Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przygotowanie i dowóz gorących posiłków jednodaniowych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

 

bip.mops.slawno.pl

0x01 graphic

Sławno: PRZYGOTOWANIE I DOWÓZ GORĄCYCH POSIŁKÓW JEDNODANIOWYCH DLA KLIENTÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SŁAWNIE
Numer ogłoszenia: 7946 - 2016; data zamieszczenia: 12.01.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Mielczarskiego 1, 76-100 Sławno, woj. zachodniopomorskie, tel. 59 810 32 90, faks 59 810 5452.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.mops.slawno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZYGOTOWANIE I DOWÓZ GORĄCYCH POSIŁKÓW JEDNODANIOWYCH DLA KLIENTÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SŁAWNIE.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przygotowanie, dowóz i rozładunek gorących posiłków jednodaniowych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie - około 200 osób (dziennie) przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt (4 x drugie danie, w tym: 2x w tygodniu danie mięsne, 2x w tygodniu danie półmięsne lub bezmięsne, 1x w tygodniu zupa z wkładką mięsną + chleb). Miejsce dowozu posiłków - Stołówka w MOPS Sławno, ul. Mielczarskiego 1, w godzinach 10.30 - 11.00. Wykonawca zapewni odbiór odpadków pokonsumpcyjnych w tym samym dniu do godziny 14.30. Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia faktyczna liczba osób, korzystających z posiłków jednodaniowych może ulec zmianie. Posiłki powinny być sporządzane z zachowaniem obowiązujących norm żywieniowych i sanitarnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015r. poz. 594 z późn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie wyżej wymienionej ustawy. Posiłki powinny być sporządzane według następujących norm ilościowych dla jednego posiłku: zupa - 400 ml, dodatkowo do zupy kiełbasa 50g lub wkładka mięsna 50g oraz chleb 100g - kotlet - 100 g - gołąbek - 150 g - gulasz mięsny - 150 g - kurczak - 200 g - ryba - 150 g - wątróbka smażona - 150 g - danie bezmięsne (pierogi, krokiety, naleśniki itp.) - 250 g - danie półmięsne (bigos, fasolka po bretońsku itp.) - 250 g - ziemniaki - 300 g - kasza - 250 g - makaron - 200 g - ryż - 200 g - surówka - 100 g (do każdego drugiego dania) - napój - 200 ml (kompot, woda z sokiem, płynny kisiel; w przypadku drugiego dania). Wszystkie posiłki wykonawca wykona w swoim przedsiębiorstwie bez możliwości powierzenia osobom trzecim, zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia. Posiłki powinny być urozmaicone oraz posiadać wysoką wartość odżywczą. Te same potrawy nie mogą się powtarzać częściej niż co 10 dni. Posiłki wykonawca będzie dostarczał własnym transportem dopuszczonym do przewozu żywności, w specjalistycznych termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw. Wykonawca przygotuje i dostarczy posiłki zachowując wymogi sanitarno-epidemiologiczne w zakresie używanych surowców i warunków produkcji oraz weźmie odpowiedzialność za ich przestrzeganie. Wykonawca będzie podawał tygodniowy jadłospis w formie elektronicznej lub papierowej do wiadomości Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej..

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.32.10.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.03.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi posiadać aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności cateringowej.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wskazać doświadczenie w postaci wykonania bądź wykonywania w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 zamówień polegających na przygotowywaniu i dostarczaniu gorących posiłków o wartości nie mniejszej niż 150.000,00 zł netto (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) każde. Należy załączyć dowody, czy zamówienia zostały wykonane lub są wykonywane należycie (załącznik nr 2 do SIWZ).

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi dysponować 1 lokalem gastronomicznym dopuszczonym przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego, umożliwiającym przygotowani posiłków obiadowych od surowca do gotowego wyrobu oraz dystrybucji gotowych posiłków w systemie cateringowym, znajdującym się w Sławnie lub odległości nie większej niż 20 km od Sławna.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (załącznik nr 5 do SIWZ).

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać, że posiada ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę min. 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Wykonawca musi dysponować co najmniej 1 środkiem transportu do realizacji niniejszego zamówienia, spełniającym wymagania sanitarno-epidemiologiczne oraz przepisów o bezpieczeństwie żywności i żywienia; 2) Oświadczenie, że Wykonawca posiada dokumenty potwierdzające wdrożenie systemu bezpieczeństwa żywności HACCP w jednostce realizującej przedmiot zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ); 3) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (załącznik nr 5 do SIWZ).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 80

 • 2 - Ilość wykonanych lub wykonywanych usług - 20

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.mops.slawno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie, ul. Mielczarskiego 1, 76-100 Sławno, pokój 119..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.01.2016 godzina 10:00, miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie, ul. Mielczarskiego 1, 76-100 Sławno, pokój 119..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 12.01.2016.12.44.19_12.01.2016_ogloszenie_o_zamowieniu.doc 2016-01-12 12:44:20 60KB
2 12.01.2016.13.00.53_12.01.2016_ogloszenie_o_zamowieniu.pdf 2016-01-12 13:00:53 139,1KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 12.01.2016.12.44.20_12.01.2016_Specyfikacja_Istotnych_WarunkA_w_ZamA_wienia.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-01-12 12:44:20 182,5KB 27 razy
2 12.01.2016.13.00.53_12.01.2016_Specyfikacja_Istotnych_WarunkA_w_ZamA_wienia.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-01-12 13:00:53 241,8KB 22 razy
Wynik postępowania
1 26.01.2016.10.25.06_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf 2016-01-26 10:25:06 229,6KB
Udzielenie zamówienia
1 27.01.2016.11.12.19_ogA_oszenie_o_udzieleniu_zamA_wienia.pdf 2016-01-27 11:12:19 97,6KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aniela Szwajkosz 12-01-2016 12:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Janiak 12-01-2016
Ostatnia aktualizacja: Aniela Szwajkosz 27-01-2016 11:12