Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: referent do spraw świadczeń z pomocy społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

referenta do spraw świadczeń z pomocy społecznej

 

 1. Nabór dotyczy zatrudnienia w pełnym wymiarze etatu na czas określony – 6 miesięcy z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

 

 1. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,

 • posiadanie obywatelstwa polskiego oraz nieposzlakowanej opinii,

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,

 • niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

 1. Wymagania dodatkowe:

 • dobra znajomość obsługi komputera, systemów informatycznych i sprzętu biurowego,

 • znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz ustawy o pomocy społecznej,

 • dyspozycyjność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista,

 • staż pracy w administracji samorządowej (minimum 6 miesięcy).

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • terminowe sporządzanie wszystkich decyzji administracyjnych do świadczeń realizowanych w ramach zadań zleconych i własnych, na podstawie wywiadów środowiskowych, zatwierdzonych przez Kierownika Ośrodka, oraz przygotowanie ich do wysłania dla klienta,

 • rejestrowanie decyzji administracyjnych zgodnie z obowiązującą Instrukcją Kancelaryjną Ośrodka,

 • waloryzowanie wszystkich świadczeń zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, oraz sporządzanie decyzji świadczeń waloryzowanych,

 • sporządzanie list wypłat, zleceń przelewu na konto, zleceń do wypłaty wszystkich świadczeń przyznawanych decyzją administracyjną,

 • wykonywanie zadań związanych z realizacją zadań wynikających z instrukcji i procedury systemu HACCAP określonych w odpowiednich dokumentach,

 • przygotowywanie i sporządzanie dokumentacji dot. realizacji świadczeń związanych z realizacją programu: „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, przygotowywanie i opracowywanie decyzji, sprawdzanie miesięcznego wykazu zrealizowanych świadczeń,

 • przekazywanie kopii decyzji wraz z potwierdzeniem odbioru do akt sprawy, znajdujących się w dziale Pomocy Środowiskowej,

 • przekazywanie dokumentów do archiwum zakładowego zgodnie z instrukcją archiwalną,

 • wykonywanie innych niezbędnych czynności służbowych zleconych przez bezpośredniego przełożonego i kierownika jednostki w granicach właściwych dla zajmowanego stanowiska.

 

 1. Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV),

 • list motywacyjny,

 • kserokopię dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz staż pracy i dodatkowych kwalifikacji i umiejętności,

 • oświadczenie kandydata opatrzone własnoręcznym podpisem o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • oświadczenie kandydata opatrzone własnoręcznym podpisem o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych,

 • oświadczenie opatrzone własnoręcznym podpisem o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb związanych z przeprowadzeniem naboru na dane stanowisko”.

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (plik do pobrania)

 

 

Oferty pisemne wraz z wymaganymi dokumentami należy składać osobiście lub listownie w:

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławnie

ul. R. Mielczarskiego 1

76-100 Sławno

do dnia 21 stycznia 2013r. do godz. 15:00 w zamkniętej kopercie z adnotacją „Nabór na stanowisko urzędnicze”.

Za datę złożenia aplikacji uważa się datę i godzinę wpływu przesyłki do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie.

O terminie i miejscu postępowania kwalifikacyjnego kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka powyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na tablicy informacyjnej w budynku MOPS Sławno.

Dokumenty pozostałych kandydatów, którzy nie przeszli poprawnej weryfikacji zostaną odesłane.

Aby pobrać załączony kwestionariusz osobowy, proszę kliknąć w rozpakuj, lub pobrać załącznik (zip) i otworzyć go na swoim komputerze.

Do otwarcia wymagany Acrobat Reader.

 

http://bip.mops.slawno.pl/pliki/slawno-mops/74.zip

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aniela Szwajkosz 09-01-2013 11:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-01-2013
Ostatnia aktualizacja: 09-01-2013 11:35