Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko specjalisty ds. Funduszu Alimentacyjnego

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO

SPECJALISTY DS. FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Specjalisty ds. Funduszu Alimentacyjnego. Nabór dotyczy zatrudnienia w pełnym wymiarze pracy na okres 6 miesięcy z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony

1.Wymagania niezbędne:

-wykształcenie wyższe,

-posiadanie obywatelstwa polskiego lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,

- posiadanie nieposzlakowanej opinii,

-posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,

-niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ściganie
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

-wiedza merytoryczna z zakresu o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, kodeksu postępowania administracyjnego oraz funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego,

2. Wymagania dodatkowe:

-3 letni staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 2 Ustawy z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych lub 5-letni staż na stanowisku ds. windykacji należności,

-biegła obsługa komputera,

-dobra organizacja pracy, samodzielność, dokładność,

- kreatywność, umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista,

- sprawna i profesjonalna obsługa interesantów,

- znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

Realizacja ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007 roku ( tekst jednolity: Dz. U. z 2012 poz. 1228 z późn. zm.):

-przyjmowanie wniosków, prowadzenie postępowań i przygotowanie projektów decyzji w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego na zasadach określonych w ustawie z o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z wykorzystaniem systemu informatycznego,

-tworzenie list wypłat,

-sporządzanie sprawozdań i zapotrzebowań na środki finansowe,

-wydawanie zaświadczeń w sprawach związanych z funduszem alimentacyjnym,

-prowadzenie wywiadów alimentacyjnych u dłużników i odbieranie oświadczeń majątkowych,

-współpraca z komornikami, prokuraturą, policją, sądami i innymi instytucjami w zakresie realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

-prowadzenie postępowania egzekucyjnego w administracji,

-egzekucja nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

-przekazywanie informacji o zobowiązaniach dłużników do Biuletynu Informacji Gospodarczej,

-przetwarzanie danych w systemie informatycznym,

- prowadzenie spraw o zaliczki alimentacyjne, co do których prawo powstało do dnia wejścia w życie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

- przeprowadzenie postępowań w zakresie zamówień publicznych,

4. Wymagane dokumenty:

-życiorys (CV),

-list motywacyjny,

-kopia dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie,

- inne dokumenty poświadczające ewentualne doświadczenie zawodowe lub ukończone kursy i szkolenia,

- oświadczenie kandydata opatrzone własnoręcznym podpisem o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- oświadczenie kandydata opatrzone własnoręcznym podpisem o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych,

- oświadczenie opatrzone własnoręcznym podpisem treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz..U. z 2014 poz. 1182 z późn zm) oraz ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)”

-kwestionariusz osobowy,

5.  Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławnie: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

6. Warunki pracy na danym stanowisku pracy:

- miejsce pracy znajduje się na parterze budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie, wewnątrz budynku znajdują się schody, budynek jest wyposażony w windę.

- praca w pełnym wymiarze czasu pracy z wykorzystaniem sprzętu komputerowego,

- wymuszona pozycja ciała,

- wysiłek głównie umysłowy.

- oświetlenie światłem naturalnym i sztucznym

- praca zespołowa, związana przede wszystkim z kontaktem z klientami, wymagająca dobrej organizacji pracy własnej

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie, ul .R. Mielczarskiego 1 w zamkniętej kopercie z dopiskiem : „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze.”

Dokumenty należy składać do dnia 27.03.2015 do godziny 15.00.

Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławnie zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławnie przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonać odbioru swoich dokumentów.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie nie odsyła dokumentów kandydatom.

Po upływie 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru nieodebrane dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po terminie określonym powyżej nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie oraz tablicy informacyjnej w budynku MOPS Sławno.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aniela Szwajkosz 16-03-2015 12:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-03-2015
Ostatnia aktualizacja: - 16-03-2015 12:34