Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W CZĘŚCI 1

 

 

Człowiek- najlepsza inwestycja

Projekt „Szansa na rozwój” współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Sławno, dnia 25 kwietnia 2013r.

 

....................................................

(pieczątka komórki organizacyjnej)

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych w ramach projektu Szansa na rozwój Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w części nr 1 - Trening kompetencji i umiejętności społecznych z trzydniowymi warsztatami poza miejscem zamieszkania beneficjentów.

 

Zamawiający zawiadamia, że unieważnia niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

 

Uzasadnienie unieważnienia: W niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

1. Instytut Badawczo-Szkoleniowy spółka z o.o. ul. Artyleryjska 3k, 10-165 Olsztyn

Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów  - poprawnego wypełnienia załączników do SIWZ, przedstawienia aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert oraz przedstawienie informacji o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej (art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych).

 

Wykonawca nie udzielił odpowiedzi na wezwanie z dnia 19.04.2013 r. do uzupełnienia złożonej dokumentacji, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 Ustawy Prawo zamówień Publicznych jego oferta została wykluczona i odrzucona.

2. Prywatne Centrum Edukacyjne "Marmołowski", ul 11 listopada 1, 77-100 Bytów

Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów  - poprawnego wypełnienia załączników do SIWZ – wyszczególnienie przeprowadzonych kursów i szkoleń dla każdej z części, wyszczególnienia uprawnień osób realizujących daną cześć zamówienia oraz przedstawienie referencji dla osób uprawnionych do prowadzenia zajęć oraz uzupełnienia podpisów osób uprawnionych.

Wykonawca nie udzielił odpowiedzi na wezwanie z dnia 19.04.2013 r. do uzupełnienia złożonej dokumentacji, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 Ustawy Prawo zamówień Publicznych jego oferta została wykluczona i odrzucona.

3. Psychoprofilaktyka Edukacja i Organizacja Szkoleń "Hawa" Henryk Zabrocki, ul. Koszalińska 1 l. 2 , 76-010 Polanów

Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów  - aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert oraz zaświadczenia o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy, właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.

Wykonawca udzielił odpowiedzi na wezwanie z dnia 19.04.2013 r. do uzupełnienia złożonej dokumentacji i przedstawił dokumenty niezgodne z terminem składania ofert. Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 Ustawy Prawo zamówień Publicznych jego oferta została wykluczona i odrzucona.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aniela Szwajkosz 25-04-2013 09:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-04-2013
Ostatnia aktualizacja: Aniela Szwajkosz 25-04-2013 09:56