Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nabór na wolne stanowisko specjalisty ds. obsługi finansowej projektu Szansa na rozwój współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek- najlepsza inwestycja

Projekt „Szansa na rozwój” współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO

SPECJALISTY DS. OBSŁUGI FINANSOWEJ

PROJEKTU „SZANSA NA ROZWÓJ” WSPÓŁFINANSOWANEGO

PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie ogłasza nabór na wolne stanowisko specjalisty ds. obsługi finansowej projektu „Szansa na rozwój” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Nabór dotyczy zatrudnienia w pełnym wymiarze etatu na czas określony od 01 kwietnia na okres 6-miesięcy z możliwością przedłużenia.

 1. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,

 • posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)- strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,

 • posiadanie nieposzlakowanej opinii,

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,

 • niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ściganie
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  II. Wymagania dodatkowe:

 • dobra znajomość obsługi komputera, systemów informatycznych i sprzętu biurowego,

 • doświadczenie w pracach administracyjnych

 • znajomość i doświadczenie w pracy nad projektami współfinansowanymi z Europejskiego Funduszu Społecznego,

 • dyspozycyjność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista.

  III. Zakres wykonywanych czynności:

 • Prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją projektu „Szansa na rozwój”,

 • Sporządzanie sprawozdań merytorycznych i innych zadań wynikających z realizacji tego projektu,

 • Nadzór nad realizacją projektu zgodnie z przyjętym harmonogramem,

 • Utrzymywanie bieżącego kontaktu roboczego z liderem projektu, z trenerami oraz personelem zewnętrznym i wewnętrznym,

 • Tworzenie dokumentów, ankiet i innych dokumentów zgodnie z potrzebami projektu,

 • Przeprowadzenie postępowań w zakresie Zamówień Publicznych ( rozeznania rynku, zapytania ofertowe)

 • Odpowiedzialność za pracę biura projektowego,

 • Działanie związane z planowaniem i dokumentowaniem realizowanego projektu,

IV. Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV),

 • list motywacyjny,

 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 • Inne dokumenty poświadczające ewentualne doświadczenie zawodowe lub ukończone kursy i szkolenia,

 • oświadczenie kandydata opatrzone własnoręcznym podpisem o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • oświadczenie kandydata opatrzone własnoręcznym podpisem o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych,

 • oświadczenie opatrzone własnoręcznym podpisem treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 96 ze zmianami) oraz ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)”

 • kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie

 1. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławnie: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

VI. Warunki pracy na danym stanowisku pracy:

- miejsce pracy znajduje się na parterze budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie, wewnątrz budynku znajdują się schody, budynek jest wyposażony w windę.

- praca w pełnym wymiarze czasu pracy z wykorzystaniem sprzętu komputerowego,

- wymuszona pozycja ciała,

- wysiłek głównie umysłowy.

- oświetlenie światłem naturalnym i sztucznym

- praca zespołowa, związana przede wszystkim z kontaktem z klientami, wymagająca dobrej organizacji pracy własnej

          

                    Oferty pisemne wraz z wymaganymi dokumentami należy składać osobiście lub listownie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławnie, ul. R. Mielczarskiego 1, 76-100 Sławno do dnia 18.03.2014 roku do godziny 1200 w zamkniętej kopercie z adnotacją „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze”.

 

              O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławnie zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławnie przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonać odbioru swoich dokumentów. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru nieodebrane dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone. Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po terminie określonym powyżej nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie oraz tablicy informacyjnej w budynku MOPS Sławno.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aniela Szwajkosz 07-03-2014 14:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-03-2014
Ostatnia aktualizacja: Aniela Szwajkosz 07-03-2014 14:29