Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zasady przyznawania zasiłku rodzinnego

 


ZASIŁEK RODZINNY


          Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Prawo do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego przysługuje rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie uczącej się.

Zasiłek rodzinny przysługuje

 • jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 674 zł lub 764 zł netto (w przypadku gdy w rodzinie jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności);

 • w przypadku przekroczenia kwoty uprawniającej dana rodzinę do zasiłku rodzinnego, zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują w wysokości różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami o którą został przekroczony dochód rodziny.

 • do ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub do ukończenia nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo do 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności;

 • zasiłek rodzinny przysługuje osobie uczącej się w szkole lub szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi:

 • 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;

 • 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;

 • 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia. 


WYMAGANE DOKUMENTY


         Wymagane dokumenty określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.07.2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne.

Niezbędne dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego:

 1.  zupełny aktu urodzenia dziecka (tylko w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany)

 2. oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne za 2020 r.;

 3. oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodów niepodlegających opodatkowaniu za 2020 r.;

 4. zaświadczenie ze szkoły potwierdzające kontynuowanie nauki (gdy dziecko ukończyło 18 rok życia) lub oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły;

 5. dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu,

 6. dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany - w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,

 7. dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty - w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;

 8. kopie aktów zgonu rodziców lub odpis wyroku sądu zasądzającego alimenty (w przypadku osoby uczącej się);

 9. odpis wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść gody sądowej lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem;

 10. kopia karty pobytu (w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium RP);

 11. inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.

Ponadto w zależności od rodzaju wnioskowanego świadczenia i sytuacji osobistej wnioskodawcy należy przedłożyć:

 1. odpis wyroku sądu o przysposobieniu dziecka bądź informacje o toczącym się postępowaniu;

 2. odpis wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację;

 3. zaświadczenie komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne o wysokości wyegzekwowanych świadczeń alimentacyjnych za 2020 r. lub oświadczenie o wyegzekwowanych świadczeniach alimentacyjnych za 2020 r.;

 4. w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w wyroku sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:

- zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub

- informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,

 1. zaświadczenie ze szkoły, że dziecko uczy się innej miejscowości, dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie dziecka w bursie lub internacie lub innym miejscu zamieszkania;

 2. zaświadczenie szkoły wyższej w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności jeżeli uczy się w szkole wyższej lub oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły wyższej.


        Jednocześnie informujemy, iż w toku postępowania administracyjnego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ma prawo żądać dostarczenia innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia sprawy.
Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".

        Dokumenty wymagane w związku z ubieganiem się o poszczególne dodatki do zasiłku rodzinnego wymienione zostały w opisach spraw poszczególnych dodatków do zasiłku rodzinnego

(Wymagane dokumenty określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.07.2017r. W sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne)


TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA


        Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie miesiąca od dnia złożenia kompletu dokumentów. W przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.
       Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego wypłaca się najpóźniej do końca danego miesiąca, w którym złożono wniosek. W przypadku złożenia wniosku po 10 dniu miesiąca zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego wypłaca się najpóźniej do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.
        W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.
       W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 października do 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 2220.)

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawa o świadzcenia rodzinne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1466)

- rozporzadzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej sie stanowiących podstawe ubiegania się o zasiłek rodzinny i spacjalny zasiłek opiekuńczy, wysokość świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2018 r. poz. 1497)

- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobieta w ciąży, uprawnionej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod opieką (Dz. U. z 2010 r. Nr 183, poz. 1234)

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.2096 ze zm.)


 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aniela Szwajkosz 17-12-2012 11:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-01-2015
Ostatnia aktualizacja: Aniela Szwajkosz 17-12-2012 11:52