Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

     

 

Sławno, dnia 4 kwietnia 2014 roku

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na przeprowadzenie indywidualnego i grupowego wsparcia socjoterapeutycznego dla 14 osobowej grupy bezrobotnych w ramach projektu „Szansa na rozwój” Podziałanie 7.1.- Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm). realizowanego w ramach projektu systemowego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławnie.

 

 1. Przedmiot zamówienia:

 • Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć socjoterapeutycznych, które mają służyć poznaniu różnorodnych zagadnień pozwalających uczestnikom lepiej funkcjonować społecznie i radzić sobie z problemami: uczeniu się rozpoznawania emocji, poznania mechanizmów uzależnień, poznaniu zasad dobrej komunikacji, uczeniu się pełnienia określonych ról społecznych. Dodatkowo przewiduje się zorganizowanie warsztatów teatralno-dramowych.

 • Zajęcia powinny mieć charakter warsztatowy z wykorzystaniem aktywnych metod nauczania, które pozwolą na umiejętne zastosowanie zdobytej wiedzy w rozwiązywaniu konkretnych problemów.

 • Liczba uczestników: 14 Beneficjentów Ostatecznych, w tym 4 osoby niepełnosprawne, zakwalifikowanych przez Zamawiającego do udziału w ramach projektu „Szansa na rozwój”

 • Termin realizacji: w okresie od maja do listopada 2014 roku zgodnie z ustalonym planem i harmonogramem.

 • Wymiar czasowy: łączna ilość godzin szkolenia wynosi: 92 godziny (42h zajęć grupowych, w tym 8h poza miejscem zamieszkania oraz 42h zajęć indywidualnych). Dodatkowo Oferent zobowiązany jest do zorganizowania 8h warsztatów teatralno-dramowych poza miejscem zamieszkania Beneficjentów, w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

 • Miejscem realizacji warsztatów będą sale udostępnianie przez Zamawiającego w jego siedzibie. Ponadto Oferent zobowiązuję się do przeprowadzenia jednych zajęć w wymiarze 8h w promieniu 100 km od miejsca zamieszkania.

 • Wykonawca będzie zobowiązany do prowadzenia odpowiedniej dokumentacji, list obecności oraz stałej współpracy z Zamawiającym, systematycznej oceny postępów uczestników warsztatów.

 

2. Opis sposobu przygotowania oferty:

 

 • Oferent powinien stworzyć ofertę cenową na formularzu załączonym do niniejszego zapytania, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Oferowana cena powinna zawierać wszystkie koszty.

 • Dodatkowymi załącznikami do oferty (przygotowanymi przez Wykonawcę/Oferenta) powinny być: program warsztatów wyjazdowych oraz program wsparcia w ujęciu godzinowym wraz z przedstawionym harmonogramem zajęć zakresem omawianych tematów. Załącznik ten podlegać będzie ocenie.

 • Oferta powinna być : opatrzona pieczątką firmową z czytelnym podpisem oferenta, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu/faxu, numer NIP, być parafowana na każdej stronie (jeśli nie jest to strona kończąca ofertę).

 • Oferta powinna zawierać także

- CV wraz z opisem doświadczenia w pracy z grupą beneficjentów ośrodków pomocy społecznej

- dokumenty potwierdzające uprawnienia do wykonywania określonych działalności lub czynności

3. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia 24 kwietnia 2014 roku do godziny 15.00 listownie, faxem, mailem lub osobiście według załącznika numer 1 w siedzibie Zamawiającego:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie

ul. Mielczarskiego 1

76- 100 Sławno

tel./fax:(059) 810-54-52

E-mail: mops_slawno@pro.onet.pl

Oferty otrzymane po terminie nie zostaną rozpatrzone przez Zleceniobiorcę. Otrzymanie od wykonawcy oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron.

4. Ocena ofert

 • Ocena ofert zostanie dokonana do dnia 25 kwietnia 2014. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów telefonicznie/za pośrednictwem faxu lub listowanie. Zamawiający dokona oceny oferty biorąc pod uwagę:

- cenę

- doświadczenie oraz wykształcenie

 

Osobą do kontaktu i udzielania odpowiedzi jest:

Piotr Janiak

specjalista ds. obsługi finansowej projektu „Szansa na rozwój”

tel./fax (059) 810-54-52

piotrjaniak88@o2.pl

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Szymczewski 07-04-2014 07:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-04-2014
Ostatnia aktualizacja: Rafał Szymczewski 07-04-2014 07:45