Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XXVII/159/2008

RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE

z dnia 30 czerwca 2008 r.W sprawie określanie szczegółowych warunków przyznawania za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.Z 2001 r. Nr 142, poz 1591, z 202 r., Nr 23,poz 220,Nr 62,poz558, Nr 113,poz 984, Nr 153,poz . 1271 i Nr 214,poz.1806, z 2003 r., Nr 80, poz. 717 i Nr 162,poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102,poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz 128, Nr 181,poz 1337 oraz z 2007 r. Nr 48,poz 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz 1218)oraz art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (Dz.U.Z 64,poz 593, Nr 99,poz.1001, Nr273,poz. 2703, z 2005 r. Nr 64,poz 565, Nr 94,poz. 788, Nr 164,poz. 1380, Nr 249, poz. 1831 i Nr 251, poz 818 i Nr 2009, poz. 1519 oraz z 2008 r. Nr 70, poz.416) uchwala się co następuje :
§ 1

 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi zwane dalej „usługami” przysługują zamieszkałym na terenie miasta Sławno osobom samotnym, jak również osobom w rodzinie, które z powodu wieku, choroby,niepełnosprawności lub innych przyczyn pomocy innych osób, a rodzina nie może jej zapewnić.

 2. Usługi dla osób, o których mowa w § 1, przysługują w miejscu ich zamieszkania, a organizowane i świadczone będą przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie.

   

   

  § 2


 1. Usługi przyznaje się na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby za zgodą osoby zainteresowanej.

 2. Pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych może być przyznana z urzędu.


   

§ 3


 1. Osoba lub rodzina ubiegająca się o świadczenia usług zobowiązana jest do przedstawiania zaświadczenia od lekarza ubezpieczenia społecznego, potwierdzającego,że wymagana jest pomoc innych osób i w jakim zakresie.

 2. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnacje zalecana przez lekarza oraz w miarę możliwości również zapewnić kontaktów z otoczeniem.

 3. Zakres specjalistycznych usług opiekuńczych obejmuje działania dostosowane do szczegółowych potrzeb wynikających ze schorzenia lub niepełnosprawności, w tym pielęgnację, rehabilitacje fizyczną, przystosowanie do funkcjonowania w społeczeństwie.

 4. Wymiar i zakres przyznanych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych uzależniony jest od stanu zdrowia świadczeniobiorcy oraz posiadanych środków finansowych w budżecie miasta na ten cel.

   

   

  § 4


Ustala się, że nieodpłatnie usługi opiekuńcze przysługują osobom samotnym oraz w rodzinie jeśli dochód osób samotnych lub członka rodziny nie przekracza 100 % najniższej emerytury netto.


§ 5


Ustala się następuje wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:


WYSOKOŚĆ ODPŁATNOŚCI ZA 1 GODZ. LICZONA PROCENTOWO OD FAKTYCZNEGO PONOSZONYCH KOSZTÓW USŁUGI

Dochód świadczeniobiorcy w % najniższej emerytury netto


dla osób samotnych

dla osób zamieszkujących w rodzinie

101-150

151-200

201-250

251-300

301-350

351-400

401-450

451 i więcej

15%

20%

25%

35%

45%

65%

85%

100%

25%

35%

45%

55%

65%

85%

100%

100%


§ 6


Na wniosek świadczeniobiorcy, członka rodziny lub pracownika socjalnego można zwolnić osobę korzystającą z usług częściowo lub całkowicie z ponoszenia opłat, o którym mowa w § 5 .§ 7


Częściowe lub całkowite zwolnienie od opłat może nastąpić w szczególnie uzasadnionych losowo lub rodzinnie sytuacjach, gdy ponoszenie opłat za świadczone usługi stanowiłoby dla osoby zobowiązanej lub rodziny nadmiernie obciążenie lub niweczyłoby skutki udzielonej pomocy w związku z :

 1. udokumentowanymi wydatkami na zakupy lekarstw,artykułów sanitarnych, stosowania specjalistycznej diety, itp.,

 2. zakupem sprzętu rehabilitacyjnego, który rokuje lub spowoduje ograniczenie zakresu lub wymiaru dziennych usług bądź zapewni kontakt z otoczeniem,

 3. zakupu sprzętu rehabilitacyjnego niezbędnego do funkcjonowania świadczeniobiorcy,

 4. innymi uzasadnionymi sytuacjami życiowymi i losowymi.§ 8


 1. O częściowym lub całkowitym zwolnieniu od opłat decyduje Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej.

 2. Zwolnienie z odpłatności przyznaje się na czas nie określony.§ 9


Odpłatność za usługi wyliczona zgodnie z § 5 niniejszej uchwały za dany miesiąc należy wpłacać do każdego dnia 10-go następnego miesiąca w kasie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie.§ 10


Wykonanie Uchwały powierza się Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie.


§ 11


Traci moc Uchwała Nr XXIV/174/2004 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 30 czerwca 2004 r. W sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze.§ 12


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


U Z A S A D N I E N I E


Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób wymagających tej formy pomocy w miejscu ich zamieszkania, należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym- co wynika z art. 17 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. O pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 595 ze zm.).

Zgodnie z art. 50 ust. 6 powyższej ustawy rada gminy określa w drodze uchwały szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.

Obecnie obowiązująca uchwała Rady Miejskiej w Sławnie Nr XXIV/147/2004 z dnia 30 czerwca 2004 roku nie reguluje wszystkich zagadnień związanych z tymi usługami i nie jest w pełni dostosowana do potrzeb mieszkańców. Nie zawiera ona regulacji odnoszących się do specjalistycznych usług opiekuńczych oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia opłat.
Z tych też względów przygotowano projekt niniejszej uchwały w całości regulujący zagadnienia związane z usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi usługami opiekuńczymi.

Wobec powyższego podjęcie proponowanej uchwały jest uzasadnione.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Bolesta 02-09-2009 13:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-09-2009
Ostatnia aktualizacja: - 02-09-2009 13:00