minimum 2-letnie doświadczenie w obsłudze informatycznej ośrodków pomocy społecznej lub jednostek samorządu terytorialnego, w tym również w pełnieniu obowiązków ABI oraz ASI. Zamawiający oczekuje utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w zakresie objętym powyższym wykazem, w stanie gwarantującym bezproblemowe funkcjonowanie Ośrodka, zgodnie z oczekiwaniami jego pracowników.

III. Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia: od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku

IV. Opis sposobu przygotowania oferty:

 • Oferent powinien stworzyć ofertę w oparciu o załączniki dołączone do zapytania ofertowego: formularz cenowy oraz informacji o posiadaniu wiedzy i doświadczenia. Oferowana cena powinna zawierać wszystkie koszty.

 • Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki:

1)    posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień

2)    posiadać wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, w tym:

 • co najmniej dwuletni okres pracy lub świadczenia usług na rzecz ośrodków pomocy społecznej lub jednostek samorządu terytorialnego( Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego),

 • znajomość obsługi i użytkowania programów funkcjonujących w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławnie - POMOST, Płace i Kadry, Płatnik, Fundusz Alimentacyjny, Świadczenia Rodzinne, Finanse i Budżet, Dodatki Mieszkaniowe, Dodatki Energetyczne, oraz znajomość języka programowania – Clipper 5.2e ( w celu potwierdzenia do oferty należy dołączyć oświadczenie, o znajomości i doświadczeniu przy pracy z w/w programami) – (załącznik nr 4 do zapytania ofertowego)

 • Oferta powinna być: opatrzona pieczątką firmową z czytelnym podpisem oferenta, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu/faxu, numer NIP, być parafowana na każdej stronie (jeśli nie jest to strona kończąca ofertę).

V. Miejsce i termin składania ofert:

 • Ofertę należy złożyć do dnia 15 grudnia 2014 roku listownie, kurierem lub osobiście do godziny 09:00 do siedziby Zamawiającego według danych teleadresowych zamieszczonych poniżej:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie

ul. Mielczarskiego 1

76- 100 Sławno

tel./fax:(59) 810-54-52

E-mail: mops_slawno@pro.onet.pl

 

z dopiskiem: Oferta na świadczenie usług informatycznych

 • Oferty otrzymane po terminie nie zostaną rozpatrzone. Otrzymanie od wykonawcy oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron..

 • Oferent przed upływem terminu składania ofert może zmienić lub wycofać ofertę.

 • W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej www.bip.mops.slawno.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławnie

 • Zamawiający wybierze ofertę, kierując się następującymi kryteriami: cena, kwalifikacje oraz doświadczenie związane z wykonywaniem zadań w ramach świadczenia usług informatycznych w administracji publicznej, w tym na rzecz jednostek pomocy społecznej.

   

VI. Informacje dotyczące wyboru oferty:

 • O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi oferentów telefonicznie/za pośrednictwem faxu lub listownie,

 •  Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wyboru oferty bez szczegółowego
  uzasadnienia,

 • Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Rafał Szymczewski tel. 59 810 32 90

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Szymczewski 05-12-2014 12:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-12-2014
Ostatnia aktualizacja: - 05-12-2014 12:26