Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie grupowego oraz indywidualnego wsparcia psychologicznego

                                                                                                                                                                                 Sławno, dnia 25 kwietnia 2014 roku


 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na przeprowadzenie grupowego oraz indywidualnego wsparcia psychologicznego podnoszącego kompetencje życiowe i umiejętności społeczno -zawodowe umożliwiające docelowo powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową

Zapytanie realizowane jest w ramach projektu „Szansa na rozwój” Podziałanie 7.1.1- Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Zamawiający:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie

ul. Mielczarskiego 1

76- 100 Sławno

NIP 839-20-35-640

1. Tryb udzielania zamówienia:

1.1. Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm). realizowanego w ramach projektu systemowego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławnie.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

2.1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć grupowych oraz indywidualnych konsultacji z psychologiem podnoszących kompetencje życiowe i umiejętności społeczno -zawodowe umożliwiające docelowo powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową jako etapu w realizacji projektu „Szansa na rozwój”. Zleceniobiorca zobowiązany będzie do pracy z grupą 14 osób, w tym 4 osobami niepełnosprawnymi, którzy są beneficjentami projektu "Szansa na rozwój" w zakresie wsparcia psychologicznego.

2.2. Zajęcia powinny mieć charakter warsztatów oraz indywidualnych i grupowych spotkań z wykorzystaniem aktywnych metod nauczania , które pozwolą na umiejętne zastosowanie zdobytej wiedzy w rozwiązywaniu konkretnych problemów.

2.3. Liczba uczestników: 14 Beneficjentów Ostatecznych zamieszkałych na terenie miasta Sławno, zakwalifikowanych przez Zamawiającego do udziału w ramach projektu „Szansa na rozwój”.

2.4. Wymiar czasowy usługi : według oferty przygotowanej przez Oferenta, która podlegać będzie ocenie pod względem ilości godzin, zakresu tematycznego i oferowanej ceny nie mniej jednak niż 84 godziny.

2.5. Zamawiający przewiduje przeprowadzenie jednych grupowych zajęć warsztatowych w promieniu 100 km od miejsca zamieszkania uczestników projektu, według odrębnego programu warsztatów przygotowanego przez Oferenta, stanowiącego załącznik do oferty, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. Warsztaty mają mieć na celu integrację grupy, a także samopoznanie i samoakceptację, poznanie i akceptację innych osób oraz doskonalenie relacji interpersonalnych z ludźmi, które skutkować będą większą aktywnością w poszukiwaniu zatrudnienia. Warsztaty wyjazdowe powinny sprzyjać zdobywaniu i udoskonalaniu umiejętności społecznych i właściwości we współżyciu z ludźmi (otwartości, szczerości, poczucia humoru, życzliwości), rozwijać mają również współpracę w tworzeniu grupy partnerskiej.

2.6. Wykonawca będzie zobowiązany do:

  • prowadzenia odpowiedniej dokumentacji i list obecności,

  • przygotowanie ankiety do akceptacji przez zamawiającego oraz przeprowadzenie jej na wstępie i po przeprowadzeniu warsztatów,

  • stałej współpracy z Zamawiającym (także przy wykonywaniu zadań w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego)

  • systematycznej oceny postępów uczestników kursu,

3. Zamawiający nie dopuszcza powierzenia w części lub w całości zamówienia podwykonawcom.

4. Termin wykonania zamówienia:

4.1. Termin wykonania zamówienia: w okresie od maja do listopada 2014 roku zgodnie z ustalonym planem i harmonogramem.

5. Opis sposobu przygotowania oferty:

5.1. Oferent powinien stworzyć ofertę cenową na formularzu załączonym do niniejszego zapytania, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Oferowana cena powinna zawierać wszystkie koszty.

5.2. Dodatkowymi załącznikami do oferty (przygotowanymi przez Wykonawcę/Oferenta) powinny być: program warsztatów wyjazdowych oraz program wsparcia w ujęciu godzinowym wraz z przedstawionym harmonogramem zajęć zakresem omawianych tematów. Załącznik ten podlegać będzie ocenie.

5.3. Oferta powinna być : opatrzona pieczątką firmową z czytelnym podpisem oferenta, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu/faxu, numer NIP, być parafowana na każdej stronie (jeśli nie jest to strona kończąca ofertę).

5.4. Oferta powinna zawierać także

5.4.1. CV wraz z opisem doświadczenia w pracy z grupą beneficjentów ośrodków pomocy społecznej

5.4.2. dokumenty potwierdzające uprawnienia do wykonywania określonych działalności lub czynności

6. Miejsce i termin składania ofert:

6.1. Ofertę należy złożyć do dnia 12 maja 2014 roku listownie, kurierem lub osobiście do godziny 15.00 do siedziby Zamawiającego według danych teleadresowych zamieszczonych poniżej:

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie

ul. Mielczarskiego 1

76- 100 Sławno

tel./fax:(59) 810-54-52

E-mail: mops_slawno@pro.onet.pl

6.2. Oferty otrzymane po terminie zostaną odesłane do Oferentów bez ich rozpatrywania. Otrzymanie od wykonawcy oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron.

6.3. Oferent przed upływem terminu składania ofert może zmienić lub wycofać ofertę.

6.4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej www.bip.mops.slawno.pl

7. Ocena ofert

7.1. Ocena ofert zostanie dokonana do dnia 13 maja 2014 roku. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi oferentów telefonicznie/za pośrednictwem faxu lub listownie. Zamawiający dokona oceny oferty biorąc pod uwagę:

7.1.1. cenę

7.1.2. doświadczenie oraz wykształcenie

8. Dodatkowe informacje

8.1. Dodatkowych informacji udziela Piotr Janiak – Specjalista ds obsługi finansowej projektu tel./fax (59) 810-54-52

 

9. Załączniki do oferty:

 

9.1. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Zapytanie realizowane jest w ramach projektu "Szansa na rozwój" Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Szymczewski 07-04-2014 07:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Janiak 25-04-2014
Ostatnia aktualizacja: Piotr Janiak 29-04-2014 08:24