Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Sprawozdanie za rok 2012

Sprawozdanie

z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie za rok 2012

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie swoją pracą dąży do przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Swym działaniem obejmuje osoby lub rodziny, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej i finansowej m. in. sieroctwa, ubóstwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo - wychowawcze, trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomani, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Prawo do świadczeń przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej. Od dnia 1 października 2012 r. dla osoby samotnie gospodarującej jest nim dochód nie przekraczający kwoty – 542 zł., natomiast dla osoby w rodzinie – kwota 456 zł.

Pomoc udzielana jest w formie rzeczowej i pieniężnej.

W 2012 roku ze świadczeń z pomocy społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławnie korzystało 815 rodziny. Najczęstszymi powodami przyznawanej pomocy było: bezrobocie, ubóstwo, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba.

Zasiłek okresowy – zasiłek ten wypłacany jest z powodu długotrwałej choroby, niepełnosprawności, bezrobocia, możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, rodziny a dochodem osoby lub rodziny.

Minimalna wysokość zasiłku 20 zł.

Z zasiłków okresowych w 2012 r. korzystało 184 rodziny na łączną kwotę 320 926 zł, z tego dotacja z budżetu państwa wyniosła 320 193 zł, a środki własne 733zł.

Zasiłek celowy i w naturze – zasiłek ten przyznawany jest w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby życiowej.

Z zasiłków celowych korzystało 180 rodzin na łączna kwotę 38 364 zł, w tym przyznano 18 zasiłków celowych specjalnych na kwotę 4 310 zł. Zasiłek celowy specjalny przyznawany jest osobom lub rodzinom w szczególnie uzasadnionych przypadkach, które przekroczyły kryterium dochodowe osoby lub rodziny.

Zasiłek stały – przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowitej niezdolności do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej; oraz pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Minimalna wysokość zasiłku to 30 zł, maksymalna 529 zł.

W roku ubiegłym z tej formy świadczeń korzystało 42 osoby na łączną kwotę 152 603 zł.

Za 44 osoby korzystające z tych świadczeń opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne w łącznej wysokości 15 898 zł.

Ośrodek realizuje również rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w ramach którego prowadzi dożywianie dzieci i młodzieży w placówkach szkolno – wychowawczych (obiady dwudaniowe) oraz gorące jednodaniowe posiłki dla najuboższej części społeczeństwa miasta Sławna. Z posiłków w roku 2012 korzystało 582 osoby a koszt posiłków wyniósł 714 478 zł.

W ramach programu rządowego w miesiącu grudniu przyznano 131 świadczeń na zakup żywności na kwotę 139 242 zł oraz zakupiono 202 paczki świąteczne dla dzieci oraz 34 paczki żywnościowe dla dorosłych uzależnionych od alkoholu na łączną kwotę 26 270 zł.

W budynku Ośrodka funkcjonuje również stołówka,w której wydawane są gorące posiłki dla podopiecznych tutejszego Ośrodka. W minionym roku z tej formy pomocy korzystało ponad 250 osób. Liczba osób dożywianych w naszej stołówce ciągle wzrastała wraz z ogłaszanymi co rocznie przetargami na dostarczanie jednodaniowych gorących posiłków do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie. Obecnie wydajemy ponad 300 posiłków dziennie.

Ośrodek pokrywa również koszty pobytu 9 osób w domach pomocy społecznej, m.in. w Parsowie, Żydowie, Cetuniu. Ogólny koszt tych świadczeń wyniósł 158 382 zł. Jednocześnie tutejszy Ośrodek pokrywa również koszty związane z pobytem 3 osób bezdomnych z terenu miasta Sławna w schronisku w Gałowie. Ogólny koszt tych świadczeń w 2012 roku wyniósł 3 408 zł.

Przez cały 2012 rok Ośrodek zajmował się sprowadzaniem żywności z UE z Koszalińskiego Banku Żywności, która przydzielana była najuboższym mieszkańcom naszego miasta (około 800 rodzin). Ogólnie sprowadzono 41 848 ton żywności o łącznej wartości 121 025 zł.

Z schronienia w mieszkaniu interwencji kryzysowej dla ofiar przemocy domowej korzystały 2 rodziny w miesiącach: styczeń, luty oraz grudzień.

W celu poszerzenia działalności, Ośrodek pozyskuje pomoc rzeczową z zakładów pracy i przedsiębiorców. Pomoc ta skierowana jest na wsparcie mieszkańców w formie:

 1. drewna opałowego – ze ścinki drzew oraz drewno opałowe z zakładów Poldan i ABWood,

 2. organizacji wigilii dla 50 osób samotnych i bezdomnych,

 3. częściowego finansowania (sponsoringu) działalności Ośrodka Wsparcia dla Seniorów m.in. organizację Dni Seniora.

Utworzenie Klubu Integracji Społecznej zostało podyktowane koniecznością stworzenia kompleksowego wsparcia dla osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wyposażony jest on w pełni w sprzęt multimedialny, stanowiska komputerowe. Otwarty jest na potrzeby lokalnego środowiska a zakres świadczonych usług dostosowany jest do potrzeb wszystkich grup ryzyka.

Działalność Klubu polega na :

a/ prowadzeniu pracy socjalnej w ramach reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych zjawiskiem wykluczenia społecznego,

b/ tworzeniu indywidualnych Planów Pomocy,

c/ organizowaniu działań o charakterze terapeutycznym i edukacyjnym,

d/ kształtowaniu umiejętności w zakresie kompetencji społecznych,

e/ propagowaniu edukacji nieformalnej i samokształcenia,

f/ udzielaniu wsparcia samo organizującym się grupom osób o podobnych problemach życiowych,

g/ kształtowaniu postawy samodzielności w poszukiwaniu zatrudnienia oraz poruszania się po rynku pracy,

h/ przywracanie i podwyższanie kwalifikacji zawodowych uczestników zajęć,

i/ rozpoznawanie możliwości zatrudnienia na lokalnym rynku pracy, udzielanie informacji osobom bezrobotnym o możliwości zatrudnienia, uzyskania lub uzupełnienia kwalifikacji oraz przekwalifikowania zawodowego,

j/ propagowanie działań woluntarystycznych,

k/ propagowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego, w tym promowanie rodzinnych zajęć w czasie wolnym,

l/ współdziałanie w wytworzeniu, opracowywaniu oraz wdrażaniu projektów systemowych oraz innych programów pomocowych.

Ośrodek prócz przyznawania i wypłacania świadczeń udziela klientom pomoc w postaci pracy socjalnej, która polega m.in.: doradztwie, rozmowie, kontaktach z instytucjami, załatwianie lub pośredniczenie w załatwianiu spraw urzędowych, reprezentowanie interesów podopiecznych w innych instytucjach, załatwianie spraw mieszkaniowych i lokalowych, pomoc w uzyskaniu pracy, współpraca z policją, kuratorami, opiekunami prawnymi, szkołami, lekarzami, pielęgniarkami środowiskowymi.

Priorytetowym zadaniem Ośrodka jest działalność środowiskowa, prowadzona przez pracowników socjalnych zatrudnionych w poszczególnych rejonach. Działalność pracowników socjalnych skupia się przede wszystkim na rozpoznaniu środowisk wymagających pomocy, ustaleniu ich potrzeb i wnioskowaniu o poszczególne formy pomocy oraz szeroko rozumianej pracy socjalnej polegającej na działalności zawodowej skierowanej na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzeniu warunków sprzyjających temu celowi. W celu zmotywowania osób i rodzin do podejmowania działań na rzecz poprawy ich sytuacji, pracownicy socjalni podpisują kontrakt socjalny z klientami. Kontrakt socjalny to pisemna umowa zawarta z osobą ubiegającą się o pomoc, określającą uprawnienia i zobowiązania stron umowy, w ramach wspólnie podejmowanych działań zmierzających do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej osoby czy rodziny. W nim to pracownik socjalny określa zasady współdziałania tych osób z Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Obecne warunki lokalowe pozwoliły nam na wprowadzenie nowych usług socjalnych, które korzystnie wpływają na realizację powyższych zadań ustawowych Ośrodka. Natomiast realizując pracę socjalną na rzecz rodzin patologicznych niezbędne jest zatrudnienie psychologa, socjoterapeuty, prawnika, pedagoga w części etatu, którzy jeden raz w tygodniu świadczyliby usługi na rzecz rodzin wymagających tej formy wsparcia. Pracownicy socjalni chcąc realizować powierzone mu zadania muszą ściśle współpracować z kadrą specjalistów, kierować, nadzorować udział klientów w terapii i konsultować osiągane efekty, planując długoterminowe programy pomocy i oddziaływania, sygnalizując o nowo powstających zagrożeniach. Zatrudnienie powyższe specjalistów pozwoliły na pełniejszą realizację i osiągnięcie skutecznych metod oddziaływania, oraz osiągnięcie zamierzonych celów do których powołany jest Ośrodek.

 

W ramach działalności KIS w zeszłym roku prowadzone były zajęcia z uczestnikami projektu systemowego „Szansa na rozwój” . Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie w okresie 01 stycznia – 31 grudnia 2012 roku realizował partnerski projekt systemowy pod nazwą „Szansa na rozwój” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet VII – Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Projekt skierowany był do grupy 19 osób, którzy na dzień przystąpienia do projektu spełniali przynajmniej jeden z warunków udziału tj., byli w wieku aktywności zawodowej, bezrobotni, korzystający ze świadczeń pomocy społecznej, niepełnosprawni, zamieszkujący miasto Sławno.

Celem głównym projektu była poprawa sytuacji społeczno - zawodowej 17 kobiet i 2 mężczyzn w wieku aktywności zawodowej na terenie powiatu sławieńskiego (w tym miasta Sławno) w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku. Docelowo projekt miał na celu wyeliminowanie czynników prowadzących do wykluczenia społecznego, aktywizację społeczną, przywrócenie na rynek pracy oraz rozwiązywanie problemów konkretnej grupy społecznej, w tym także osób niepełnosprawnych, zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

Cele szczegółowe projektu opierały się na prowadzeniu działań o charakterze informacyjnym, edukacyjnym, aktywizującym i integracyjnym. Powyższe założenia były realizowane poprzez organizację kursów, warsztatów i szkoleń wynikających z potrzeb zakwalifikowanych do programu osób i przyczyniły się do zwiększenia kompetencji społecznych i zawodowych uczestników projektu. Organizacja w/w form edukacji podniosła samoocenę i poczucie własnej wartości beneficjentów projektu, zwiększyła motywację do zmiany własnej sytuacji życiowej, udoskonaliła umiejętności interpersonalne oraz pozwoliła nabyć umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

W 2012 roku całkowity budżet projektu wyniósł 189.039,00 zł, w tym wkład własny w wysokości 18.903,90 zł.

W 2012 roku podobnie jak w poprzednich latach wsparcie kierowane było do osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych oraz osób niepełnosprawnych. W ramach projektu przewidziano dla uczestników różne formy wsparcia, które realizowane były w czasie trwania projektu tj., szkolenia, kursy, warsztaty oraz spotkania wyjazdowe połączone z aktywną edukacją i integracją. Założeniem projektu była aktywizacja zawodowa i społeczna osób mających trudności ze znalezieniem zatrudnienia, którym wsparcie może ułatwić drogę do usamodzielnienia i przezwyciężenia trudności życiowych. W tym celu przygotowano 15 kontraktów socjalnych oraz program integracji zawodowej i społecznej dla 4 osób niepełnosprawnych. Praca z uczestnikami realizowana była przez pracownika socjalnego zatrudnionego na potrzeby projektu. Świadczenie pracy socjalnej na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz niepełnosprawnych ma kluczowe znaczenie w projekcie, ponieważ ma się przyczynić do eliminowania różnego rodzaju barier jakich doświadczają w/w osoby. Pracownik socjalny poprzez swoją działalność zawodową ma na celu pomoc osobom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz pełnienia odpowiednich ról społecznych dzięki stworzeniu warunków sprzyjających temu celowi. Praca socjalna polegała na regularnym kontakcie z uczestnikami, prowadzeniu rozmów z osobami objętymi projektem, udzielaniu porad w zakresie swoich kompetencji zawodowych, pomocy w rozwiązywaniu problemów dnia codziennego, informowaniu o poradniach i instytucjach udzielających wsparcia i pomocy w zależności od sytuacji i problemu, przygotowaniu i kierowaniu na odpowiednią ścieżkę wsparcia realizowaną w ramach projektu.

Po zakończeniu rekrutacji pierwszym działaniem które zostało podjęte było przeprowadzenie zajęć z doradcami zawodowymi. W ramach warsztatów omawiano tematy związane z zagadnieniami dotyczącymi rynku pracy i mechanizmów, które nimi rządzą, określono sylwetki zawodowe uczestników, dokonano bilansu mocnych i słabych stron beneficjentów. Każda z osób oceniła własne kwalifikacje i umiejętności w odniesieniu do oferty rynku pracy. Efektem tych działań było nabycie wiedzy przez uczestników z zakresu technik i metod poszukiwania pracy. Produktem finalnym warsztatów było sporządzenie przez doradców zawodowych dla każdego z uczestników Indywidualnych Planów Działania w których określono bieżące kompetencje i zainteresowania osoby, dokonano bilansu mocnych i słabych stron w aspekcie przyszłej pracy zawodowej oraz zaproponowano obszar zawodowy i związaną z tym zmianę lub uaktualnienie dotychczasowych kompetencji.

Od maja rozpoczęto realizację wsparcia psychologicznego i socjoterapeutycznego. W ramach działań przewidziano dla każdej osoby wsparcie psychologa, które bazowało na warsztatach grupowych mających na celu aktywizację zawodową i społeczną osób mających trudności ze znalezieniem zatrudnienia, którym wsparcie mogło ułatwić drogę do usamodzielnienia i przezwyciężenia trudności życiowych. Wsparcie indywidualne miało służyć nauce umiejętności rozumienia siebie, kierowania sobą, porozumiewania się z innymi, nawiązywania pozytywnej więzi z otoczeniem, a także poszerzenie wiedzy z komunikacji werbalnej i niewerbalnej.

Kolejnym przewidzianym działaniem było grupowe wsparcie socjoterapeutyczne prowadzone w formie warsztatów. Tematy omawiane na zajęciach poruszały kwestie budowania relacji rodzinnych, treningu interpersonalnego umożliwiającego doświadczenie siebie w kontakcie z grupą, a także poznanie swoich możliwości oraz ograniczeń w sytuacji grupowej, budowanie obrazu siebie: samoocenę, myślenie na swój temat, dobre i złe strony osobowości oraz pokonywanie trudności w kontakcie z drugim człowiekiem. Dla osób potrzebujących większego wsparcia zorganizowano konsultacje indywidualne.

W pierwszym półroczu 2012 roku w dniach 15-17 czerwca 2012 roku zaplanowano trzydniowe warsztaty wyjazdowe o charakterze edukacyjno – integracyjnym do ośrodka wypoczynkowego „Jantar” w Ustce, gdzie odbyły się zajęcia z psychologiem, socjoterapeutą oraz warsztaty teatralno - dramowe. W czasie pobytu uczestnicy podczas zajęć z terapeutami poznali zagadnienia związane z dominującymi emocjami mającymi wpływ na życie człowieka. Dużo uwagi poświęcono również tematyce stresu, gdzie każda osoba nauczyła się określać swój poziom stresu, poznała swoje cechy osobowości i wrażliwość emocjonalną na bodźce. Każdy z beneficjentów poznał sposoby radzenia sobie ze stresem oraz techniki relaksacyjne. Tematami omawianym w trakcie pobytu były również zagadnienia związane z asertywnością rozumianą jako zdolność egzekwowania własnych praw i szanowania praw innych, asertywny język ciała i umysłu, sztuka skutecznego odmawiania oraz niebezpieczeństwo popadania w uległość, technika wpływu i stawianie granic. Dużym powodzeniem cieszyły się także warsztaty teatralno – dramowe na których uczestnicy uczyli się otwartości, uzewnętrzniania uczuć, współdziałania w grupie, „wejścia w rolę”. Zajęcia te miały na celu pokazanie uczestnikom jak skutecznie i pewnie zwiększyć swoją atrakcyjność podczas rozmów z pracodawcami. W czasie wolnym od zajęć nasi beneficjenci mogli skorzystać z oferty zaproponowanej przez ośrodek. Podsumowaniem pobytu była uroczysta kolacja przy akompaniamencie muzycznym.

Ciekawe i cieszące się zainteresowaniem uczestników były warsztaty nauki planowania udanego życia, które rozpoczęły się w miesiącu wrześniu i składały się z pięciu modułów tematycznych tj., warsztaty w dziedzinie rozwoju osobistego – edukacja kulturalna i ekologiczna w ramach tego modułu odbył się jednodniowy wyjazd warsztatowy do Szymbarku w czasie którego uczestnicy zwiedzili krzywy dom, zobaczyli najdłuższą deskę świata oraz uczestniczyli w obchodach Dnia Sybiraka , warsztaty przedsiębiorczości czyli jak założyć własną firmęw ramach zajęć przeprowadzono następujące tematy: psychologiczne aspekty rozwoju przedsiębiorczości uwzględniające potrzeby człowieka, motywację, asertywność, komunikację interpersonalną, stres i prezentację, osoba przedsiębiorcza na rynku pracy -tu zwrócono uwagę na elementy prawa pracy, prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy, rodzaje umów (umowy cywilnoprawne: zlecenia i o dzieło oraz umowy o pracę), zakładanie działalności gospodarczej krok po kroku: wykłady i ćwiczenia praktyczne połączone z wypełnianiem odpowiednich formularzy, finansowanie działalności: środki z Unii Europejskiej oraz z urzędów pracy- uczestnicy wypełniali formularze i wnioski , warsztaty budowania budżetu domowego i racjonalnego gospodarowania nim w ramach warsztatów przeprowadzono zajęcia - wykłady i ćwiczenia praktyczne - w zakresie zasad budowania budżetu domowego i racjonalnego gospodarowania nim, kurs pierwszej pomocy przedmedycznej – na zajęciach uczestnicy uczyli się jak udzielać pierwszą pomoc przedmedyczną oraz Zarządzanie czasem i pracą własną - w ramach modułu uczestnicy zapoznali się z zagadnieniami dotyczącymi zarządzania czasem i pracą własną.

Kurs komputerowy z obsługą kasy fiskalnej i fakturowaniem komputerowym liczył 90 godzin dydaktycznych, a realizowany był od 09 października do 23 listopada 2012 roku. Pozwolił on beneficjentom poznać zagadnienia związane z pracą przy komputerze. Założeniem tego kursu było również poznanie uczestników z pracą przy kasach fiskalnych oraz z zasadami wystawiania faktur przy pomocy komputera. Uczestników podzielono na dwie grupy po 7 osób, co dało dobre rezultaty edukacyjne.

W trakcie warsztatów wizażu, które miały miejsce w miesiącu grudniu nasi beneficjenci dowiedzieli się jak kreować własny wizerunek przy pomocy kosmetyków. Dało to ciekawe efekty, ponieważ wizażystka pokazała tricki, jak w łatwy sposób można wydobyć atuty swej urody i zmienić przez to swój image.

Ostatnim kursem który został zrealizowany w ramach projektu był kurs „Dekorowanie potraw i stołów metodą carvingu” na którym uczestnikom przedstawione zostaną sposoby wykonywania dekoracji potraw i stołów które można wykorzystać w życiu codziennym. Podsumowaniem kursu jak również projektu było uroczyste spotkanie , gdzie dekoracje na to spotkanie przygotowali sami beneficjenci.

Celem realizacji projektu była poprawa sytuacji społeczno - zawodowej osób w wieku aktywności zawodowej na terenie powiatu sławieńskiego, dlatego wszelkie podejmowane działania miały na celu podniesienie kompetencji życiowych i umiejętności społeczno -zawodowych umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową. Efektem realizacji projektu było podjęcie przez dwanaście osób różnej formy zatrudnienia tj., prace społeczno – użyteczne, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o pracę.

 

W związku z wejściem w życie ustawy „O wpieraniu rodziny i pieczy zastępczej”, Ośrodek utworzył „Zespół do spraw Asysty Rodzinnej”, w skład którego wchodzi asystent rodziny zatrudniony z dniem 02.01.2012r. oraz specjaliści (psycholog, socjoterapeuta).

Do zadań Zespołu ds. Asysty Rodzinnej należy udzielanie wsparcia rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, polegające na:

 1. analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie;

 2. wzmocnieniu roli i funkcji rodziny;

 3. rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny;

 4. podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny;

 5. pomocy w integracji rodziny;

 6. przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny;

 7. dążeniu do reintegracji rodziny.

Do zadań asystenta rodziny w szczególności należy:

 1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;

 2. opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;

 3. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

 4. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;

 5. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;

 6. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;

 7. wspieranie aktywności społecznej rodzin;

 8. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

 9. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

 10. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;

 11. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;

 12. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

 13. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

 14. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

 15. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i przekazywanie oceny podmiotowi, o którym mowa w art. 17 ust. 1;

 16. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;

 17. sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;

 18. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

 19. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U.Nr 180, poz. 1493, z 2009r. Nr 206, poz. 1589 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 146 i Nr 125, poz. 842), lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

Na realizację powyższych zadań Ośrodek otrzymał środki w wysokości 25.000,00 zł na zatrudnienie (umowę – zlecenie) specjalistów w celu pełniejszej realizacji obowiązkowego zadania gminy. Przyznane środki nie zaspokoiły potrzeb, lecz były dobrym początkiem stopniowego rozwoju kierunku dalszych działań Ośrodka, zmierzających do skutecznych metod oddziaływania i reagowania na potrzeby środowiska. Podstawą do rozwiązywania problemów społecznych jest wsparcie rodziny w odbudowie prawidłowych relacji oraz właściwym wypełnianiu ról społecznych przez jej członków.

Priorytetem pomocy rodzinie jest zapewnienie odpowiednich warunków rozwoju dzieci i młodzieży oraz kształtowanie pożądanych norm w procesie wychowania. Dlatego też istotne było rozbudowanie zespołu i utworzenie Ośrodka Wspierania Rodziny, w którym to z rodzinami, jak również z dziećmi z rodzin patologicznych pracować będą specjaliści. Również z ich pomocy będą korzystali pracownicy socjalni w celu właściwego zdiagnozowania rodziny i określenia niezbędnych działań.

W roku 2012 asystenturą objętych było 10 rodzin dysfunkcyjnych borykających się z problemami takimi jak: bezrobocie, uzależnienie od alkoholu, choroby psychiczne, niepełnosprawność, konflikty rodzinne, niezaradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, niegospodarność.

Dla powyższej grupy rodzin został opracowany „Program Pomocy Interdyscyplinarnej”, w których wzięło udział 15 rodzin z terenu miasta Sławno. Program ten był realizowany w IV kwartale minionego roku w pomieszczeniach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie, a koszt wsparcia to 12.500 zł. W ramach pomocy interdyscyplinarnej realizowane były zajęcia psychoedukacyjne, zajęcia socjoterapeutyczne z dziećmi tych rodzin w podziale na grupy wiekowe, konsultacje indywidualne (prawnik, specjalista ds. uzależnień, doradca rodziny) oraz superwizje.

Zgodnie z art. 191 ust.10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz.U.Nr 149, poz.887 z późn.zm) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ponosił 10% kosztów związanych z utrzymaniem dzieci w ośrodkach opiekuńczych bądź rodzinach zastępczych.

W roku 2012 z terenu miasta Sławno ośmioro dzieci zostało umieszczone w całodobowych placówkach opiekuńczych. Koszty poniesione z tego tytułu przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej to 13.410,43 zł. Dziesięcioro dzieci zostało umieszczonych w rodzinach zastępczych, poniesione koszty z tego tytułu przez tutejszy Ośrodek to kwota 3.245,48 zł.

Od miesiąca stycznia 2013 r. asystent rodziny działa w ramach Ośrodka Wsparcia Rodziny. Utworzenie Ośrodka było podyktowane przejęciem w struktury Ośrodka Świetlicy Opiekuńczej „Nasze wspólne gniazdo”, realizującej ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 

Osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, mogą być przyznane usługi opiekuńcze świadczone w środowisku.

Dział Usług Socjalnych zajmuje się świadczeniem usług opiekuńczych w domu chorego na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Kierownika MOPS.

Problematykę usług opiekuńczych reguluje:

- Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. Dz.U. Nr 64 poz. 593

- Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych

- Uchwała Rady Miejskiej z dnia 30 czerwca 2008 r. nr XXVII/159/2008 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.

Ustawa o pomocy społecznej wskazuje, że pomoc w formie usług przysługuje osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innej przyczyny wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione.

Usługi świadczone są w mieszkaniu osoby, która potrzebuje pomocy, przyznaje się je na wniosek osoby zainteresowanej, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby.

Wysokość odpłatności za usługi uzależniona jest od sytuacji rodzinnej osoby oraz jej dochodu lub dochodu na osobę w rodzinie. Usługi są świadczone nieodpłatnie w przypadku, gdy dochód nie przekracza 100% najniższej emerytury netto. Pełny koszt jednej godziny usługi wynosi aktualnie 16,00zł , koszt jednej usługi specjalistycznej dla chorych psychicznie wynosi 16,70zł.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie świadczy pomoc usługową w formie:

 • usług opiekuńczych i specjalistycznych (zadania własne Gminy),

 • specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zadania zlecone).

Usługi opiekuńcze obejmują:

 

- pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego, zaspakajanie codziennych potrzeb życiowych,

- utrzymanie w porządku i czystości otoczenia chorego,

- załatwianie spraw urzędowych,

- opiekę higieniczną, pielęgnację zaleconą przez lekarza,

- wspieranie procesu leczenia poprzez kontakt z lekarzem, pielęgniarką, realizacja recept,

- zapewnienie kontaktów z otoczeniem ( w miarę możliwości).

 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi są dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, są świadczone przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.

W minionym roku z pomocy usługowej korzystało ogółem : 92 mieszańców miasta Sławna w tym:

 • osób samotnych 61,

 • pozostających w rodzinie 31,

 • ogólny koszt pomocy usługowej wyniósł: 532 119,-

 • w tym koszty zadań zleconych wyniosły: 124 530,-

 

Usługi opiekuńcze w domu chorego świadczyło 15 opiekunek domowych zatrudnionych na etacie w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

W ramach usług socjalnych świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej działa Grupa Wsparcia dla Seniorów, w której uczestniczy 35 osób. Priorytetowym zadaniem grupy jest rozwijanie różnych form działalności zmierzających do prowadzenia aktywnego i twórczego trybu życia osób w wieku emerytalnym.

Program pracy grupy dostosowany był do ich potrzeb, oczekiwań i zainteresowań. Realizowany był poprzez różne niżej wymienione formy:

 1. Spotkania okolicznościowe związane z Dniem Babci, Walentynkami, Dniem Kobiet, Dniem Seniora, Wieczorem Wigilijny. Spotkanie z okazji Dnia Seniora było bardzo uroczyste i podniosłe, a zaproszeni goście przyjęci zostali samodzielnie przygotowanymi przez członkinie potrawami i wypiekami. Były przemówienia, kwiaty, okazały tort oraz życzenia skierowane do wszystkich pań seniorek. Wieczór wigilijny, tak ważny w naszej kulturze, również dostarczył paniom niezapomnianych wrażeń, szczególnie tym samotnym.

2. Spotkania okazjonalne dotyczące obchodów imienin, urodzin oraz jubileuszy. Zasadą grupy jest organizowanie raz w miesiącu w/w uroczystości, w których najważniejsze są solenizantki. Obdarowane życzeniami dokonują prezentacji swojej osoby mówiąc o zainteresowaniach, zamiłowaniach, hobby itp.

3. Spotkania ze specjalistami, ciekawymi ludźmi:

               - przedstawicielami banków, którzy zaprezentowali swoje oferty,

             - pielęgniarką środowiskową, która omówiła choroby najczęściej spotykane w wieku emerytalnym m.in. cukrzycy, wykonała również badanie poziomu cukru i                mierzyła ciśnienie,

               - kosmetyczką,

               - spotkania z kandydatami na posłów i senatorów, policjantem, strażakiem.

4. Organizowane były wyjścia grupy do:

           - Sławieńskiego Domu Kultury – udział w comiesięcznych wystawach malarstwa, grafiki, fotografii, wyrobami sztuki ludowej, a także uczestniczyli w                    koncertach,  spotkaniach i projekcjach filmowych,

          - Biblioteki Miejskiej – udział w spotkaniach autorskich z Czesławem Kuriatą, Michałem Witkowskim i Stanisławem Smalewskim , projekcjach filmów                      dotyczących np. historii naszego regionu, również czynnie brały udział w kursie komputerowym.

5. Organizowane były wyjazdy grupy:

               - na basen do hotelu „Plaza” w Jarosławcu (nieodpłatnie) co najmniej raz w miesiącu,

               - wycieczki do Darłowa, Sławieńskiego Parku Narodowego, 5-dniowa do Warszawy,

                 Skansenu w Sołowie.

          6. W trosce o fizyczne i psychiczne zdrowie osób starszych organizowane były:

          - spacery po najbliższej okolicy Sławna w celu np. zbierania ziół, grzybobranie,

          - wycieczki piesze mające na celu poznanie dorobku kulturalnego, oglądanie zabytków architektonicznych najbliższego otoczenia,

          - zajęcia sportowe na sali OSiR-u, które miały na celu utrzymanie dobrej kondycji, kształcenie cech psychomotorycznych, wyrabianie świadomej dyscypliny,  

         postawy i zręczności oraz koordynacji ruchowej.           

 W ramach zajęć kulinarnych były organizowane pokazy różnych potraw, sałatek oraz ciast.

 

Przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławnie działa Zespół Interdyscyplinarny ds. przemocy w rodzinie, który został powołany Zarządzeniem Burmistrza Miasta Sławno Nr 61/2012 z dnia 27.02.2012 r.

Zespół interdyscyplinarny to grupa specjalistów podejmująca się współpracy celem udzielenia pomocy osobom lub rodzinom, w których wystąpiło zjawisko przemocy.

Celem głównym zespołu interdyscyplinarnego jest działanie profilaktyczne i pomoc rodzinom w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych, z którymi sami nie są w stanie sobie poradzić.

W skład zespołu wchodzą niżej wymienieni przedstawiciele instytucji działających na rzecz rodzin z terenu miasta Sławno:

 1. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,

 2. Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

 3. Szkół Podstawowych Nr 1 i 3,

 4. Gimnazjum Miejskiego,

 5. Komendy Powiatowej Policji,

 6. Służby Zdrowia,

 7. Organizacji Pozarządowej,

 8. Sądu.

Ważnym elementem zespołu jest interwencja kryzysowa skierowana zarówno do ofiar przemocy w rodzinie jak i sprawców oraz świadczenie pomocy psychologicznej, terapeutycznej i prawnej. Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego odbywają się średnio raz na kwartał.

Pierwsze posiedzenie zespołu odbyło się w dniu 26.03.2012 r. i dotyczyło ono przede wszystkim omówienia zasad funkcjonowania w oparciu o ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i ustalono ogólne zasady postępowania w przypadku uzyskania informacji o przemocy w rodzinie. W trakcie spotkania wszyscy członkowie podpisali oświadczenia dotyczące wyrażenia zgody na pracę w zespole oraz o zachowaniu poufności danych, które uzyskają podczas prac w zespole.

Podczas pierwszego spotkania dokonano wyboru Prezydium Zespołu. W jej skład weszli:

 1. Marta Karbowiak – przewodniczący zespołu,

 2. Damian Stręk – zastępca przewodniczącego zespołu,

 3. Aneta Wronkowska – sekretarz zespołu.

Powołano również i ustalono skład grup roboczych.

W czasie kolejnych spotkań omówiono: sporządzanie formularzy „Niebieskiej karty”, zwoływania grup roboczych i obowiązującej ich dokumentacji, opracowano regulamin Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochronie Ofiar Przemocy na lata 2013 – 2017, który został uchwalony przez Radę Miejską w Sławnie w dniu 19 grudnia 2012 r.

W miesiącu czerwcu odbyło się 2 dniowe szkolenie członków Zespołu Interdyscyplinarnego, grup roboczych oraz pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, tematem którego było „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w oparciu o procedurę Niebieskiej Karty”.

Na szkoleniu omówiono zjawisko przemocy, rodzaje, kryteria na podstawie których rozpoznaje się przemoc oraz jej skutki i formy przeciwdziałania. Omówiono również plan pomocy dla osoby doznającej przemocy.

Przede wszystkim głównym tematem szkolenia była procedura Niebieskiej Karty jako narzędzia pracy z rodzinami dotkniętymi przemocą. Założeniem szkolenia było nabycie wiedzy na temat zasad oraz możliwości działania zespołów interdyscyplinarnych, jak również zdobycie wiedzy na temat procedur interwencji służb wobec zjawiska przemocy, tworzenia i kompletowania niezbędnej dokumentacji.

W roku 2012 do zespołu wpłynęło 10 formularzy Niebieskiej Karty. W każdym przypadku uruchomiono odpowiednie procedury. Postępowania w powyższych sprawach toczą się nadal.

 

Głównym celem działalności Środowiskowe Domu Samopomocy w Sławnie jest rehabilitacja społeczna osób z zaburzeniami psychicznymi na bazie terapii zajęciowej i różnego rodzaju treningów,zmierzająca do zapobiegania nawrotom choroby,łagodzenia jej przejawów poprzez motywowanie,aktywizowanie do powrotu do pełnej,samodzielnej i otwartej egzystencji w społeczeństwie.

Głównym zadaniem jest wszechstronna pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi w przystosowaniu się do samodzielnego życia w społeczeństwie oraz wyposażenie ich w podstawowe umiejętności radzenia sobie w życiu codziennym, które na skutek długotrwałej choroby zostały utracone.

Powyższe cele i zadania realizowane są poprzez terapię zajęciową w ramach działających pracowni: rekreacyjnej, komputerowej, plastycznej, majsterkowicza, muzycznej, kulinarnej oraz świetlicy.

W ramach ww. pracowni realizowane są treningi:

- umiejętności samoobsługowych i zaradności życiowej (tr. higieniczny, budżetowy, techniczny i umiejętności praktycznych),

- umiejętności społecznych i interpersonalnych (nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów społecznych ,motywowanie do działania w oparciu o własne możliwości,umiejętności współpracy i komunikowania się w grupie,aktywizacji w celu znalezienia zatrudnienia),

- umiejętności spędzania wolnego czasu(rozwijanie zainteresowań,udział w imprezach kulturalnych,rekreacyjno -sportowych,motywowanie do planowania i efektywnego wykorzystania swojego wolnego czasu.

 

1. Pracownia plastyczna i rękodzieła

Podstawa realizacji: terapia manualna i artystyczna.

Prace ręczne przy użyciu różnych technik plastycznych,dekoracja pomieszczeń,pobudzanie wrażliwości estetycznej poprzez sztukę,zachęcanie do ekspresji twórczej i uczestnictwa w wydarzeniach artystycznych na terenie miasta

W powyższej pracowni wykonywane były prace indywidualne z zastosowaniem różnych technik plastycznych (akwarele, prace zdobnicze, dekorowanie pracami pomieszczeń ŚDS, prace plenerowe, wykonywanie kartek okolicznościowych, wystawy i kiermasze w ramach imprez integracyjnych ( m.in. Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych, wystawa w ratuszu miasta Sławna, udział w wystawach artystycznych organizowanych na terenie SDK Sławno).

Pracownia stale współpracuje z pracownią komputerową,majsterkowicza oraz świetlicą.

 

2. Pracownia majsterkowicza

Podstawa realizacji: zasady bhp, prosta obróbka drewna i metalu, drobne naprawy sprzętu domowego, pomoc w czynnościach konserwatorskich,nauka obsługi i eksploatacji niektórych narzędzi, wykonywanie powłok malarskich i lakierniczych. W 2012 roku w pracowni domownicy uczestniczący poprawiali sprawność manualną rozbudzając w sobie przy okazji zainteresowania techniczne.

W pracowni wykonywane były głównie wyroby z drewna przy zastosowaniu różnych narzędzi.

W większości były to zajęcia polegające na:

- usprawnianiu manualnym,

- nauce posługiwania się różnymi narzędziami,

- zachęcaniu do samodzielnej pracy,

- ukazania ciekawych stron pracy majsterkowicza (odczucie satysfakcji z wykonanej pracy).

Ważniejsze wyroby to: oprawy do obrazów i luster, obudowy i podstawki do wyrobów świątecznych, zamontowanie płyt na zawieszenie narzędzi, szablony i ramki.

Pracownia stale współpracuje z pracownią plastyczną.

W ramach pracowni wykonano też bieżące naprawy mebli, zamków, sprzętu domowego itp.

 

3. Pracownia komputerowo-poligraficzna

Podstawa realizacji: zasady bhp, nauka podstaw obsługi komputera oraz poszczególnych urządzeń i narzędzi poligraficznych, pisanie i kserowanie różnego rodzaju pism i druków, przygotowywanie, wykonywanie zaproszeń i dyplomów, laminowanie i bindowanie, oprawa dokumentów.

Domownicy którzy wcześniej podjęli naukę w pracowni zachęcają coraz większą ilość domowników do zajęć w tej pracowni. Pokazanie możliwości internetu,ciągłe usprawnianie manualne i intelektualne pozytywnie wpływa na podwyższanie u domowników poziomu ich wiedzy i umiejętności.

Pracownia była wykorzystywana do:

- wykonywania prac takich jak: kserowanie, laminowanie,

- współpracy ze świetlicą, pracownią plastyczną w zakresie przygotowania do imprez organizowanych w ŚDS, wykonywania dyżurów porządkowych,

- przygotowania materiałów pomocniczych takich jak: śpiewniki,strony tytułowe,spisy treści, przygotowanie szaty graficznej,

- wykonywania napisów, podziękowań, kart okolicznościowych, zaproszeń, tablice informacyjne, ceny, opisy eksponatów na wystawy i kiermasze, ogłoszenia, działania promocyjne z wykorzystaniem sprzętu komputerowego i poligraficznego,

- prezentacji zdjęć na komputerze, wykonywania zdjęć, filmów, prezentacji filmów,

- wyszukiwania informacji w internecie,obsługi poczty elektronicznej,

- praca z urządzeniami takimi jak:laminarka, drukarka, kserokopiarka, gilotyna, aparat fotograficzny, kamera.

 

4. Pracownia zajęć ruchowych, zaradności życiowej

Pracownia zajęć ruchowych.

Zajęcia prowadzone pod nadzorem rehabilitanta wyrównują niedobory ruchu, korygują zaburzenia motoryczne, przeciwdziałają pogłębianiu się wad już istniejących, podnoszą ogólną sprawność fizyczną, psychiczną i wydolność organizmu, poprawiają koordynację wzrokowo – ruchową, kształtują wytrzymałość mięśniową, zapobiegają powikłaniom krążeniowym i wyrabiają nawyk higieny osobistej po wysiłku fizycznym.

W ramach działalności pracowni odbywają się:

- tenis stołowy-1x w tygodniu

- rower stacjonarny, orbitrek - 2x w tygodniu

- bieżnia -2x w tygodniu

- ćwiczenia ogólnorozwojowe - codziennie

 

Pracownia zaradności życiowej.

Podstawowym celem tej pracowni jest maksymalny rozwój w zakresie samoobsługi, zaradności życiowej, usamodzielnienia, współdziałania i porozumiewania się z innymi; wyrobienie różnorodnych umiejętności, uaktywnienie, przystosowanie społeczne. Zajęcia pomagają uczestnikom radzić sobie z emocjami, kontrolować i oceniać swoje postępowanie, uczy szanowania siebie i innych (maniery towarzyskie, osobista prezentacja, współżycie w grupie). Służą temu wspólne posiłki, wycieczki, odwiedzanie instytucji publicznych (poczty, komendy policji, dworca kolejowego, biblioteki, sklepów, szkół, ośrodków kultury). Uczestnicy korzystają z komunikacji, robią zakupy w sklepach samoobsługowych.

W ramach pracowni zaradności życiowej realizowane są także zajęcia higieniczno - gospodarcze (dyżury porządkowe), trening higieny osobistej i estetyki ,nauka korzystania z urządzeń AGD (suszarka, żelazko, pralka automatyczna, kuchenka, mikser, toster, lodówka, zmywarka) itp.

 

5. Pracownia kulinarna ze świetlicą

W ramach pracownik kulinarnej realizowane były poniższe cele:

- nauka sporządzania potraw i prostych dań (kanapek, zup, sałatek, deserów, ciast),
- zapoznanie z budową sprzętu gospodarstwa domowego, urządzeń kuchennych a także zasadami posługiwania się nimi (takimi jak: kuchenka, piekarnik, robot kuchenny, zmywarka),
-nauka nakrywania i dekoracji stołu oraz zachowania się przy stole,
- zapoznanie się z wartościami odżywczymi przypraw, warzyw i owoców, a także zasad zdrowego żywienia,
- nauka przechowywania żywności,
- nauka ważenia i mierzenia objętości środków żywnościowych,
-zapoznanie z przepisami sanitarno-higienicznymi.

Pracownia-świetlica

Podstawa realizacji: nauka umiejętnego wykorzystania czasu wolnego, współorganizowanie różnego rodzaju imprez o charakterze wewnętrznym, współtworzenie kroniki Środowiskowego Domu Samopomocy, rozwijanie zainteresowań kulturalnych i edukacyjnych, prowadzenie rozmów terapeutycznych indywidualnych i grupowych, organizacja wycieczek krajoznawczo-turystycznych,udział w różnych imprezach o charakterze integracyjnym: treningi:umiejętności współpracy i komunikowania się w grupie, aktywności i odpowiedzialności, spędzania wolnego czasu.

W świetlica wykorzystywana była do:

zebrań społeczności domowników, przygotowania imprez artystycznych, planowania, słuchania muzyki,oglądanie programów edukacyjnych, dyskusji, pogadanek, gier świetlicowych.

Świetlica stale współpracuje z pozostałymi pracowniami domu.

W ramach pracowni zaradności życiowej realizowane są także zajęcia higieniczno-gospodarcze (dyżury porządkowe),trening higieny osobistej i estetyki ,pomoc w załatwianiu spraw urzędowych.

 

6. Zajęcia muzyczne

Podstawa realizacji: nauka śpiewu, nauka czytania tekstu, słuchanie muzyki, relaksacja przy muzyce, gra na instrumentach,rozpoznawanie dźwięków, zabawy ze śpiewem, doskonalenie umiejętności czytania (karaoke).

Efektami zajęć muzycznych domowników były występy na żywo na różnych imprezach i uroczystościach (Koncert kolęd w Środowiskowym Domu Samopomocy dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, występy artystyczne na piknikach integracyjnych).

 

7. Warsztaty teatralne - uwzględniające limity warsztatu aktorskiego oraz zajęcia umuzykalniające i ćwiczenia na koncentracje, ćwiczenia rytmiczno- wokalne.

Przygotowanie scenariusza i inscenizacji teatralnej pt.”Pan Tadeusz w teatrze”-słowa i dźwięki.

 

8. Ponadto domownicy brali udział w innych zajęciach, takich jak:

 1. udział domowników w zajęciach „Nordic Walking ",

 2. udział w Pucharze Pomorza,Pucharze Polski i Pucharze Świata,

 3. Bal Karnawałowy,

 4. Dzień Kobiet,

 5. Kiermasz prac świątecznych i Bożonarodzeniowych,

 6. Wycieczka do Kołobrzegu „Muzeum Oręża Polskiego”, wycieczka do Jarosławca, wycieczka do mini-zoo-Wicie, wycieczka do ZOO-Gdańsk, Molo w Kołobrzegu, wycieczka do Gdańska-zwiedzanie -”Dar Pomorza”,”ORP Błyskawica”, wycieczka do Żydowa, wycieczka do Sztutowa - zwiedzanie obozu koncentracyjnego,

 7. Teatr z Krakowa „Kobietki”,

 8. Teatrzyk kukiełkowy z Krakowa,

 9. Zabawa Andrzejkowa.

 

9. Warsztaty muzyko - terapeutyczne - cel rozładowanie zablokowanych emocji, uwrażliwienie muzyczne , integracja z grupą, wzrost samooceny.

Przygotowanie i opracowanie materiału dźwiękowego do inscenizacji teatralnej pt. „Pan Tadeusz w teatrze”- słowa i dźwięki.

Końcowym efektem było przygotowanie uczestników do występu artystycznego, który odbył się w grudniu.

Mimo środowiskowej wiedzy o liczbie osób zaburzonych psychicznie na terenie miasta Sławna, ze względu na ich wycofanie i częstą niechęć do stałej współpracy z medycyną psychiatryczną i ośrodkami wsparcia, nie jesteśmy w stanie - mimo wysiłków własnych i ścisłej współpracy z lekarzami psychiatrami - przekonać wszystkich potrzebujących do udziału w rehabilitacji w ramach Środowiskowego Domu Samopomocy.

Nie możemy też przewidzieć i założyć z góry, że liczba miejsc w Ośrodku Wsparcia (w tym przypadku 30) będzie stale zapełniona, ponieważ nikogo z potencjalnych kandydatów na domowników nie możemy zmusić do korzystania z oferty Ośrodka tu i teraz oraz w jakimkolwiek innym przewidywanym czasie.

Zazwyczaj pojawienie się takiej osoby w Środowiskowym Domu Samopomocy to wielotygodniowy proces, wynikający z pracy środowiskowej pracownika Rejonu Pracy Socjalnej, lekarza psychiatry, psychologa i kadry Ośrodka bez gwarancji deklaracji o przystąpieniu do długofalowej rehabilitacji społecznej.

Dlatego też zaplanowanie takiej a nie innej liczby uczestników w zajęciach w danym miesiącu, półroczu lub na dany rok jest niemożliwe. Podobnie lekarz psychiatra wystawiając zaświadczenie o konieczności lub możliwości terapii w Środowiskowym Domu Samopomocy nie może tym samym przymuszać pacjenta do wskazanej terapii (ustawa o ochronie zdrowia psychicznego).

Środowiskowy Dom Samopomocy oferuje terapię i treningi, prowadząc je w trybie motywowania, zachęcania, wspierania możliwości własnych i doradzania w podejmowanych wyborach i decyzjach życiowych domowników. Domownik może zaś w każdej chwili podjąć decyzję o rezygnacji z usług ośrodka i decyzji administracyjnej na pobyt w nim, choć byłoby to z punktu widzenia leczenia i jego rzeczywistych potrzeb irracjonalne. Zdecydowana większość uczestników zajęć to osoby pozostające w pełni praw i z formalnego, prawnego punktu widzenia, mogące o sobie stanowić praktycznie bez przeszkód.

Kadra Środowiskowego Domu Samopomocy w Sławnie gotowa jest do świadczenia usług dla 30 uczestników zajęć. Nie ma jednak bezpośredniego wpływu na aktualną liczbę uczestników zajęć w danym miesiącu roku kalendarzowego.

W minionym roku w zajęciach domu uczestniczyło 28 osób zaburzonych psychicznie, a koszt działalności wyniósł 313.975 zł.

 

Realizując zadania zlecone gminom w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych w 2012 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie dokonał wypłaty świadczeń w łącznej w kwocie:  3 196 001,00

1. Zasiłek rodzinny                                                                                                     958 291,00

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

 • rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka

 • opiekunowi faktycznemu dziecka

 • osobie uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony)

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:

 1. 18 roku życia

 2. nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia

 3. 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek przysługuje osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Od 1 listopada 2009 r. do 31 października 2012 r. wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

 • 68,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;

 • 91,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;

 • 98,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia;

Od 1 listopada 2012r. wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

 • 77,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;

 • 106,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;

 • 115,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia;

2. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka 46 000,00

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje jednorazowo w wysokości 1000 zł. Przysługuje on matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka. Dodatek przysługuje opiekunowi faktycznemu dziecka w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia, jeżeli nie został przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka. W przypadku wystąpienia o przysposobienie więcej niż jednego dziecka lub urodzenia więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu dodatek przysługuje na każde dziecko. Wniosek o dodatek składa się do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia.

3. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 168 439,00

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje w wysokości 400 zł miesięcznie. Przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką, uprawnionemu do urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż przez okres:

 • 24 miesięcy kalendarzowych

 • 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu

 • 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności

 

4. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania 125 800,00

Dodatek przysługuje w wysokości 170 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 340,00 zł na wszystkie dzieci. W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160 zł na wszystkie dzieci. Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:

 • drugi z rodziców dziecka nie żyje

 • ojciec dziecka jest nieznany

 • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone

Dodatek przysługuje również osobie uczącej się, jeżeli oboje rodzice osoby uczącej się nie żyją.

5. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia 12 120,00

6. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia 46 320,00

Dodatek przysługuje miesięcznie w wysokości 60 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia i 80 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.
Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:

 • do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności

 • powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności

7. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 67 200,00

Dodatek przysługuje raz w roku, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego, w wysokości 100 zł na dziecko. Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego. Dodatek przysługuje również na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne. Wniosek o wypłatę dodatku składa się do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne.

8. Dodatek do zasiłku rodzinnego na pokrycie wydatków związanych z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła 5 130,00

9. Dodatek do zasiłku rodzinnego na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła 18 500,00

Dodatek przysługuje przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego. Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie uczącej się:

 • w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności - w wysokości 90 zł miesięcznie na dziecko albo

 • w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej - w wysokości 50 zł miesięcznie na dziecko.

10. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 107 440,00

Dodatek przysługuje rodzinie wielodzietnej w wysokości 80 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.
Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka.

11. Zasiłek pielęgnacyjny z tytułu niepełnosprawności 783 819,00

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Zasiłek pielęgnacyjny wynosi 153 zł miesięcznie i przysługuje:

 • niepełnosprawnemu dziecku

 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności

 • osobie, która ukończyła 75 lat

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.

12. Świadczenie pielęgnacyjne 621 086,00

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy(Dz.U. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo nad osobą legitymującą orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 520 zł miesięcznie.

13. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 110 000,00

Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka przyznaje się jednorazowo w wysokości 1000 zł na jedno dziecko. Zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka - niezależnie od wysokości dochodów. Wniosek o wypłatę zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego - terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

14. Składka na ubezpieczenia emerytalno-rentowe 12 856,00.

Realizując zadania zlecone gminom w zakresie wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego w 2012 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie dokonał wypłaty świadczeń w łącznej kwocie: 902 150,00 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.

Świadczenia alimentacyjne przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza 725 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie przekazał dłużnikom alimentacyjnym informacje o przyznaniu osobie uprawnionej świadczeń a funduszu alimentacyjnego oraz informację o wysokości zobowiązań wobec Skarbu Państwa. Wszczęte zostały również z urzędu postępowania w przedmiocie ustalenia wysokości zobowiązań w stosunku do Funduszu Alimentacyjnego. Łączna liczba działań podjętych wobec dłużników alimentacyjnych wyniosła 428.

Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń alimentacyjnych osobie uprawnionej, łącznie z ustawowymi odsetkami. Suma wpłat dokonanych przez dłużników alimentacyjnych na poczet należności z tytułu otrzymanych przez osoby uprawnione świadczeń alimentacyjnych wyniosła 105 034,09 zł.

 

Informacja dot. wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych w 2012 roku.

 

Lp.

Nazwa zasiłku/działania

Liczba świadczeń/działań

Wartość

1.

Świadczenie alimentacyjne.

2318

902 150,00 zł

2.

Działania podjęte wobec dłużników alimentacyjnych:

a) informacja o dłużniku i jego zobowiązaniach wobec Skarbu Państwa,

b) wezwanie na wywiad alimentacyjny,

c) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wobec dłużnika alimentacyjnego,

d) decyzja o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych

428

 

 

351

70

 

4

 

 

 

3

 

3.

Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tyt. wypłaconych świadczeń alimentacyjnych.

159

105 034,09 zł

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aniela Szwajkosz 15-03-2013 08:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-03-2013
Ostatnia aktualizacja: Aniela Szwajkosz 12-07-2016 09:32