Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

"ZA ŻYCIEM"

Na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"

 

Art. 1. Ustawy określa uprawnienia kobiet w ciąży i rodzin do wsparcia w zakresie dostępu do:

1)     świadczeń opieki zdrowotnej;

2)     instrumentów polityki na rzecz rodziny.

Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o rodzinie oznacza to odpowiednio: małżonków, rodziców dziecka w fazie prenatalnej, rodziców dziecka, opiekuna faktycznego dziecka, przez którego rozumie się osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka, a także pozostające na ich utrzymaniu dzieci.

Art. 6. Uprawnienia, o których mowa w art. 1 pkt 1, na rzecz kobiety w ciąży oraz dziecka obejmują w szczególności:

1)     diagnostykę prenatalną;

2)     świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i leczenia szpitalnego, w tym zabiegi wewnątrzmaciczne;

3)     wsparcie psychologiczne;

4)     rehabilitację leczniczą;

5)     zaopatrzenie w wyroby medyczne;

6)     opiekę paliatywną i hospicyjną;

7)     poradnictwo laktacyjne, ze szczególnym uwzględnieniem matek dzieci urodzonych przed ukończeniem 37 tygodnia ciąży lub urodzonych z masą urodzeniową poniżej 2500 g.

Art. 10. 1. Z tytułu urodzenia się żywego dziecka, posiadającego zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3, przyznaje się, na to dziecko, jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł.

2. Jednorazowe świadczenie przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód.

3. Prawo do jednorazowego świadczenia ustala się na wniosek osób, o których mowa w ust. 2.

4. Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

5. Jednorazowe świadczenie przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

6. Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną. Przepisy wydane na podstawie art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 i 1579) stosuje się odpowiednio.

Jednorazowe świadczenie nie przysługuje jeżeli:

1) dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej albo domu pomocy społecznej zapewniającym nieodpłatnie pełne utrzymanie ( art. 10 ust.13 ustawy w związku z art. 7 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych)

2) jeżeli na dziecko przysługuje jednorazowe świadczenie lub świadczenie o charakterze podobnym do jednorazowego świadczenia za granicą, chyba że przepis o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej ( art. 10 ust. 13 ustawy w związku z art. 7 pkt. 6 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych)

Niezbędne dokumenty do złożenia wniosku o przyznanie świadczenia

1. Zaświadczenie potwierdzające cięzkie nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

2. Zaświadzcenie potwierdzające pozostawanie pod opieką medyczną nie później niż 10 tygodnia ciąży do porodu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Runge -Kaźmierczak 19-01-2017 08:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-01-2017
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Runge -Kaźmierczak 19-01-2017 09:53