Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Sławno: Zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych w ramach projektu Szansa na rozwój Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Sławno: Zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych w ramach projektu Szansa
na rozwój Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki
pomocy społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Numer ogłoszenia: 75871 - 2013; data zamieszczenia: 14.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Mielczarskiego 1, 76-100
Sławno, woj. zachodniopomorskie, tel. 59 810 32 90, faks 59 810 5452.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.mops.slawno.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie i przeprowadzenie
usług szkoleniowych w ramach projektu Szansa na rozwój Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i
upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zorganizowanie i
przeprowadzenie usług szkoleniowych dla 19 beneficjentów projektu Szansa na rozwój
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy
społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego, z podziałem na części..
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
• Zamawiający, w przypadku zaistnienia okoliczności wynikających z art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy, przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających do 50% wartości
zamówienia podstawowego
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.57.00.00-0.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
29.11.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Wykonawca powinien posiadać doświadczenie zawodowe niezbędne do wykonania
przedmiotu danej części zamówienia, tj. wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed
dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonał co najmniej 2
szkolenia obejmujące grupę nie mniejszą niż 10 osób, którego zakres jest zgodny z
przedmiotem danej części zamówienia;(załącznik nr 5 do SIWZ).
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia będzie
spełniony jeżeli wykonawca wykaże w załączniku nr 4 do SIWZ, że dysponuje
osobami, które posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Warunek posiadania odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej będzie
spełniony jeżeli Wykonawca przedłoży podpisane Oświadczenie o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu - (załącznik nr 2 do SIWZ )
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w
art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert;
• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie
należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Wykaz przeprowadzonych warsztatów lub szkoleń zgodnych z przedmiotem danej części
zamówienia z podaniem ilości osób w każdym z warsztatów lub szkoleń wraz z referencjami
potwierdzającymi że zostały wykonane należycie ich zakres był zgodny z przedmiotem danej
części zamówienia oraz wskazującymi ilość osób w każdym z wykazanych kursów warsztatów lub
szkoleń (wzór załącznik nr 5 do SIWZ); Wykaz osób posiadających niezbędne kwalifikacje i
doświadczenie zawodowe wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dana osoba wykonała
minimum 2 szkolenia dla co najmniej 10 osób i temat szkolenia był zgodny z przedmiotem danej
części zamówienia (wzór załącznik nr 4 do SIWZ); Zaświadczenie o wpisie do rejestru instytucji
szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy, właściwy ze względu na siedzibę
instytucji szkoleniowej;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
• 1 - Cena - 50
• 2 - ilość przeprowadzonych warsztatów lub szkoleń - 50
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
Zawarta umowa może ulec zmianie w przypadku: a)Zmiany liczby uczestników
szkolenia/warsztatów będącej wynikiem powstania uzasadnionych potrzeb szkoleniowych
zgłaszanych przez zainteresowane osoby, lecz nie więcej niż o 3 osoby; b)Zmiany osób
prowadzących szkolenie/warsztaty, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
c)Zmiany terminu realizacji szkolenia bądź warsztatów; W przypadku zmiany liczby uczestników
szkolenia/warsztatów Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie pomniejszone o nieponiesione
koszty zmienne(koszty przygotowania materiałów szkoleniowych, obsługi administracyjnej
kursu/warsztatów oraz koszty zajęć indywidualnych które się nie odbyły). Zmiana osób
prowadzących szkolenia/warsztaty nie może skutkować pogorszeniem ich poziomu. Wykonawca
jest obowiązany zapewnić kontynuację szkolenia/warsztatów przez osoby prezentujące nie gorszy
poziom dydaktyczny niż prezentowany przez osoby pierwotnie wskazane. Wykonawca musi
uzyskać akceptację Zamawiającego dla osób, które zastąpią osoby pierwotnie wskazane przed
dokonaniem zamiany osób prowadzących warsztaty/szkolenia.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.bip.mops.slawno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej ul. Mielczarskiego 1 76-100 Sławno Tel.: 59 810 54 52 Fax: 59 810 54 52 email:
mops_slawno@pro.onet.pl.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
27.05.2013 godzina 10:00, miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Mielczarskiego 1 76-
100 Sławno, pokój 119.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze
środków Unii Europejskiej: Projekt systemowy Szansa na rozwój realizowany w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowany z Europejskiego Funduszu
Społecznego..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na
sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Trening kompetencji i umiejętności społecznych z trzydniowymi
warsztatami poza miejscem zamieszkania beneficjentów..
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest przeprowadzenie zajęć grupowych oraz indywidualnych konsultacji z
socjoterapeutą podnoszących kompetencje życiowe i umiejętności społeczno -zawodowe
umożliwiające docelowo powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i
aktywizację zawodową jako etapu w realizacji projektu Szansa na rozwój. Zleceniobiorca
zobowiązany będzie do pracy z grupą osób , którzy są beneficjentami projektu Szansa na
rozwój w zakresie wsparcia socjoterapeutycznego. Zajęcia powinny mieć charakter
warsztatów oraz indywidualnych i grupowych spotkań z wykorzystaniem aktywnych metod
nauczania , które pozwolą na umiejętne zastosowanie zdobytej wiedzy w rozwiązywaniu
życiowych problemów. Dodatkowo zorganizowanie zajęć w trakcie trwania trzydniowych
warsztatów poza miejscem zamieszkania uczestników projektu, w dniach 14-16 czerwca
2013r., według odrębnego programu przygotowanego przez Oferenta, obejmującego m.in. 8
godzin warsztatów socjoterapeutycznych, 8 godzin warsztatów teatralno-dramowych oraz 6
godzin wieczoru integracyjnego z grami i zabawami przy muzyce..
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.57.00.00-0.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.11.2013.
• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
• 1. Cena - 50
• 2. ilość przeprowadzonych warsztatów lub szkoleń - 50
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Warsztaty nauki planowania udanego życia wraz z jednodniowym
wyjazdem do Trójmiasta..
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: W ramach warsztatów
zrealizowane zostaną następujące moduły: Moduł nr 1 - kurs pierwszej pomocy
przedmedycznej (12 h) Moduł nr 2 - zasady racjonalnego gospodarowania budżetem (6 h)
Moduł nr 3 - zarządzanie czasem i pracą własną (20 h) Moduł nr 4 - warsztaty w dziedzinie
rozwoju osobistego - edukacja kulturalna i ekologiczna (12h) Dodatkowo w ramach modułu
nr 4 zamawiający przewiduje jednodniowy wyjazd do Trójmiasta, według odrębnego
programu przygotowanego przez Oferenta, stanowiącego załącznik nr 1 do oferty, w
terminie wskazanym przez Oferenta - zgodnie z załącznikiem do części nr 2 w SIWZ.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.57.00.00-0.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.11.2013.
• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
• 1. Cena - 50
• 2. ilość przeprowadzonych warsztatów lub szkoleń - 50

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aniela Szwajkosz 14-05-2013 14:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-05-2013
Ostatnia aktualizacja: Aniela Szwajkosz 14-05-2013 14:56