Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego


DODATEK DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU OPIEKI NAD DZIECKIEM W OKRESIE KORZYSTANIA Z URLOPU WYCHOWAWCZEGO


Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego jest wypłacany osobom uprawnionym w wysokości 400 zł miesięcznie.

Dodatek przysługuje:

 • matce lub ojcu;

 • opiekunowi faktycznemu dziecka (osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka);

 • opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką;

którzy są uprawnieni do urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż przez okres:

 • 24 miesięcy kalendarzowych w przypadku osoby pozostającej w związku małżeńskim lub konkubinacie z ojcem dziecka i opiekującej się jednym pełnosprawnym dzieckiem;

 • 36 miesięcy kalendarzowych w przypadku osoby pozostającej w związku małżeńskim lub konkubinacie z ojcem dziecka i opiekującej się więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu;

 • 72 miesięcy kalendarzowych w przypadku osoby pozostającej w związku małżeńskim lub konkubinacie z ojcem dziecka i opiekującej się niepełnosprawnym dzieckiem do lat 16 albo dzieckiem powyżej 16. roku życia, które jest niepełnosprawne w stopniu znacznym. Do przyznania tego dodatku wymagane jest orzeczenie o niepełnosprawności (dziecko do 16. roku życia) lub o znacznym stopniu niepełnosprawności (dziecko powyżej 16. roku życia). Orzeczenie takie powinno być wydane przez miejski lub powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności na podstawie przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Dodatek nie przysługuje, jeżeli:

 • bezpośrednio przed urlopem wychowawczym osoba ubiegająca się o dodatek pozostawała w stosunku pracy krócej niż 6 miesięcy;

 • osoba ubiegająca się o dodatek podjęła lub kontynuuje zatrudnienie albo inną pracę zarobkową, która uniemożliwia jej sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;

 • dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu (z wyjątkiem dziecka przebywającego w zakładzie opieki zdrowotnej) oraz w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem;

 • w okresie urlopu wychowawczego osoba wnioskująca korzysta z zasiłku macierzyńskiego.

Dodatek przysługujący za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 dodatku miesięcznego za każdy dzień. Tak wyliczoną kwotę zaokrągla się do 10 groszy w górę.


WYMAGANE DOKUMENTY


Osoba ubiegająca się o dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego oprócz dokumentów wymienionych przy zasiłku rodzinnym musi dostarczyć:

 • zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego oraz o okresie na jaki został on udzielony oraz na które dziecko lub oświadczenie o terminie i okresie na jaki został udzielony przez pracodawcę urlop wychowawczy;

 • zaświadczenie, o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego lub oświadczenie o okresie zatrudnienia;

 • aktualne zaświadczenie organu emerytalno-rentowego (ZUS) stwierdzające, że osoba ubiegająca się była zgłoszona do ubezpieczeń społecznych lub oświadczenie potwierdzające okoliczność zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych oraz kserokopia imiennego raportu miesięcznego osoby ubezpieczonej (RMUA) potwierdzającego odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne.

W przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności lub dziecka przebywającego w placówce zapewniającej całodobową opiekę dodatkowo należy przedłożyć:

 • zaświadczenie lekarza zalecające przebywanie dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności z powodów terapeutycznych w żłobku albo w przedszkolu;

 • zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki.

Jednocześnie informujemy, iż w toku postępowania Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ma prawo żądać dostarczenia innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia sprawy.

Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".


 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aniela Szwajkosz 17-12-2012 12:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-12-2012
Ostatnia aktualizacja: Aniela Szwajkosz 17-12-2012 12:26