Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

POSZUKIWANY PRACOWNIK NA STANOWISKO ASYSTENT RODZINY

POSZUKIWANY PRACOWNIK NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie ogłasza nabór na stanowisko asystent rodziny w wymiarze pełnego etatu.

Umowa zostanie zawarta na czas określony do 31.12.2019 r. z możliwością przedłużenia umowy na czas nieokreślony.

Wymagania:

Asystentem rodziny może być osoba, która spełnia warunki określone w art.12 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2019r. poz.1111 ), a w szczególności posiada:

 1. obywatelstwo polskie,

 2. - wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna

  - lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną

  - lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust.3 cyt. ustawy i udokumentuje co najmniej roczny staż z dziećmi lub rodziną,

 3. nie jest i nie był/a pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona,

 4. wypełnia obowiązek alimentacyjny w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego,

 5. nie był/a skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Asystent rodziny jest obowiązany do systematycznego podnoszenia swoich kwalifikacji w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną, w szczególności przez udział w szkoleniu oraz samokształceniu.

Wymagania pożądane:

 1. znajomość regulacji prawnych z zakresu: wsparcie rodziny w systemie pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, prawa pracy, przepisów o ochronie danych osobowych,

 2. obsługa komputera,

 3. łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,

 4. umiejętność pracy w zespole,

 5. odporność na stres,

 6. odpowiedzialność,

 7. asertywność,

 8. rzetelność, systematyczność,

 9. komunikatywność i otwartość

Do zadań asystenta rodziny należeć będzie w szczególności:

 1. opracowywanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i konsultacji z pracownikiem socjalnym,

 2. opracowanie we współpracy z członkiem rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej,

 3. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,

 4. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych,

 5. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych,

 6. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi,

 7. wspieranie aktywności społecznej rodzin,

 8. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

 9. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu pracy zarobkowej,

 10. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich, umiejętności psychospołecznych,

 11. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych,

 12. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych i w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,

 13. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,

 14. prowadzenie dokumentacji dotyczących pracy z rodziną,

 15. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny,

 16. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,

 17. sporządzanie na wniosek sadu opinii o rodzinie i jej członkach,

 18. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny,

 19. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym .

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,

 2. C.V,

 3. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i pożądany staż,

 4. informacja o przetwarzaniu danych osobowych – wg wzoru dostępnego na stronie BIP MOPS,

 5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwa skarbowe,

 6. oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona,

 7. oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek został mu nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,

 8. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie- wg wzoru dostępnego na stronie BIP MOPS.

Dodatkowe informacje:

  Dokumenty należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławnie ul. Romualda Mielczarskiego 1, 76-100 Sławno, pokój nr 119, w zamkniętej kopercie lub pocztą z dopiskiem „Nabór na stanowisko asystenta rodziny”.

MOPS w Sławnie zastrzega sobie prawo rozpatrywania wyłącznie aplikacji zawierających wymagane dokumenty i spełniające wymogi konieczne i pożądane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie.

Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane.

Otrzymanych dokumentów nie odsyłamy, można odebrać je osobiście w Dziale Kadr.

 

                                                                                                                                 Kierownik MOPS

                                                                                                                              mgr Dominika Wróbel

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aniela Szwajkosz 05-09-2019 10:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-09-2019
Ostatnia aktualizacja: Aniela Szwajkosz 06-09-2019 09:44