Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Sławno, dnia 05 grudnia 2014 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE

na świadczenie pomocy prawnej na rzecz

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie

 

I. Zamawiający:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie

ul. Mielczarskiego 1

76- 100 Sławno

NIP 499-042-88-73

tel. 59 810 32-90, fax 59 810 54-52

e-mail: mops_slawno@pro.onet.pl

II. Szczegółowy opis przedmiot u zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie pomocy prawnej na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie, a w szczególności:

 • udzielanie porad i konsultacji prawnych,

 • sporządzanie opinii prawnych,

 • udział w przygotowywaniu projektów dokumentów, w tym projektów umów, projektów pism, projektów aktów prawnych,

 • reprezentowanie Zamawiającego w sprawach sądowych, przed organami administracji publicznej i organami innych instytucji publicznych i prywatnych,

 • pomoc prawna w sprawach bieżących związanych z działalnością Zleceniodawcy.

Wielkość zamówienia Zamawiający określa w wymiarze nie mniejszym niż 24h miesięcznie w siedzibie Zamawiającego.

III. Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia: od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku

IV. Opis sposobu przygotowania oferty:

 • Oferent powinien złożyć ofertę cenową w formie pisemnej, według formularza załączonego do niniejszego zapytania. Oferowana cena powinna zawierać wszystkie koszty.

 • Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki:

1)    posiadać uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego lub adwokata (w celu potwierdzenia do oferty należy dołączyć kopię wpisu na listę radców prawnych lub adwokatów)

2)    posiadać wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, w tym:

co najmniej pięcioletni okres pracy lub świadczenia usług na rzecz jednostek samorządu terytorialnego,

- co najmniej dwuletni okres pracy lub świadczenia usług na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.

 • Oferta powinna być: opatrzona pieczątką firmową z czytelnym podpisem oferenta, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu/faxu, numer NIP, być parafowana na każdej stronie (jeśli nie jest to strona kończąca ofertę).

 • Zamawiający wymaga osobistego świadczenia usług prawnych przez wykonawcę skladającego ofertę.

V. Miejsce i termin składania ofert:

 • Ofertę należy złożyć do dnia 15 grudnia 2014 roku listownie, kurierem lub osobiście do godziny 9:00 do siedziby Zamawiającego według danych teleadresowych zamieszczonych poniżej:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie

ul. Mielczarskiego 1

76- 100 Sławno

z dopiskiem: Oferta na świadczenie pomocy prawnej

 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Otrzymanie od wykonawcy oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron.

 • Oferent przed upływem terminu składania ofert może zmienić lub wycofać ofertę.

 • W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej www.bip.mops.slawno.pl

 • Zamawiający wybierze ofertę, kierując się następującymi kryteriami: cena, kwalifikacje oraz doświadczenie związane z wykonywaniem zadań w ramach pomocy prawnej w administracji publicznej, w tym na rzecz jednostek pomocy społecznej.

VI. Informacje dotyczące wyboru oferty:

 • O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi oferentów telefonicznie lub za pośrednictwem faxu lub listownie.

 •  Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wyboru oferty bez uzasadnienia.

 • Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Rafał Szymczewski tel. 59 810 32 90

 

Załączniki dostępne są poniżej, klikając w przycisk rozpakuj.

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Szymczewski 05-12-2014 12:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-12-2014
Ostatnia aktualizacja: - 05-12-2014 12:15