Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Sprawozdanie za rok 2013

Sprawozdanie

z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie za rok 2013

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie swoją pracą dąży do przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Swym działaniem obejmuje osoby lub rodziny, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej i finansowej m. in. sieroctwa, ubóstwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo - wychowawcze, trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomani, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Prawo do świadczeń przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej. Od dnia 1 października 2013 r. dla osoby samotnie gospodarującej jest nim dochód nie przekraczający kwoty – 542 zł., natomiast dla osoby w rodzinie – kwota 456 zł.

Pomoc udzielana jest w formie rzeczowej i pieniężnej.

W 2013 roku ze świadczeń z pomocy społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławnie korzystało 969 rodzin. Najczęstszymi powodami przyznawanej pomocy było: bezrobocie, ubóstwo, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba.

Zasiłek okresowy – zasiłek ten wypłacany jest z powodu długotrwałej choroby, niepełnosprawności, bezrobocia, możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, rodziny a dochodem osoby lub rodziny.

Minimalna wysokość zasiłku 20 zł.

Z zasiłków okresowych w 2013 r. skorzystały 220 rodziny na łączną kwotę 535 314, z tego dotacja z budżetu państwa wyniosła 534 939 zł, a środki własne 375 zł.

Zasiłek celowy – zasiłek ten przyznawany jest w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby życiowej.

Z zasiłków celowych skorzystało 192 rodzin na łączna kwotę 35 190, w tym przyznano
14 zasiłków celowych specjalnych na kwotę 2 190 zł. Zasiłek celowy specjalny przyznawany jest osobom lub rodzinom w szczególnie uzasadnionych przypadkach, które przekroczyły kryterium dochodowe osoby lub rodziny.

Zasiłek stały – zasiłek ten przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowitej niezdolności do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej; oraz pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Minimalna wysokość zasiłku to 30 zł, maksymalna 529 zł.

W roku ubiegłym z tej formy świadczeń korzystało 58 osób na łączną kwotę 243 586 zł.

Za 58 osób korzystających z tych świadczeń opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 21 498 zł.

Ośrodek realizuje również rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w ramach którego prowadzi dożywianie dzieci i młodzież w placówkach szkolno – wychowawczych (obiady dwudaniowe) oraz gorące jednodaniowe posiłki dla najuboższej części społeczeństwa miasta Sławno. Z posiłków w roku 2013 korzystały 749 osoby a koszt posiłków wyniósł 680 904 zł. Ponadto zakupiono 108 paczek świątecznych dla dzieci na łączną kwotę 5 450 zł.

W ramach programu rządowego w miesiącu grudniu przyznano 238 świadczeń na zakup żywności na kwotę 115 452 zł.

W budynku MOPS Sławno funkcjonuje również stołówka,w której wydawane są gorące posiłki dla podopiecznych tutejszego Ośrodka. Z tej formy pomocy korzystało ponad 250 osób. Obecnie wydajemy 170 posiłków dziennie. Liczba osób stołujących się w naszej stołówce będzie stopniowo wzrastała wraz z ogłaszanymi co rocznie przetargami na dostarczanie ciepłych posiłków do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie.

Ośrodek pokrywa również koszty pobytu 7 osób w domach pomocy społecznej, m.in. w Parsowie, Żydowie, Cetuniu, Nowogardzie-Smużyny, Włościborzu i Modrzewcu. Ogólny koszt tych świadczeń wyniósł 163 590. Jednocześnie Ośrodek pokrywał również koszty związane z pobytem 4 osób bezdomnych z terenu miasta Sławno w schronisku . Ogólny koszt tych świadczeń w 2013 roku wyniósł 2 250 zł.

Przez cały 2013 rok Ośrodek zajmował się sprowadzaniem żywności z UE z Koszalińskiego Banku Żywności, która przydzielana była najuboższym mieszkańcom naszego miasta.

Ogólnie sprowadzono 43,032 tony żywności o łącznej wartości 129 087,55 zł.

W celu poszerzenia działalności, ośrodek pozyskuje pomoc rzeczową z zakładów pracy i przedsiębiorców. Pomoc ta jest wsparciem dla mieszkańców w formie:

a) drewna opałowego ze ścinki drzew-skorzystało 34 rodziny

b) organizacji wigilii dla 77 osób samotnych i bezdomnych

Ośrodek prócz przyznawania i wypłacania świadczeń udziela również pomocy w postaci pracy socjalnej, która polega m.in.: doradztwie, rozmowie, kontaktach z instytucjami, załatwianie lub pośredniczenie w załatwianiu spraw urzędowych, reprezentowanie interesów podopiecznych w innych instytucjach, załatwianie spraw mieszkaniowych i lokalowych, pomoc w uzyskaniu pracy, współpraca z policją, kuratorami, opiekunami prawnymi, szkołami, lekarzami, pielęgniarkami środowiskowymi.

Priorytetowym zadaniem Ośrodka jest działalność środowiskowa, prowadzona przez pracowników socjalnych zatrudnionych w poszczególnych rejonach. Działalność pracowników socjalnych skupia się przede wszystkim na rozpoznaniu środowisk wymagających pomocy, ustaleniu ich potrzeb i wnioskowaniu o poszczególne formy pomocy oraz szeroko rozumianej pracy socjalnej polegającej na działalności zawodowej skierowanej na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzeniu warunków sprzyjających temu celowi. Obecne warunki lokalowe pozwoliły nam na wprowadzenie nowych usług socjalnych, które korzystnie wpływają na realizację powyższych zadań ustawowych Ośrodka. Natomiast realizując pracę socjalną na rzecz rodzin patologicznych niezbędne jest zatrudnienie psychologa i socjoterapeuty na ¼ etatu, którzy jeden raz w tygodniu świadczyliby usługi na rzecz rodzin wymagających tej formy wsparcia. Pracownicy socjalni chcąc realizować powierzone mu zadania muszą ściśle współpracować z kadrą specjalistów, kierować, nadzorować udział klientów w terapii i konsultować osiągane efekty, planując długoterminowe programy pomocy i oddziaływania, sygnalizując o nowo powstających zagrożeniach. Zatrudnienie powyższe specjalistów pozwoliły na pełniejszą realizację i osiągnięcie skutecznych metod oddziaływania, , oraz osiągnięcie zamierzonych celów do których powołany jest Ośrodek.

W ramach działalności KIS w 2013 roku prowadzone były zajęcia z uczestnikami projektu systemowego „Szansa na rozwój” .

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie w okresie 01 stycznia – 31 grudnia 2013 roku realizował partnerski projekt systemowy pod nazwą „Szansa na rozwój” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet VII – Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Projekt skierowany był do grupy 19 osób, którzy na dzień przystąpienia do projektu spełniali przynajmniej jeden z warunków udziału tj., byli w wieku aktywności zawodowej, bezrobotni, korzystający ze świadczeń pomocy społecznej, niepełnosprawni, zamieszkujący miasto Sławno.

Celem głównym projektu była poprawa sytuacji społeczno - zawodowej 14 kobiet i 5 mężczyzn w wieku aktywności zawodowej na terenie powiatu sławieńskiego (w tym miasta Sławno) w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 roku. Docelowo projekt miał na celu wyeliminowanie czynników prowadzących do wykluczenia społecznego, aktywizację społeczną, przywrócenie na rynek pracy oraz rozwiązywanie problemów konkretnej grupy społecznej, w tym także osób niepełnosprawnych, zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

Cele szczegółowe projektu opierały się na prowadzeniu działań o charakterze informacyjnym, edukacyjnym, aktywizującym i integracyjnym. Powyższe założenia były realizowane poprzez organizację kursów, warsztatów i szkoleń wynikających z potrzeb zakwalifikowanych do programu osób i przyczyniły się do zwiększenia kompetencji społecznych i zawodowych uczestników projektu. Organizacja w/w form edukacji podniosła samoocenę i poczucie własnej wartości beneficjentów projektu, zwiększyła motywację do zmiany własnej sytuacji życiowej, udoskonaliła umiejętności interpersonalne oraz pozwoliła nabyć umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

W 2013 roku całkowity budżet projektu wyniósł 190.529,60 zł, w tym wkład własny w wysokości 19.052,96 zł.

W 2013 roku podobnie jak w poprzednich latach wsparcie kierowane było do osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych oraz osób niepełnosprawnych. W ramach projektu przewidziano dla uczestników różne formy wsparcia, które realizowane były w czasie trwania projektu tj., szkolenia, kursy, warsztaty oraz spotkania wyjazdowe połączone z aktywną edukacją i integracją. Założeniem projektu była aktywizacja zawodowa i społeczna osób mających trudności ze znalezieniem zatrudnienia, którym wsparcie może ułatwić drogę do usamodzielnienia i przezwyciężenia trudności życiowych. W tym celu przygotowano 15 kontraktów socjalnych oraz program integracji zawodowej i społecznej dla 4 osób niepełnosprawnych. Praca z uczestnikami realizowana była przez pracownika socjalnego zatrudnionego na potrzeby projektu. Świadczenie pracy socjalnej na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz niepełnosprawnych ma kluczowe znaczenie w projekcie, ponieważ ma się przyczynić do eliminowania różnego rodzaju barier jakich doświadczają w/w osoby. Pracownik socjalny poprzez swoją działalność zawodową ma na celu pomoc osobom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz pełnienia odpowiednich ról społecznych dzięki stworzeniu warunków sprzyjających temu celowi. Praca socjalna polegała na regularnym kontakcie z uczestnikami, prowadzeniu rozmów z osobami objętymi projektem, udzielaniu porad w zakresie swoich kompetencji zawodowych, pomocy w rozwiązywaniu problemów dnia codziennego, informowaniu o poradniach i instytucjach udzielających wsparcia i pomocy w zależności od sytuacji i problemu, przygotowaniu i kierowaniu na odpowiednią ścieżkę wsparcia realizowaną w ramach projektu.

Praca nad prawidłową realizacją projektu realizowana była przez Kierownika jednostki pełniącego rolę koordynatora projektu oraz Specjalistę ds. obsługi finansowej projektu, którzy odpowiedzialni byli za planowanie i organizowanie zadań w ramach projektu, nadzorem nad wykonaniem projektu pod względem finansowym, zgodnie z zakresem harmonogramu finansowo-rzeczowego projektu, organizowaniem przetargów na działania prowadzone w ramach projektu zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych oraz koordynowaniem działań niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu.

Po zakończeniu rekrutacji pierwszym działaniem które zostało podjęte było przeprowadzenie zajęć z doradcami zawodowymi. W ramach warsztatów omawiano tematy związane
z zagadnieniami dotyczącymi rynku pracy i mechanizmów, które nimi rządzą, określono sylwetki zawodowe uczestników, dokonano bilansu mocnych i słabych stron beneficjentów. Każda z osób oceniła własne kwalifikacje i umiejętności w odniesieniu do oferty rynku pracy. Efektem tych działań było nabycie wiedzy przez uczestników z zakresu technik i metod poszukiwania pracy. Produktem finalnym warsztatów było sporządzenie przez doradców zawodowych dla każdego
z uczestników Indywidualnych Planów Działania w których określono bieżące kompetencje i zainteresowania osoby, dokonano bilansu mocnych i słabych stron w aspekcie przyszłej pracy zawodowej oraz zaproponowano obszar zawodowy i związaną z tym zmianę lub uaktualnienie dotychczasowych kompetencji.

Na początku maja odbyły się pierwsze grupowe i indywidualne warsztaty z psychologiem, które miały na celu wsparcie uczestników w rozwiązywaniu problemów psychologicznych dotyczących trudności życia codziennego, mających trudności ze znalezieniem zatrudnienia, którym wsparcie może ułatwić drogę do usamodzielnienia i przezwyciężenia trudności życiowych. Wsparcie indywidualne służyło nauce umiejętności rozumienia siebie, kierowania sobą, porozumiewania się z innymi, zwiększenia poczucia własnej wartości, nawiązywania pozytywnej więzi z otoczeniem, poszerzenia wiedzy z komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Wsparcie psychologa udzielane było systematycznie do końca br.

Kolejnym rozpoczętym działaniem było grupowe wsparcie socjoterapeutyczne prowadzone w formie warsztatów. W ramach tego, 14-16 czerwca 2013 roku, odbyły się trzydniowe warsztaty wyjazdowe o charakterze edukacyjno – integracyjnym w Ośrodku Wypoczynkowym „Jantar” w Ustce, gdzie odbyły się zajęcia z psychologiem, socjoterapeutą oraz warsztaty teatralno - dramowe. Wyjazd miał na celu nie tylko edukację, ale również integrację grupy, oraz pokazanie jak można mile spędzić czas z dala od trosk życia codziennego. Tematy omawiane na zajęciach poruszały kwestie budowania relacji rodzinnych, treningu interpersonalnego umożliwiającego doświadczenie siebie w kontakcie z grupą, a także poznanie swoich możliwości oraz ograniczeń w sytuacji grupowej, budowanie obrazu siebie: samoocenę, myślenie na swój temat, dobre i złe strony osobowości oraz pokonywanie trudności w kontakcie z drugim człowiekiem. W czasie pobytu uczestnicy podczas zajęć z terapeutami poznali zagadnienia związane z dominującymi emocjami mającymi wpływ na życie człowieka. Dużo uwagi poświęcono również tematyce stresu, gdzie każda osoba nauczyła się określać swój poziom stresu, poznała swoje cechy osobowości i wrażliwość emocjonalną na bodźce. Każdy z beneficjentów poznał sposoby radzenia sobie ze stresem oraz techniki relaksacyjne. Dużym powodzeniem cieszyły się także warsztaty teatralno–dramowe na których uczestnicy uczyli się wyrażania swych emocji, nie tylko werbalnie, ale także poprzez ciało, mimikę i ruch. Zajęcia sprzyjały rozładowaniu napięcia i energii, przynoszą radość i satysfakcję, jednocześnie pozwalając na odkrywanie w sobie ukrytych zalet, przełamywania swoich barier, kompleksów i nieśmiałości. W dniu przyjazdu do Ośrodka odbyła się także uroczysta kolacja przy akompaniamencie muzycznym, podczas której wszystkim uczestnikom dopisywał świetny humor. W dalszym etapie zajęcia skupiały się na grupowych i indywidualnych konsultacjach z socjoterapeutą, podczas których poruszano tematy komunikacji interpersonalnej, emocji i wartości czy budowania poczucia własnej wartości.

Po okresie wakacyjnym na beneficjentów projektu czekały kolejne kursy i szkolenia. Sześciu beneficjentów wzięło udział w kursie operatora wózka widłowego z wymianą butli gazowych. Poznali oni zagadnienia z zakresu budowy wózków jezdniowych, ładunkoznawstwa oraz bezpiecznej wymiany butli gazowych. Kurs zakończył się państwowym egzaminem przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego w Koszalinie. Wszyscy kursanci zaliczyli pozytywnie wszystkie egzaminy i mogą legitymować się uprawnieniami na wózki widłowe obowiązującymi na terenie całej Polski. Z kolei 14 beneficjentów wzięło udział w kursie opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych. W ramach kursu uczestniczyli oni w zajęciach teoretycznych i praktycznych (m.in. w Szpitalu Powiatowym w Sławnie, Stowarzyszeniu „AKSON” w Sławnie oraz Środowiskowym Domu Samopomocy w Sławnie). Dzięki nabytym umiejętnością ukończyli oni pozytywnie kurs i otrzymali zaświadczenia zgodne z wzorcem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Pod koniec września na beneficjentów czekały warsztaty planowania udanego życia wraz z jednodniowym wyjazdem do Trójmiasta, który odbył się 26 września 2013 r.. W ramach wyjazdu beneficjenci odwiedzili Oceanarium w Gdyni, Molo w Sopocie, Stare Miasto w Gdańsku oraz wzięli udział w spektaklu Teatru Muzycznego w Gdyni. W ramach zajęć wykładowych beneficjenci zapoznali się z zasadami racjonalnego gospodarowania budżetem, zarządzania czasem i pracą własną oraz uczestniczyli w warsztatach w dziedzinie rozwoju osobistego.

W dalszym etapie realizacji projektu zrealizowano kurs komputerowy z fakturowaniem komputerowym i obsługą kas fiskalnych. Kurs liczył 90 godzin dydaktycznych, a realizowany był od 24 października do 13 listopada 2013 roku. Pozwolił on beneficjentom poznać zagadnienia związane z pracą przy komputerze. Założeniem tego kursu było również poznanie uczestników z pracą przy kasach fiskalnych oraz z zasadami wystawiania faktur przy pomocy komputera. Uczestników podzielono na dwie grupy, co dało dobre rezultaty edukacyjne. W trakcie kolejnego kursu - elementy wizażu stylizacji i autoprezentacji z praktycznymi warsztatami z profesjonalną kosmetyczką i fryzjerem, który miał miejsce w miesiącu grudniu nasi beneficjenci dowiedzieli się jak kreować własny wizerunek przy pomocy kosmetyków. Dało to ciekawe efekty, ponieważ wizażystka pokazała tricki, jak w łatwy sposób można wydobyć atuty swej urody i zmienić przez to swój image, a panowie uczestniczący w kursie poznali tajniki skutecznej autoprezentacji. Ponadto wszyscy beneficjenci mieli możliwość uczestniczyć w warsztatach prawnych, podczas których omawiano zagadnienia z podstaw prawa rodzinnego, prawa pracy czy prawa cywilnego. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia praktyczne, podczas których sporządzano pisma, wnioski i odwołania na wybranych przykładach, np. mobbing w pracy. W ramach warsztatów była również okazja do skorzystania z indywidualnych konsultacji z prawnikiem. Ostatnim kursem który został zrealizowany w ramach projektu był kurs carvingu - „dekorowanie potraw i stołów”, na którym uczestnikom przedstawione zostały sposoby wykonywania dekoracji potraw i stołów, które można wykorzystać w życiu codziennym.

Podsumowaniem projektu było spotkanie z kadrą projektową, podczas którego uroczyście wręczono pamiątki i dyplomy, zaprezentowano prezentację podsumowującą tegoroczną edycję projektu oraz składano sobie życzenia spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.

Celem realizacji projektu była poprawa sytuacji społeczno - zawodowej osób w wieku aktywności zawodowej na terenie powiatu sławieńskiego, dlatego wszelkie podejmowane działania miały na celu podniesienie kompetencji życiowych i umiejętności społeczno -zawodowych umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową. Efektem realizacji projektu było podjęcie przez dziesięć osób różnej formy zatrudnienia tj., prace społeczne – użyteczne, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o pracę.

Osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, mogą być przyznane usługi opiekuńcze świadczone w środowisku.

Dział Usług Socjalnych zajmuje się świadczeniem usług opiekuńczych w domu chorego.

Usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne, należą do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym, natomiast specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi są realizowane przez gminę w ramach zadań zleconych.

Zgodnie z art. 50 ustawy o pomocy społecznej osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Usługi te mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Przyznanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych następuje w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez Kierownika Miejskiego Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie. W decyzji określa się zakres, okres, miejsce świadczenia usługi oraz odpłatność. Usługi mogą być odpłatne lub nieodpłatne w zależności od wysokości dochodu osoby lub rodziny, której są świadczone.

Odpłatność w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi określa tabela zawarta w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku, w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Natomiast odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze określa Uchwała Nr XXVII/159/2008 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 30 czerwca 2008r.

Osobom obłożnie chorym o największym stopniu dysfunkcji organizmu, całkowicie niezdolnym do samodzielnej egzystencji zapewnia się opiekę dwa razy w ciągu dnia.

W 2013 roku usługami opiekuńczymi objęto 86 osób. Opiekę sprawowało 12 opiekunek etatowych.

Od stycznia 2013 roku 16 osobom świadczone były specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznym przez 3 opiekunki etatowe oraz 4 osoby w ramach umowy zlecenia. Łączna liczba świadczeń (w godzinach) wynosi:

- dla usług opiekuńczych – 25.592.

- dla specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 6.555.

Wydatki na ten cel wyniosły ogółem 526.659 tys. zł z tego:

- dotacja wojewody – 127.061 tys. zł,

- środki miasta – 399.598 tys. zł.

Umożliwienie prawidłowego funkcjonowania podopiecznych ośrodka w środowisku domowym to istota usług opiekuńczych. Większość z nich nie dopuszcza możliwości spędzenia schyłku swojego życia w obcym miejscu. Opiekunki w większości są osobami z wieloletnim doświadczeniem w pracy z osobami niepełnosprawnymi i starszymi. Niejednokrotnie akceptacja ze strony podopiecznych jest tak duża, że traktowane są jak najbliżsi członkowie rodziny.

Właściwie zorganizowana opieka w domu osoby potrzebującej pomocy daje poczucie bezpieczeństwa i zaspokaja potrzebę kontaktu z kimś bliskim.

Tylko w takich warunkach ludzie starsi, chorzy, niepełnosprawni mogą pozostać w miarę samodzielni i żyć własnym życiem w miejscu swojego zamieszkania.

Przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławnie działa Zespół Interdyscyplinarny ds. przemocy w rodzinie, który został powołany Zarządzeniem Burmistrza Miasta Sławno Nr 61/2012 z dnia 27.02.2012 r.

Zespół interdyscyplinarny to grupa specjalistów podejmująca się współpracy celem udzielenia pomocy osobom lub rodzinom, w których wystąpiło zjawisko przemocy.

Celem głównym zespołu interdyscyplinarnego jest działanie profilaktyczne i pomoc rodzinom w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych, z którymi sami nie są w stanie sobie poradzić.

W okresie od stycznia do grudnia 2013 r. odbyły się:

- posiedzenia Zespołu -7

- posiedzenia Grup Roboczych – 19

- założono formularze Niebieskiej Karty – 18

- zakończono procedurę Niebieskiej Karty wobec 7 rodzin

- odbyły się 2 szkolenia: z zakresu praktycznych aspektów prowadzenia interwencji i motywowania do zmiany – w ramach prowadzenia procedury „Niebieskie Karty” oraz szkolenie dla przewodniczących Zespołów Interdyscyplinarnych „Realizacja Procedury Niebieskie Karty”.

Pierwsze posiedzenie Zespołu odbyło się w dniu 16.01.2013 r. Dotyczyło ono omówienia formularzy Niebieskiej Karty, które wpłynęły w tym czasie do Zespołu. Ustalono dalsze postępowanie i działania w poszczególnych rodzinach, z którymi pracują Grupy Robocze. Podsumowano pracę Zespołu Interdyscyplinarnego w roku 2012.

Drugie posiedzenie Zespołu odbyło się w dniu 23.01.2013 r., na którym Przewodnicząca Zespołu złożyła sprawozdanie z działalności Zespołu za 2012 r.

Przyjęto Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar na lata 2013 – 2017.

Przewodnicząca Zespołu złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Przewodniczącego Zespołu z powodu zmiany miejsca pracy.

Kolejne posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego odbyło się 20.02.2013 r., na którym zgłoszono nową kandydaturę na pełnienie funkcji Przewodniczącego Zespołu w osobie Danuty Maderskiej, która wyraziła zgodę na pełnienie w/w funkcji.

Na posiedzeniu poinformowano członków Zespołu o planowanym szkoleniu z zakresu praktycznych aspektów prowadzenia interwencji i motywowania do zmiany – w ramach prowadzenia procedury „Niebieskiej Karty”.

W dniu 27.03.2013 r. na posiedzeniu Zespołu odbyło się szkolenie z zakresu praktycznych aspektów prowadzenia interwencji i motywowania do zmiany – w ramach prowadzenia procedury „Niebieskie Karty”, którego celem było:

- przeciwstawienie się zjawisku przemocy w rodzinie,

- rozpoznania systemów przemocy wobec dziecka,

- pomoc w rozwiązywaniu problemów przemocowych.

Dnia 05.06.2013 r. na posiedzeniu Zespołu omówiono podjęte działania w poszczególnych rodzinach, z którymi pracują Grupy Robocze.

Podsumowano dotychczasową pracę Zespołu Interdyscyplinarnego.

Na kolejnym posiedzeniu Zespołu, które odbyło się w dniu 05.09.2013 r. omówiono podjęte działania wobec rodzin, w których wszczęta została procedura „Niebieskiej Kart” w okresie od czerwca do września 2013 r.

Zakończono procedurę „Niebieskiej Karty” wobec 3 osób.

W dniu 25.11.2013 r. Zespół szczegółowo omówiono działania wobec 13 osób, wobec których wszczęta została procedura „Niebieskiej Karty”.

Przyjęto rezygnację pani Małgorzaty Kulczyckiej-Izdebskiej z pełnienia funkcji członka Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie z powodu przebywania na długotrwałym zwolnieniu lekarskim.

Na 19 posiedzeniach Grup Roboczych podjęto działania mające na celu:

- zdiagnozowanie sytuacji osób, rodzin wobec, których stosowana jest przemoc,

- opracowanie planów działań dla osób, rodzin, wobec których stosowana jest przemoc,

- monitoring osób, rodzin, wobec których stosowana jest przemoc,

- dalsze postępowania w kierunku zakończenia procedury „Niebieskiej karty”.

Obecnie toczą się postępowania wobec 23 rodzin, gdzie prowadzony jest monitoring oraz realizacja planów pracy z rodziną.

W dniu 31 grudnia 2013 r. Przewodnicząca Zespołu złożyła rezygnację z pełnienia powyższej funkcji z powodu zmiany miejsca pracy.

Głównym celem działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Sławnie jest rehabilitacja społeczna osób z zaburzeniami psychicznymi na bazie terapii zajęciowej i różnego rodzaju treningów,zmierzająca do zapobiegania nawrotom choroby, łagodzenia jej przejawów poprzez motywowanie,aktywizowanie do powrotu do pełnej,samodzielnej i otwartej egzystencji w społeczeństwie.

Głównym zadaniem jest wszechstronna pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi w przystosowaniu się do samodzielnego życia w społeczeństwie oraz wyposażenie ich w podstawowe umiejętności radzenia sobie w życiu codziennym,które na skutek długotrwałej choroby zostały utracone.

Cele i zadania realizowane są poprzez:

-terapię zajęciową w ramach

pracowni:rekreacyjnej,komputerowej,plastycznej,majsterkowicza,muzycznej oraz świetlicy

w ramach których realizowane są treningi:

-umiejętności samoobsługowych i zaradności życiowej(tr. higieniczny, budżetowy, techniczny i umiejętności praktycznych)

-umiejętności społecznych i interpersonalnych (nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów społecznych ,motywowanie do działania w oparciu o własne możliwości,umiejętności współpracy i komunikowania się w grupie,aktywizacji w celu znalezienia zatrudnienia)

-umiejętności spędzania wolnego czasu(rozwijanie zainteresowań,udział w imprezach kulturalnych, rekreacyjno - sportowych,motywowanie do planowania i efektywnego wykorzystania swojego wolnego czasu.

Pracownia plastyczna i rękodzieła

Podstawa realizacji: terapia manualna i artystyczna

Prace ręczne przy użyciu różnych technik plastycznych, dekoracja pomieszczeń, pobudzanie wrażliwości estetycznej poprzez sztukę, zachęcanie do ekspresji twórczej i uczestnictwa w wydarzeniach artystycznych na terenie miasta.

W powyższej pracowni wykonywane były prace indywidualne z zastosowaniem różnych technik plastycznych (akwarele,prace zdobnicze,dekorowanie pracami pomieszczeń ŚDS ,prace plenerowe,wykonywanie kartek okolicznościowych,wystawy i kiermasze w ramach imprez integracyjnych ( m.in. Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych,wystawa w ratuszu miasta Sławna,udział w wystawach artystycznych organizowanych na terenie SDK Sławno).

Pracownia stale współpracuje z pracownią komputerową,majsterkowicza oraz świetlicą.

Pracownia majsterkowicza

Podstawa realizacji:zasady bhp,prosta obróbka drewna i metalu,drobne naprawy sprzętu domowego,pomoc w czynnościach konserwatorskich,nauka obsługi i eksploatacji niektórych narzędzi,wykonywanie powłok malarskich i lakierniczych. W 2011 roku w pracowni domownicy uczestniczący poprawiali sprawność manualną rozbudzając w sobie przy okazji zainteresowania techniczne.

W pracowni wykonywane były głównie wyroby z drewna przy zastosowaniu różnych narzędzi.

W większości były to zajęcia polegające na:

-usprawnianiu manualnym,

-nauce posługiwania się różnymi narzędziami,

-zachęcaniu do samodzielnej pracy,

-ukazania ciekawych stron pracy majsterkowicza (odczucie satysfakcji z wykonanej pracy),

Ważniejsze wyroby to:oprawy do obrazów i luster,obudowy i podstawki do wyrobów świątecznych,zamontowanie płyt na zawieszenie narzędzi,szablony i ramki.

Pracownia stale współpracuje z pracownią plastyczną.

W ramach pracowni wykonano też bieżące naprawy mebli,zamków,sprzętu domowego itp.

Pracownia komputerowo-poligraficzna

Podstawa realizacji: zasady bhp, nauka podstaw obsługi komputera oraz poszczególnych urządzeń i narzędzi poligraficznych, pisanie i kserowanie różnego rodzaju pism i druków, przygotowywanie, wykonywanie zaproszeń i dyplomów, laminowanie i bindowanie, oprawa dokumentów.

Domownicy którzy wcześniej podjęli naukę w pracowni zachęcają coraz większą ilość domowników do zajęć w tej pracowni. Pokazanie możliwości internetu, ciągłe usprawnianie manualne i intelektualne pozytywnie wpływa na podwyższanie u domowników poziomu ich wiedzy i umiejętności.

Pracownia była wykorzystywana do:

- wykonywanie prac (kserowanie ,laminowanie),

- współpraca ze świetlicą,pracownią plastyczną w zakresie przygotowanie do imprez organizowanych w ŚDS, wykonywanie dyżurów porządkowych,

- przygotowanie materiałów pomocniczych takich jak: śpiewniki, strony tytułowe, spisy treści, przygotowanie szaty graficznej,

- wykonywanie napisów, podziękowań, kart okolicznościowych, zaproszeń, tablice informacyjne, ceny, opisy eksponatów na wystawy i kiermasze, ogłoszenia, działania promocyjne z wykorzystaniem sprzętu komputerowego i poligraficznego,

- prezentacja zdjęć na komputerze, wykonywanie zdjęć, filmów, prezentacja filmów,

- wyszukiwanie informacji w internecie,obsługa poczty elektronicznej,

- prace z urządzeniami takimi jak: laminarka, drukarka, kserokopiarka, gilotyna, aparat fotograficzny, kamera.

Pracownia zajęć ruchowych, zaradności życiowej

Zajęcia prowadzone pod nadzorem rehabilitanta wyrównują niedobory ruchu, korygują zaburzenia motoryczne, przeciwdziałają pogłębianiu się wad już istniejących, podnoszą ogólną sprawność fizyczną, psychiczną i wydolność organizmu, poprawiają koordynację wzrokowo – ruchową, kształtują wytrzymałość mięśniową, zapobiegają powikłaniom krążeniowym i wyrabiają nawyk higieny osobistej po wysiłku fizycznym.

W ramach działalności pracowni odbywają się:

-tenis stołowy-1x w tygodniu,

-rower stacjonarny,orbitrek- 2x w tygodniu,

-bieżnia -2x w tygodniu,

-ćwiczenia ogólno – rozwojowe-codziennie.

Pracownia zaradności życiowej

Podstawowym celem tej pracowni jest maksymalny rozwój w zakresie samoobsługi, zaradności życiowej, usamodzielnienia, współdziałania i porozumiewania się z innymi; wyrobienie różnorodnych umiejętności, uaktywnienie, przystosowanie społeczne. Zajęcia pomaga ją uczestnikom radzić sobie z emocjami, kontrolować i oceniać swoje postępowanie; uczy szanowania siebie i innych (maniery towarzyskie, osobista prezentacja, współżycie w grupie). Służą temu wspólne posiłki, wycieczki, odwiedzanie instytucji publicznych (poczty, komendy policji, dworca kolejowego, biblioteki, sklepów, szkół, ośrodków kultury). Uczestnicy korzystają z komunikacji, robią zakupy w sklepach samoobsługowych.

W ramach pracowni zaradności życiowej realizowane są także zajęcia higieniczno-gospodarcze (dyżury porządkowe),trening higieny osobistej i estetyki ,nauka korzystania z urządzeń AGD (suszarka,żelazko, pralka automatyczna, kuchenka, mikser, toster, lodówka, zmywarka) itp.

Pracownia kulinarna ze świetlicą

W ramach pracownik kulinarnej realizowane były poniższe cele:

- nauka sporządzania potraw i prostych dań (kanapek, zup, sałatek, deserów, ciast),
- zapoznanie z budową sprzętu gospodarstwa domowego, urządzeń kuchennych a także zasadami posługiwania się nimi (takimi jak: kuchenka, piekarnik, robot kuchenny, zmywarka),
- nauka nakrywania i dekoracji stołu oraz zachowania się przy stole
- zapoznanie się z wartościami odżywczymi przypraw, warzyw i owoców, a także zasad zdrowego żywienia,
- nauka przechowywania żywności,

- nauka ważenia i mierzenia objętości środków żywnościowych,
- zapoznanie z przepisami sanitarno – higienicznymi.

Pracownia-świetlica

Podstawą realizacji pracowni jest nauka umiejętnego wykorzystania czasu wolnego, współorganizowanie różnego rodzaju imprez o charakterze wewnętrznym, współtworzenie kroniki ŚDS, rozwijanie zainteresowań kulturalnych i edukacyjnych, prowadzenie rozmów terapeutycznych indywidualnych i grupowych,organizacja wycieczek krajoznawczo-turystycznych, udział w różnych imprezach o charakterze integracyjnym:treningi: umiejętności współpracy i komunikowania się w grupie, aktywności i odpowiedzialności, spędzania wolnego czasu.

Świetlica wykorzystywana była do:

zebrań społeczności domowników, przygotowanie imprez artystycznych, planowanie, słuchanie muzyki, oglądanie programów edukacyjnych, dyskusje, pogadanki, gry świetlicowe.

Świetlica stale współpracuje ze wszystkimi pracowniami ŚDS.

W ramach pracowni zaradności życiowej realizowane są także zajęcia higieniczno-gospodarcze (dyżury porządkowe), trening higieny osobistej i estetyki, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych.

Zajęcia dodatkowe-muzyka

Podstawa realizacji: nauka śpiewu, nauka czytania tekstu, słuchanie muzyki, relaksacja przy muzyce, gra na instrumentach, rozpoznawanie dźwięków, zabawy ze śpiewem, doskonalenie umiejętności czytania (karaoke).

Efektami zajęć muzycznych domowników były występy na żywo na różnych imprezach i uroczystościach (Koncert kolęd w ŚDS dla pracowników MOPS, występy artystyczne na piknikach integracyjnych).

Ponadto domownicy brali udział w innych zajęciach, takich jak:

- zajęcia teatralne 03.01.2013 r. - 21.02.2013 r.,

- teatr z Krakowa 30.01.13 r.,

- udział domowników w zajęciach „Nordic Walking ",

- udział w Pucharze Pomorza,Pucharze Polski i Pucharze Świata ,

- Bal Karnawałowy,

- Dzień Kobiet,

- teatr z Krakowa „Jaś i Małgosia” 21.03.2013 r.,

- śniadanie Wielkanocne,

- topienie Marzanny 21.03.13 r.,

- Grill 17.05.2013r ,20.05.2013 r.,

- Piknik integracyjny -Darłowo-17.05.2013 r.,

- wycieczka do Malborka 18.06.2013 r.,

- zajęcia muzyczne 3.01.2013r-30.06.2013 r.,

- Zabawa Andrzejkowa,

- Trójmiasto-wycieczka do” Centrum Nauki”,

- Wigilia.

Warsztaty muzyko-terapeutyczne - cel rozładowanie zablokowanych emocji, uwrażliwienie muzyczne, integracja z grupą, wzrost samooceny.

Warsztaty teatralne - uwzględniające limity warsztatu aktorskiego oraz zajęcia umuzykalniające i ćwiczenia na koncentracje, ćwiczenia rytmiczno- wokalne.

W 2013 roku:

- 2 osoby brały udział w projekcie-”Tworzenie spółdzielni socjalnych”-realizowanego przez Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Regionalnego w Szczecinie,

- 1 domownik przebywał w szpitalu,

- 2 domowników uczestniczyło w turnusie rehabilitacyjnym,

- 1 domownik brał udział w projekcie „Szansa na rozwój”-Realizowany przez PCPR w Sławnie.

W minionym roku w zajęciach domu uczestniczyło 25 osób.

Realizując zadania zlecone gminy z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w roku 2013 asystent rodziny pracował z 17 rodzinami dysfunkcyjnymi. Rodziny korzystające z usług asystenta rodziny to rodziny wielodzietne z problemami takimi jak; bezrobocie, uzależnienia, choroby psychiczne, niepełnosprawność, konflikty rodzinne, niezaradność w sprawach opiekuńczo -wychowawczych, niegospodarność, przemoc.

Został opracowany „Program Pomocy Interdyscyplinarnej dla członków rodzin dysfunkcyjnych” wzięło w nim udział 15 rodzin z terenu miasta Sławno. Były to zajęcia i konsultacje indywidualne oraz grupowe dla dorosłych oraz socjoterapia dla dzieci i młodzieży. Zajęcia odbywały się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej od listopada 2013 do grudnia 2013 roku. Terapeuci mieli łącznie 46 godzin przeznaczonych dla 15 rodzin. Koszt całego wsparcia to 5.500 zł.

Zgodnie z art. 191 ust.10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz.U.Nr 149, poz.887 z późn.zm) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ponosił część kosztów związanych z utrzymaniem dzieci w Ośrodkach Wychowawczych i rodzinach zastępczych. W roku 2013 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie poniósł koszty za opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych w wysokości 19.126,27zł oraz wydatki na opiekę i chowanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 78.651,74 zł.

Od miesiąca stycznia 2013 r. asystent rodziny działa w ramach Ośrodka Wsparcia Rodziny. Utworzenie Ośrodka było podyktowane przejęciem w struktury Ośrodka Świetlicy Opiekuńczej „Nasze wspólne gniazdo”, realizującej ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Świetlica Opiekuńcza „Nasze Wspólne Gniazdo” jest placówką wsparcia dziennego. Czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.00 do 18.00. w dni wolne od nauki (ferie świąteczne, ferie zimowe, letnie) w godzinach od 10.00 do 16.00.

Na chwilę obecną deklarację uczestnictwa w zajęciach świetlicowych złożyło 20 wychowanków w tym 13 dziewcząt, 7 chłopców. 20 wychowanków świetlicy objętych było zajęciami socjoterapeutycznymi i pomocą psychologiczną. Ponad to, dzieci przychodzące do świetlicy były motywowane do nauki i nadrabiania zaległości szkolnych. Dzięki wspólnej pracy większość wychowanków Świetlicy Opiekuńczej otrzymało promocję do klas następnych.

W ciągu całego roku wychowawcy w świetlicy opiekuńczej pomagali uczniom doskonalić znajomość ortografii, umiejętność liczenia, poprawnego wypowiadania się oraz korzystania z komputera. Dbali o kulturę zachowania i słowa, eliminowania wszelkie objawy agresji.

W zajęciach uczestniczyli uczniowie ze szkoły podstawowej i gimnazjum. Młodzież pochodziła z różnych rodzin: rozbitych, niewydolnych wychowawczo, z rodzin borykających z kłopotami finansowymi – z bezrobociem.

Wychowankowie dzięki zajęciom w świetlicy podnosili swój poziom intelektualny, mieli możliwość rozwoju relacji społecznych, uczyli się działań przedsiębiorczych i gospodarności za wspólne dobro.

Wychowawcy szczególną uwagę zwracali na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. Dzieci mogły liczyć na wyrozumiałość względem ich problemów, akceptację i pomoc dostosowaną do potrzeb. Rozwiały własne talenty, między innymi w zajęciach manualnych, plastycznych, sportowe podczas gier i zabaw ruchowych.

Świetlica w 2013 r., jak w latach poprzednich starała się zapewnić wychowankom opiekę wychowawczą. Wychowawcy pracowali nad wyrobieniem właściwych cech charakteru oraz nawyków kulturalnego zachowania się. Pomagali w rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań oraz przygotowali do racjonalnego spędzania czasu wolnego.

Cały rok w świetlicy opracowywana była tematyka zajęć, w rozbiciu na poszczególne tygodnie, miesiące roku kalendarzowego. Organizowano szereg imprez okolicznościowych m.in.:

- Dzień Babci i Dziadka,

- sprzątanie Świata,

- Walentynki,

- Dzień Kobiet,

- Dzień Matki i Ojca,

- Pierwszy Dzień Wiosny,

- Dzień Dziecka,

- Dzień Edukacji Narodowej,

- Zajączek,

- Andrzejki,

- Mikołajki,

- Boże Narodzenie (Jasełka),

- urodziny wychowanków.

W ciągu całego roku 2013 wychowankowie uczestniczyli w zajęciach rozwijających umiejętności manualne (malowanie farbami, rysowanie), rozbudzali zainteresowania czytelnicze (wiersze, konkursy), relaksowali się poprzez muzykę, oglądanie filmów, spacery, zabawy na świeżym powietrzu), wzbogacili ekspresję twórczą (prowadzenie kroniki). Raz w tygodniu dzieci uczestniczyły w zajęciach sportowych na hali. Podczas zajęć dzieci kształtowały sprawność fizyczną, uczyły się zdrowego współzawodnictwa.

W trakcie zajęć zwrócono szczególną uwagę na bezpieczeństwo dzieci.

Świetlica opiekuńcza prowadziła także zajęcia komputerowe. Miały one na celu podniesienie kultury osobistej wychowanków oraz przygotowanie ich do świadomego o prawidłowego korzystania, mając na względzie, nowe technologie informatyczne.

W okresie ferii i wakacji zorganizowano wyjazd na basen do Parku Wodnego „Jan”
w Darłówku, multikina w Słupsku i do Paprot, gdzie czekała dzieci zabawa w labiryntach, zdobywanie labiryntowej wieży, paprockie zwierzaki, labiryntowe szachy, zdobywanie piaskowej góry i mega wielkie bańki mydlane. Były też lody, kebab i pieczenie kiełbasek na polanie połączonych z zabawą. Najprzyjemniejszą częścią wakacji jak co roku była kolonia letnia w Czorsztynie.

Wielką niespodzianką dla kilku wychowanków świetlicy był udział w konkursie „Czysta woda zdrowia doda” organizowana przez Bibliotekę Publiczną w sławnie. Celem konkursu była promocja zachowań proekologicznych, popularyzacja literatury o tematyce przyrodniczej i ekologicznej. Prace wykonane były różnymi technikami plastycznymi.

Przyznano nagrody i wyróżnienia naszym wychowankom.

7 grudnia 2013 r. w SDK odbył się X Koncert Integracyjno – Charytatywny Stowarzyszenia Akson ze Sławna prowadzącego warsztaty Terapii Zajęciowej.

Wychowankowie brali czynny udział w zajęciach a efektem tej pracy było przygotowanie przedstawienia, za co dostały obfite brawa.

Podczas zajęć socjoterapeutycznych oraz indywidualnych spotkań szczególny nacisk kładziony był na obniżenie poziomu agresji i frustracji wśród dzieci, oraz często rozwiązywania konfliktów między dziećmi pojawiającymi się na świetlicy. Szczególny nacisk kładziono również na zakaz używania przezwisk i wulgarnych słów.

Dzięki różnorodnej ofercie zajęć, dzieci zdobywały i rozwijały nowe zainteresowania, wyrabiając przy tym w sobie nawyk aktywnego spędzania czasu.

Podczas podwieczorków dzieci uczyły się zasad zdrowego żywienia.

Ramowe działania świetlicy skupiały się na rozmowach indywidualnych, zajęciach socjoterapeutycznych, spotkaniach grupowych oraz spotkaniach z kuratorami i rodzicami. Dzieci uczyły się m.in. sposobów radzenia ze złością, stresem, asertywności, swoimi sprawami i obowiązkami, współpracy w grupie, wyrażania i kontrolowania emocji i uczuć, porozumiewania się między sobą, rozpoznawania własnych i cudzych emocji, tolerancji, roli stereotypów i uprzedzeń.

Zajęcia na hali i na powietrzu były doskonałą alternatywą i odskocznią dla siedzącego stylu życia. Wobec długich godzin jakie uczeń spędza w szkolnej ławce lub przed komputerem są wskazaną formą relaksu, dostarczają dzieciom dużo radości, stwarzają możliwość odprężenia. Dlatego są szczególnie ważne i lubiane przez dzieci. Usprawniały koordynację ruchową u młodszych i starszych dzieci, rozwijały również koordynację wzrokową i ruchową.

Zajęcia w Świetlicy Opiekuńczej podnoszą u dzieci poziom intelektualny, dają możliwość rozwoju prawidłowych relacji społecznych, uczą odpowiedzialności za wspólne dobro. Wychowankowie mogą liczyć na wyrozumiałość względem ich problemów, akceptację i pomoc dostosowaną do potrzeb. Każdy wychowanek uczęszczający do świetlicy może liczyć na pomoc. Jest miejscem, w którym dzieci mogą pożytecznie spędzić czas wolny, rozwijać swoje zainteresowania, uzdolnienia.

Realizując zadania zlecone gminom w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych w 2013 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie dokonał wypłaty świadczeń w łącznej w kwocie:

                                                                                                                         3 009 333,00 zł

 1. zasiłek rodzinny 963 725,00 zł

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

 • rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka

 • opiekunowi faktycznemu dziecka

 • osobie uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony)

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:

 1. 18 roku życia

 2. nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia

 3. 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek przysługuje osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Od 1 listopada 2012 r. wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

 • 77,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;

 • 106,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;

 • 115,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia;

 1. dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka 58 000,00 zł

  Dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje jednorazowo w wysokości 1000 zł. Przysługuje on matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka. Dodatek przysługuje opiekunowi faktycznemu dziecka w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia, jeżeli nie został przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka. W przypadku wystąpienia o przysposobienie więcej niż jednego dziecka lub urodzenia więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu dodatek przysługuje na każde dziecko. Wniosek o dodatek składa się do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia.

  3. dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 143 933,00 zł

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje w wysokości 400 zł miesięcznie. Przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką, uprawnionemu do urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż przez okres:

 • 24 miesięcy kalendarzowych

 • 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu

 • 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności

  4. dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania 115 880,00 zł

Dodatek przysługuje w wysokości 170 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 340,00 zł na wszystkie dzieci. W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160 zł na wszystkie dzieci. Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:

 • drugi z rodziców dziecka nie żyje,

 • ojciec dziecka jest nieznany,

 • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone. Dodatek przysługuje również osobie uczącej się, jeżeli oboje rodzice osoby uczącej się nie żyją.

 5. dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia 11 040,00 zł

 6. dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia 46 640,00 zł

Dodatek przysługuje miesięcznie w wysokości 60 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia i 80 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.
Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:

 • do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności,

 • powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

7. dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 59 500,00 zł

Dodatek przysługuje raz w roku, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego, w wysokości 100 zł na dziecko. Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego. Dodatek przysługuje również na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne. Wniosek o wypłatę dodatku składa się do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne.

8. dodatek do zasiłku rodzinnego na pokrycie wydatków związanych z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła 4 500,00 zł

9. dodatek do zasiłku rodzinnego na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła 16 000,00 zł

Dodatek przysługuje przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego. Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie uczącej się:

 • w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności - w wysokości 90 zł miesięcznie na dziecko albo

 • w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej - w wysokości 50 zł miesięcznie na dziecko.

10. dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 95 760,00 zł

Dodatek przysługuje rodzinie wielodzietnej w wysokości 80 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego. Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka.

11. zasiłek pielęgnacyjny z tytułu niepełnosprawności 768 825,00 zł

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Zasiłek pielęgnacyjny wynosi 153 zł miesięcznie i przysługuje:

 • niepełnosprawnemu dziecku,

 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

 • osobie, która ukończyła 75 lat.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.

 

12. świadczenie pielęgnacyjne 437 678,00 zł

dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego 19 400,00 zł

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy(Dz.U. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo nad osobą legitymującą orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Od dnia 01/01/2013 r. do dnia 30/06/2013 r. świadczenie pielęgnacyjne przysługiwało w wysokości 520 zł miesięcznie.

Od dnia 01/07/2013 r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 620 zł. miesięcznie.

13. specjalny zasiłek opiekuńczy 8 320,00 zł

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788 i 1529) ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza obowiązującego kryterium dochodowego dla osób otrzymujących świadczenia rodzinne tj. kwoty 623,00 zł

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 520,00 zł. miesięcznie.

14. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 105 000,00 zł

Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka przyznaje się jednorazowo w wysokości 1000 zł na jedno dziecko. Zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka. Wniosek o wypłatę zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego - terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

15. składka na ubezpieczenia emerytalno-rentowe 155 132,00 zł.

Realizując zadania zlecone gminom w zakresie wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego w 2013 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie dokonał wypłaty świadczeń w łącznej kwocie: 910 114 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.

Świadczenia alimentacyjne przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza 725 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie przekazał dłużnikom alimentacyjnym informacje o przyznaniu osobie uprawnionej świadczeń a funduszu alimentacyjnego oraz informację o wysokości zobowiązań wobec Skarbu Państwa. Wszczęte zostały również z urzędu postępowania w przedmiocie ustalenia wysokości zobowiązań w stosunku do Funduszu Alimentacyjnego. Łączna liczba działań podjętych wobec dłużników alimentacyjnych wyniosła 912.

Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń alimentacyjnych osobie uprawnionej, łącznie z ustawowymi odsetkami. Suma wpłat dokonanych przez dłużników alimentacyjnych na poczet należności z tytułu otrzymanych przez osoby uprawnione świadczeń alimentacyjnych wyniosła 107 806,74 zł.

Informacja dot. wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych w 2013 roku.

 

Lp.

Nazwa zasiłku/działania

Liczba świadczeń/działań

Wartość

1.

Świadczenie alimentacyjne.

2 265

910 114 zł

2.

Działania podjęte wobec dłużników alimentacyjnych, w tym:

a) informacja o działaniach i efektach,

b) informacja o dłużniku i jego zobowiązaniach wobec Skarbu Państwa,

c) wezwanie na wywiad alimentacyjny,

d) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wobec dłużnika alimentacyjnego,

e) decyzja o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych

f) poinformowanie powiatowego urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika,

g) przekazanie informacji gospodarczej do biura informacji gospodarczej,

h) wystąpienie o zatrzymanie prawa jazdy

i) złożenie wniosku o prokuratury o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 Kodeksu Karnego

j) wystąpienie o zwrot zatrzymanego prawa jazdy.

912

 

104

144

 

136

203

 

 

40

 

 

51

 

 

185

 

24

24

 

 

1

 

3.

Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tyt. wypłaconych świadczeń alimentacyjnych.

159

107 806,74 zł

 

 

 

 

 


 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aniela Szwajkosz 22-04-2014 11:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-04-2014
Ostatnia aktualizacja: Aniela Szwajkosz 12-07-2016 09:32