Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownik Działu Usług Socjalnych

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławnie.

 

I. Nabór dotyczy zatrudnienia na stanowisko Kierownik Działu Usług Socjalnych w pełnym wymiarze etatu, przeciętnie 40 godzin tygodniowo. Zatrudnienie pracownika nastąpi od dnia 09.09.2019 r. na czas określony – 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony .

 

II. Wymagania niezbędne :

 • wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika

 • co najmniej 5 letni staż w pomocy społecznej

 • posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub obywatelstwa polskiego innych państw,którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytoriom Rzeczpospolitej Polskiej i posiadanie znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej

 • posiadanie nieposzlakowanej opinii

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych

 • niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

III. Dodatkowe wymagania stawiane kandydatom :

 • szkolenie w zakresie budowania relacji z rodzinami podopiecznych

 • ogólna znajomość przepisów z zakresu ustawy o pomocy społecznej

 • ustawy o ochronie danych osobowych

 • ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego

 • umiejętność planowania i organizowania pracy własnej i zespołu pracowników oraz nadzorowania pracy,wysoka kultura osobista

 • biegła obsługa komputera i innego sprzętu biurowego

 

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku obejmuje w szczególności :

 • prowadzenie instruktażu dla osób świadczących usługi

 • organizacja i nadzór pracy pracowników Działu Usług Socjalnych

 • nadzór nad Ośrodkiem Wsparcia dla Seniorów

 • terminowe obejmowanie usługami opiekuńczymi

 • kontrolowanie efektów pracy opiekunek w miejscu zamieszkania osób korzystających z usług opiekuńczych

 • organizowanie zastępstwa w czasie nieobecności opiekunki w pracy

 • wystawianie decyzji administracyjnych

 • ustalanie szczegółowego zakresu pracy opiekunek zgodnie z decyzją administracyjną przyznającą klientom pomoc w formie usług opiekuńczych

 • prowadzenie dokumentacji klientów

 • sporządzanie harmonogramu godzin pracy opiekunek

 • wystawianie kart pracy

 • sporządzanie rozliczeń miesięcznych godzin świadczonych usług

 • naliczanie wysokości odpłatności za świadczone usługi oraz sporządzanie listy odpłatności

 • podnoszenie jakości świadczonych usług

 • sprawozdawczość

 

 

V. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, wskaźnik zatrudnienia

osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławnie , w rozumieniu

ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych ,

wynosi co najmniej 6%.

 

VI. Warunki pracy na danym stanowisku:

 • stanowisko pracy znajduje się na II piętrze budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie, wewnątrz budynku znajduj a się schody, brak windy na w/w piętro

 • praca wykonywana również w miejscu wykonywania pracy przez opiekunki tj. miejsce zamieszkania klientów

 • praca w pełnym wymiarze czasu pracy

 • wymuszona pozycja ciała

 • wysiłek umysłowy

 • oświetlenie światłem naturalnym i sztucznym.

 

VII. Wymagane dokumenty :

 • informacja o przetwarzaniu danych osobowych – wg wzoru dostępnego na stronie BIP MOPS

 • list motywacyjny

 • CV- życiorys

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – wg wzoru dostępnego na stronie BIP MOPS

 • kserokopie świadectw pracy

 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe

 • oświadczenie kandydata opatrzone własnoręcznym podpisem o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o nie karalności za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwa skarbowe

   

 

VIII. Miejsce i termin złożenia dokumentów :

 

Wszystkie wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy w Sławnie ul. R. Mielczarskiego 1 ( sekretariat ) w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,, Nabór na wolne stanowisko kierownik Działu Usług Socjalnych '', lub przesłać pocztą na w/w adres w terminie do 02.09.2019 r. do godz.1200 ( decyduje data wpływu do MOPS ).

 

Oferty kandydatów złożone po terminie lub w inny sposób niż określony w ogłoszeniu nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

 

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławnie zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w MOPS w Sławnie przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonać odbioru dokumentów.

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie nie odsyła dokumentów kandydatom.

 

                                                                                                Kierownik MOPS

                                                                                                mgr Dominika Wróbel

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aniela Szwajkosz 21-08-2019 12:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-08-2019
Ostatnia aktualizacja: Aniela Szwajkosz 21-08-2019 12:38