Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Sławno, dnia 05 grudnia 2014 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE

na świadczenie pomocy prawnej na rzecz

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie

 

I. Zamawiający:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie

ul. Mielczarskiego 1

76- 100 Sławno

NIP 499-042-88-73

tel. 59 810 32-90, fax 59 810 54-52

e-mail: mops_slawno@pro.onet.pl

II. Szczegółowy opis przedmiot u zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie pomocy prawnej na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie, a w szczególności:

 • udzielanie porad i konsultacji prawnych,

 • sporządzanie opinii prawnych,

 • udział w przygotowywaniu projektów dokumentów, w tym projektów umów, projektów pism, projektów aktów prawnych,

 • reprezentowanie Zamawiającego w sprawach sądowych, przed organami administracji publicznej i organami innych instytucji publicznych i prywatnych,

 • pomoc prawna w sprawach bieżących związanych z działalnością Zleceniodawcy.

Wielkość zamówienia Zamawiający określa w wymiarze nie mniejszym niż 24h miesięcznie w siedzibie Zamawiającego.

III. Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia: od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku

IV. Opis sposobu przygotowania oferty:

 • Oferent powinien złożyć ofertę cenową w formie pisemnej, według formularza załączonego do niniejszego zapytania. Oferowana cena powinna zawierać wszystkie koszty.

 • Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki:

1)    posiadać uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego lub adwokata (w celu potwierdzenia do oferty należy dołączyć kopię wpisu na listę radców prawnych lub adwokatów)

2)    posiadać wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, w tym:

co najmniej pięcioletni okres pracy lub świadczenia usług na rzecz jednostek samorządu terytorialnego,

- co najmniej dwuletni okres pracy lub świadczenia usług na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.

 • Oferta powinna być: opatrzona pieczątką firmową z czytelnym podpisem oferenta, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu/faxu, numer NIP, być parafowana na każdej stronie (jeśli nie jest to strona kończąca ofertę).

 • Zamawiający wymaga osobistego świadczenia usług prawnych przez wykonawcę skladającego ofertę.

V. Miejsce i termin składania ofert:

 • Ofertę należy złożyć do dnia 15 grudnia 2014 roku listownie, kurierem lub osobiście do godziny 9:00 do siedziby Zamawiającego według danych teleadresowych zamieszczonych poniżej:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie

ul. Mielczarskiego 1

76- 100 Sławno

z dopiskiem: Oferta na świadczenie pomocy prawnej

 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Otrzymanie od wykonawcy oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron.

 • Oferent przed upływem terminu składania ofert może zmienić lub wycofać ofertę.

 • W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej www.bip.mops.slawno.pl

 • Zamawiający wybierze ofertę, kierując się następującymi kryteriami: cena, kwalifikacje oraz doświadczenie związane z wykonywaniem zadań w ramach pomocy prawnej w administracji publicznej, w tym na rzecz jednostek pomocy społecznej.

VI. Informacje dotyczące wyboru oferty:

 • O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi oferentów telefonicznie lub za pośrednictwem faxu lub listownie.

 •  Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wyboru oferty bez uzasadnienia.

 • Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Rafał Szymczewski tel. 59 810 32 90

 

Załączniki dostępne są poniżej, klikając w przycisk rozpakuj.

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Szymczewski 05-12-2014 12:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-12-2014
Ostatnia aktualizacja: - 05-12-2014 12:15