Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

 

Sławno: Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów, kursów i szkoleń w ramach realizowanego projektu systemowego pn. Szansa na rozwój Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Numer ogłoszenia: 323848 - 2013; data zamieszczenia: 12.08.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Mielczarskiego 1, 76-100 Sławno, woj. zachodniopomorskie, tel. 59 810 32 90, faks 59 810 5452.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.mops.slawno.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów, kursów i szkoleń w ramach realizowanego projektu systemowego pn. Szansa na rozwój Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów, kursów i szkoleń w ramach realizowanego projektu systemowego pn. Szansa na rozwój, z podziałem na części:.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

 • Zamawiający, w przypadku zaistnienia okoliczności wynikających z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających do 50% wartości zamówienia podstawowego

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.53.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 13.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności będzie spełniony jeżeli Wykonawca przedłoży podpisane Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 do SIWZ do którego dołączy dokumenty potwierdzające spełnianie warunków. W przypadku kursu Operator/kierowca wózków widłowych z wymianą butli gazowych - posiada Certyfikat uprawniający do prowadzenia kursu Wózka jezdniowego z napędem silnikowym i certyfikat bezpiecznej wymiany butli gazowych, oraz znajduje się w wykazie firm uprawnionych do prowadzenia szkoleń Kierowca wózków jezdniowych ODK w Mysłowicach oraz posiada program uzgodniony przez Urząd Dozoru Technicznego w Gliwicach.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca powinien posiadać doświadczenie zawodowe niezbędne do wykonania przedmiotu danej części zamówienia, tj. wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonał co najmniej 2 szkolenia obejmujące grupę nie mniejszą niż 5 osób, którego zakres jest zgodny z przedmiotem danej części zamówienia (załącznik nr 5 do SIWZ)

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia będzie spełniony jeżeli wykonawca wykaże w załączniku nr 4 do SIWZ, że dysponuje osobami, które posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, dla poszczególnych części: 1. Elementy wizażu, stylizacji i autoprezentacji oraz praktyczne warsztaty z profesjonalną kosmetyczką i fryzjerem - będzie spełniony jeżeli osoba prowadząca kurs wykaże się dyplomem o specjalności kosmetologii i jako wykładowca (trener nauczyciel) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wykonał co najmniej 2 usługi tożsame lub odpowiadające przedmiotowi zamówienia (1 usługa oznacza wykonanie grupowej usługi szkoleniowej dla co najmniej 5 osób) potwierdzone referencjami oraz dysponuje osobą, która posiada dyplom czeladniczy lub mistrzowski w zawodzie fryzjera i w okresie 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonał co najmniej 2 usługi tożsame lub odpowiadające przedmiotowi zamówienia. (1 usługa oznacza wykonanie usługi dla co najmniej 5 osób) potwierdzone referencjami. 2. Operator wózków widłowych z wymianą butli gazowych - będzie spełniony, jeżeli dysponuje osobami z kwalifikacjami zawodowymi, posiadającymi Certyfikat Ośrodka Doskonalenia Kadr Ministerstwa Gospodarki w Mysłowicach, które w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wykonały co najmniej 2 usługi tożsame lub odpowiadające przedmiotowi zamówienia (1 usługa oznacza wykonanie grupowej usługi szkoleniowej dla co najmniej 5 osób) potwierdzone referencjami. 3. Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych - będzie spełniony, jeżeli dysponuje osobami z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi i specjalistami z zakresu usług opiekuńczych, które w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wykonały co najmniej 2 usługi tożsame lub odpowiadające przedmiotowi zamówienia (1 usługa oznacza wykonanie grupowej usługi szkoleniowej dla co najmniej 5 osób) potwierdzone referencjami. 4. Warsztaty prawne - będzie spełniony jeżeli osoba prowadząca warsztaty wykaże się dyplomem ukończenia studiów wyższych o specjalności prawo i jako trener (wykładowca, nauczyciel) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wykonał co najmniej 2 usługi tożsame lub odpowiadające przedmiotowi zamówienia (1 usługa oznacza wykonanie grupowej usługi szkoleniowej dla co najmniej 5 osób) potwierdzone referencjami.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek posiadania odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej będzie spełniony jeżeli Wykonawca przedłoży podpisane Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykaz przeprowadzonych kursów, warsztatów lub szkoleń zgodnych z przedmiotem danej części zamówienia z podaniem ilości osób w każdym z warsztatów lub szkoleń wraz z referencjami potwierdzającymi że zostały wykonane należycie ich zakres był zgodny z przedmiotem danej części zamówienia oraz wskazującymi ilość osób w każdym z wykazanych kursów warsztatów lub szkoleń (wzór załącznik nr 5 do SIWZ); Wykaz osób posiadających niezbędne kwalifikacje i doświadczenie zawodowe wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dana osoba wykonała minimum 2 szkolenia dla co najmniej 5 osób i temat szkolenia był zgodny z przedmiotem danej części zamówienia (wzór załącznik nr 4 do SIWZ); Zaświadczenie o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy, właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 50

 • 2 - Ilość przeprowadzonych kursów lub szkoleń - 50

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Zawarta umowa może ulec zmianie w przypadku: a)Zmiany liczby uczestników szkolenia/warsztatów będącej wynikiem powstania uzasadnionych potrzeb szkoleniowych zgłaszanych przez zainteresowane osoby, lecz nie więcej niż o 2 osoby; b)Zmiany osób prowadzących kurs/szkolenie/warsztaty, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; c)Zmiany terminu realizacji szkolenia bądź warsztatów; W przypadku zmiany liczby uczestników szkolenia/warsztatów Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie pomniejszone o nieponiesione koszty zmienne(koszty przygotowania materiałów szkoleniowych, obsługi administracyjnej kursu/warsztatów oraz koszty zajęć indywidualnych które się nie odbyły). Zmiana osób prowadzących szkolenia/warsztaty nie może skutkować pogorszeniem ich poziomu. Wykonawca jest obowiązany zapewnić kontynuację szkolenia/warsztatów przez osoby prezentujące nie gorszy poziom dydaktyczny niż prezentowany przez osoby pierwotnie wskazane. Wykonawca musi uzyskać akceptację Zamawiającego dla osób, które zastąpią osoby pierwotnie wskazane przed dokonaniem zamiany osób prowadzących kurs/warsztaty/szkolenie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.mops.slawno.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Mielczarskiego 1 76-100 Sławno Tel.: 59 810 54 52 Fax: 59 810 54 52 e-mail: mops_slawno@pro.onet.pl..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.08.2013 godzina 10:00, miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Mielczarskiego 1 76-100 Sławno, pokój 119..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt Szansa na rozwój finansowany jest z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Elementy wizażu, stylizacji i autoprezentacji oraz praktyczne warsztaty z profesjonalną kosmetyczką i fryzjerem.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia z zakresu wizażu i stylizacji, obejmujące zajęcia z zakresu budowania wizerunku uczestników projektu, kreowania sposobu zachowania się, kreowania wyglądu zewnętrznego i autoprezentacji oraz praktyczne zajęcia z fryzjerem i kosmetyczką obejmujące strzyżenie, modelowanie i dobór makijażu. Zajęcia powinny obejmować takie tematy, jak: kreowanie wizerunku i zasady skutecznej autoprezentacji, komunikacja werbalna i niewerbalna, wizaż, dobór i stylizacja stroju, techniki i sztuka makijażu, pielęgnacja cery, zajęcia teoretyczne i praktyczne z fryzjerem i kosmetyczką - dobór i wykonanie fryzury dla każdej z osób, strzyżenie z modelowaniem, dobór makijażu..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 13.12.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 50

  • 2. Ilość przeprowadzonych kursów lub szkoleń - 50


 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Operator/kierowca wózków widłowych z wymianą butli gazowych.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: W ramach programu kursu zostaną zrealizowane takie zagadnienia, jak: typy stosowanych wózków jezdniowych, budowa wózków jezdniowych, czynności kierowcy przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończeniu pracy, wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa, wiadomości z zakresu BHP, wiadomości o dozorze technicznym, wiadomości związane z wymianą butli gazowych, wymiana butli gazowych , zajęcia praktyczne określone stosownymi przepisami. Kurs kończy się państwowym egzaminem Urzędu Dozoru Technicznego i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu. Zaświadczenie musi być zgodne z rozporządzeniem MEN..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 13.12.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 50

  • 2. Ilość przeprowadzonych kursów lub szkoleń - 50


 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Kurs opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych dla uczestników projektu systemowego Szansa na rozwój. W ramach programu kursu zostaną zrealizowane takie zagadnienia, jak: rola i zadania opiekuna osób, formy opieki i pomocy ludziom starszym i niepełnosprawnym, zasady prawidłowego żywienia ludzi chorych , starszych i niepełnosprawnych, proces starzenia się organizmu człowieka, postawa wobec uczuć i sposobu zachowania pielęgnowanej osoby, profilaktyka odleżyn oraz skutków długotrwałego unieruchomienia, problemy opieki chorych niepełnosprawnych, pielęgnacja chorych w podeszłym wieku, proces rehabilitacji, pierwsza pomoc w geriatrii, wybrane zagadnienia farmakoterapii. Podany został minimalny zakres programowy wskazując tym samym na zagadnienia, które winny zostać podjęte podczas szkolenia z możliwością ich rozszerzenia..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 13.12.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 50

  • 2. Ilość przeprowadzonych kursów lub szkoleń - 50


 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Warsztaty prawne.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów prawnych dla uczestników projektu systemowego Szansa na rozwój. W ramach warsztatów zostaną zrealizowane takie zagadnienia, jak: prawo pracy, prawo rodzinne, przepisy dotyczące osób bezrobotnych i niepełnosprawnych oraz prawo administracyjne. Podany został minimalny zakres programowy wskazując tym samym na zagadnienia, które winny zostać podjęte podczas szkolenia z możliwością ich rozszerzenia..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 13.12.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 50

  • 2. Ilość przeprowadzonych kursów lub szkoleń - 50


 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aniela Szwajkosz 12-08-2013 10:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-08-2013
Ostatnia aktualizacja: - 12-08-2013 10:23