Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogloszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze referent do spraw świadczeń

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

referenta do spraw świadczeń

 

 1. Nabór dotyczy zatrudnienia na stanowisko referenta do spraw świadczeń od 01.01.2015 r. w pełnym wymiarze etatu, przeciętnie 40 godzin tygodniowo na czas określony – 6 miesięcy z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony z wynagrodzeniem 1.750,00 zł brutto.

 2. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe o kierunku administracja, ekonomia , prawo, pedagogika,

 • posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub obywatelstwa innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i posiadanie znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,

 • posiadanie nieposzlakowanej opinii,

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,

 • niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 1. Wymagania dodatkowe:

 • dobra znajomość obsługi komputera, systemów informatycznych i sprzętu biurowego,

 • znajomość przepisów :

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz.U. z 2013 r., poz. 966/

- Ustawa o świadczeniach rodzinnych z dnia 29 listopada 2003 r. /Dz.U. 2013 poz. 1456 z póżn.zm/

- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych /Dz.U. z 2013 r., poz. 966 /

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne /Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 ze zm./

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maj 2014 w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych /Dz.U. z 2014, poz. 755/

 • dyspozycyjność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista,

 • staż pracy w administracji samorządowej (minimum 5 miesięcy).

 1. Zakres wykonywanych czynności na stanowisku:

 • obsługa zadań z zakresu :

- zadań związanych z realizacją Ustawy o świadczeniach rodzinnych, Ustawy o dodatku mieszkaniowym i energetycznym oraz Karty Dużej Rodziny.

 1. Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV),

 • list motywacyjny,

 • kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz staż pracy i dodatkowych kwalifikacji i umiejętności,

 • kserokopia dowodu osobistego lub innych dokumentów potwierdzających obywatelstwo,

 • oświadczenie kandydata opatrzone własnoręcznym podpisem o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • oświadczenie kandydata opatrzone własnoręcznym podpisem o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych,

 • oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławnie   zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych /tekst jednolity Dz.U. Z 2002 r. Nr. 101,poz.926 z późn. zmianami/.”

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (plik do pobrania)

6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych :

w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

7. Warunki pracy na danym stanowisku pracy:

- stanowisko pracy znajduje się na parterze budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie,

- wewnątrz budynku znajdują się schody, budynek jest wyposażony w windę,

- praca w pełnym wymiarze czasu pracy z wykorzystaniem sprzętu komputerowego,

- wymuszona pozycja ciała,

- wysiłek głównie umysłowy,

- oświetlenie światłem naturalnym i sztucznym,

- praca zespołowa, związana przede wszystkim z kontaktem z klientami, wymagająca dobrej organizacji pracy własnej

Oferty pisemne wraz z wymaganymi dokumentami należy składać osobiście lub listownie w:

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławnie

ul. R. Mielczarskiego 1

76-100 Sławno

do dnia 15 grudnia 2014 r. do godz. 15:00 w zamkniętej kopercie z adnotacją „Nabór na stanowisko urzędnicze”.

Za datę złożenia aplikacji uważa się datę i godzinę wpływu przesyłki do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie.

O terminie i miejscu postępowania kwalifikacyjnego kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na tablicy informacyjnej w budynku MOPS Sławno.

Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane.

Otrzymanych dokumentów nie odsyłamy, można odebrać je osobiście w Dziale Kadr.

 

Aby pobrać załączony kwestionariusz osobowy, proszę kliknąć w rozpakuj, lub pobrać załącznik (zip) i otworzyć go na swoim komputerze.

Do otwarcia wymagany Acrobat Reader.

 

                                                                                                                                                                              Kierownik MOPS

                                                                                                                                                                             mgr Dominika Wróbel

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aniela Szwajkosz 03-12-2014 13:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-12-2014
Ostatnia aktualizacja: - 03-12-2014 13:20