Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Sławno, dnia 17 września 2013 roku


 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na usługę transportową dla 28 osób na trasie Sławno-Trójmiasto-Sławno

w dniu 25-26 września 2013 roku


 

 1. Zamawiający:

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie

  ul. Mielczarskiego 1

76- 100 Sławno

NIP 499-042-88-73

II. Opis przedmiot u zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie usługi transportowej dla 28 osób na trasie Sławno-Trójmiasto-Sławno

  Godzina wyjazdu ze Sławna: 7:00 – plac. Kard. S. Wyszyńskiego.

  Powrót do Sławna o godz: 18:00 - plac. Kard. S. Wyszyńskiego.

 2. Liczba uczestników: 28 osób.

 3. Wykonawca/Oferent zobowiązany będzie do:

 • zapewnienia przejazdu w obie strony zgodnie z powyższym harmonogramem

 • zapewnienie przejazdu pomiędzy zwiedzanymi zabytkami ( m.in. Dwór Artusa, Stare Miasto, Molo w Sopocie)

III. Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia: 25 bądź 26 września 2013 r. - termin do ustalenia z Wykonawcą

 

IV. Opis sposobu przygotowania oferty:

 1. Oferent powinien stworzyć ofertę cenową na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. Oferowana cena powinna zawierać wszystkie koszty (w tym VAT).

 2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.

 3. Oferta powinna być: opatrzona pieczątką firmową z czytelnym podpisem oferenta, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu/faxu, numer NIP, być parafowana na każdej stronie (jeśli nie jest to strona kończąca ofertę).

 

 

V. Miejsce i termin składania ofert:

 • Ofertę należy złożyć do dnia 23 września 2013 roku listownie, kurierem, faxem, e-mailem lub osobiście do godziny 12:00 do siedziby Zamawiającego według danych teleadresowych zamieszczonych poniżej:

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie

ul. Mielczarskiego 1

76- 100 Sławno

tel./fax:(59) 810-54-52

e-mail: mops_slawno@pro.onet.pl

 

 • Oferty otrzymane po terminie nie zostaną rozpatrzone. Otrzymanie od wykonawcy oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron..

 • Oferent przed upływem terminu składania ofert może zmienić lub wycofać ofertę.

 • W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej www.bip.mops.slawno.pl

VI. Informacje dotyczące wyboru oferty:

 • O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi oferentów telefonicznie/za pośrednictwem faxu lub listownie.

 •  

 

Załącznik 1

do zapytania ofertowego

 

 

......................................................

(miejscowość, data)

..................................................

(Nazwa i adres wykonawcy -pieczęć)

 

 

OFERTA

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na usługę transportową dla 28 osób na trasie Sławno-Gdańsk-Sławno, składam ofertę zgodnie z zapytaniem ofertowym:

 

 1. Cena usługi transportowej wynosi …................................................. PLN, słownie (.................................................................................................................................................)

 2. Zobowiązuje/my się do wykonania zamówienia w terminie określonym w zapytaniu ofertowym.

 3. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z zapytaniem ofertowym, przyjmuję warunki
  w nim zawarte i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

 4. W przypadku przyznania mi zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy
  w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

 

 

..................................................

(podpis oferenta)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aniela Szwajkosz 17-09-2013 14:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-09-2013
Ostatnia aktualizacja: Aniela Szwajkosz 18-09-2013 10:06